Det finnes ingen klimakrise

En Essaysamling om klima og energi, redigert sammen av fysikeren Stein Storlie Bergsmark. Målet med samlingen er å balansere debatten med å formidle god vitenskap og konkrete fakta som er «utelatt» andre steder. Det sentale budskapet er at det ikke eksisterer noen klimakrise. VI ber om at leserne laster ned dokumentet og sprer det digitalt til venner og kjente, samt til politikere i ditt nærområde. Under gjengir vi innledningen til Bergmark.

Aktuelle essays om klima og miljø – Det finnes ingen klimakrise

Forfatternes mål med denne samlingen av essays er å bidra til å balansere klimadebatten, ved å formidle god vitenskap og konkrete fakta man ikke finner andre steder, på grunn av massiv sensur i mainstream media, samt meningspress og selvsensur i politiske kretser og blant statsansatte meteorologer og klimaforskere. Samtidig viser vi at det er betydelige feil og utelatelser i lærebøkenes klimastoff, på alle nivåer, fra barnetrinn til universitet.

Vårt sentrale budskap er at det ikke eksisterer noen klimakrise. Ingen er uenige i at klimaet er i endring. Men en overveldende og veldokumentert klimahistorikk viser at endringene de siste 150 år ikke er enestående. Alt vi i dag observerer av vær, uvær og ekstremvær har på samme måte rammet våre samfunn også tidligere, men en voldsom vekst i befolkningstettheten de siste 100 år gjør oss langt mer sårbare.

Vi er klar over at dette vil være overraskende for mange. Krisebudskap som ‘Kode rød for menneskeheten’ gjør inntrykk på de fleste. Men dette er nøye kalkulerte og spissformulerte politiske ytringer som ikke er forankret i faglitteraturen Klimapanelet bygger på, men som er konstruert for å påvirke våre beslutningstakere.

Mer enn 1400 vitenskapsfolk herunder to medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi, nobelprisvinner i fysikk Ivar Giæver og atmosfærefysiker Richard Lindzen, har undertegnet et internasjonalt opprop som sier at det ikke finnes en klimakrise, se Clintel World Climate Declaration: THERE IS NO CLIMATE EMERGENCY. Påstanden om at det er full enighet om en krise er derfor usann.

Samlingen åpner med en drøfting på rent vitenskapelig basis som viser at klimaet alltid har endret seg og at endringene vil fortsette og at IPCC’s klimamodeller feiler. Men også de såkalte attribusjonsmetodene feiler, der IPCC forsøker å finne en direkte årsaksmessig knytning mellom ekstremvær og økt CO2-innhold i atmosfæren. Med dette mister IPCC’s budskap mye av sin tyngde. Avslutningsvis viser vi at både den europeiske energikrisen og den norske strømpriskrisen er skapt av grønne politikere som er uten kunnskaper både om energispørsmål og om virkningen av de tiltakene de har vedtatt.

Figur fra essaysamlingen som viser at leserne av sammendraget for politikere (SPM-AR5/2014) blir villedet til å tro at naturlige klimaendringer er satt til null, dvs de eksisterer ikke i perioden 1951-2010. I AR6-rapporten er målstolpene igjen flyttet, for der er naturlige endringer satt nær null (0,02 av 1,03 grader Celsius) etter 1850.
Støtt oss ved å dele:

31 kommentarer

 1. Bidrag fra naturlige bidrag og variasjoner er ikke SATT til null, det er BEREGNET til null. DeT er også en usikkerhet der. Det er klart som dagen om man faktisk ser på figuren. Det er ikke sliknat de drar tallet ut av ingenting

  • Kapittel 20 om elbiler:

   Er dette en sannhetssøkende analyse? Eller har man på forhånd bestemt seg for å gjøre regnestykket slik at elbilen taper?

   Bør man ikke spore drivstoffet bakover, og ikke bare anta at det havnet oppi dieseltanken sånn uten videre? Har ikke også en dieselbil et grunnlegende avtrykk når den leveres fra fabrikk?

  • Om de naturlige bidrag er satt til null eller beregnet til null går ut på ett. Din innvendig tar ikke hensyn til den betydelige naturlige variasjon vi har sett til alle tider. At de naturlige bidragene er satt eller beregnet til null betyr at naturlig variasjon sluttet å gjøre seg gjeldende rundt 1950. Det er et faktum at det er umulig å skille naturlig og menneskeskapt variasjon. Les om dette i essaysamlingen.

   • Du innser dette er for en viss periode, ikkesant? Ingen sier naturlige svingninger ikke finnes. Det betyr ikke at natjrluge variasjoner sluttet å gjøre seg gjeldende rundt 1950 heller.

    Vi har sykluser på jorda som påvirker temperaturen. Mer korrekt er det å si at de naturlige svingningene på jorden flytter energi. De kan ikke skape energi. Disse svingningene gjør at temperaturen svinger rundt en middelverdi.

    Det er ting som kan endre temperaturen langsiktig, som vulkaner. Det tar vanligvis tusener av år. Det samme med milankovich-sykluser.

    På kort sikt kan selvfølgelig sola føre til endring, men irradiansen hadde ført til lavere temperatur, ikke høyere.

    Det går IKKE ut på ett om om det er satt til null eller beregnet. Du ignorerer også at det helt tydelig er en sikkerhet der, og den er også ført inn. Skal vi lyve hei m hva man vitenskapelig har kommet fram yil, bare fordi ting har variert før en gang? Det blir for dumt

    Det stemmer heller ikke atvi ikke kan skille naturlige drivere fra antropogene. Vi påvirker ikke irradiansen fra sola, for eksempel. Det er en naturlig driver. Økningen i CO2mengde derinot, den har vi stått for. Derfor er også økningen i tilbakestråling forårsaket av oss.

    Essay er ikke vitenskap. Det er også komisk hvordan det der klages over at det er politisk, for å dele flere rent politiske tekster.

    • Til Petter Antonsen
     Først en takk for at du bidrar til debatt!
     1.Estimatene for naturlig variasjon og naturlige pådrag etter 1950 er satt til null. Som du sier er det oppgitt usikkerhetsintervaller. Det betyr at man faktisk ikke vet om variasjon og pådrag er positive eller negative. Og når du sier at dette er beregnet, viser det bare at man ikke har funnet noen kvantifiserbare data som kunne tyde på naturlig variasjon og naturlige pådrag. Om det er beregnet eller satt til null er helt likegyldig når man bruker dette. Med bakgrunn i klimamodellens temperaturprojeksjoner hevder man at all temperaturøkning siden 1950 må være menneskeskapt siden naturlig variasjon og pådrag er lik null. Dette er sirkulær argumentasjon. Les om dette i essay nr. 2.
     2. For øvrig liker jeg ikke din uttalelse om å ‘lyve om hva man vitenskapelig har kommet fram til’. Slik argumenterer ikke forskere.
     3. Det er helt umulig rent empirisk å skjelne mellom hva som er menneskeskapt og hva som er naturlig variasjon. Les på side 20 i essaysamlingen. Og legg merke til at krysskorrelasjonen mellom temperatur og CO2 i atmosfæren ikke er konsekvent positiv. Ikke i historisk tid og ikke de siste 150 år.
     4. Jeg har ikke sagt at man ikke kan skille antropogene og naturlige drivere. Drivhusgasser blant annet er antropogene drivere. Men jeg har sagt at man ikke empirisk kan skille naturlig og antropogen temperaturøkning.
     5. Det er ingen tvil om at økningen av drivhusgassene har økt tilbakestrålingen til jorden. Men det er betydelig usikkerhet om hvor mye dette har bidratt. Dr. Roy Spencer har inngående kunnskaper om flere aspekter ved satellittmålingene. Han sier at energiflyten inn og ut av klimasystemet estimeres til rundt 235 – 240 watt per kvm. Denne usikkerheten er større enn den beregnede ubalansen i jordens energibudsjett. Dette er noe de skråsikre bør merke seg. Vanligvis sier vi at økningen i CO2 har økt temperaturen med rundt 1 grad.
     6. Dersom du har litt peiling på fysikk, anbefaler jeg at du studerer nøye essay nr. 3, skrevet av den amerikanske fysikeren Dr. Howard Hayden. Han viser med all ønskelig tydelighet at det finnes uoverstigelige feil i anvendelsen av fysikk fra IPCC.
     7. Du sier at ‘Essay er ikke vitenskap’. Det er altfor kategorisk. Jeg har forsøkt å formidle vitenskap for et bredere publikum, og hva er da bedre egnet enn en samling essays? Du snakker om politiske tekster, og det er riktig. Klimavitenskapen er sterkt politisert og det er derfor nødvendig med enkelte ‘politiske tekster’. Er slike tekster ikke pålitelige? Jeg ber deg lese essay nr 5 der jeg rapporterer om intervjuer med Lennart Bengtsson, Europas kanskje fremste nålevende klimaforsker. Er dette en politisk tekst som ikke publikum bør få rede på?
     8. Jeg har produsert mange av tekstene ved hjelp av mine gode kilder, Spencer, Christy, Happer, Lindzen, Soon. Når jeg forsøker mest mulig samvittighetsfullt å formidle deres forskning, er dette uvitenskapelig?

     • Bergsmark, kan du presisere presist hva du mener med at det «finnes uoverstigelige feil i anvendelsen av fysikk fra IPCC».

     • Raaen. Du skriver: «Bergsmark, kan du presisere presist hva du mener med at det «finnes uoverstigelige feil i anvendelsen av fysikk fra IPCC».
      Da er det relevant å sitere Koonin: «Anyone who says that climate models are just physics either does’nt understand them or is being deliberately misleading» (Steven Koonin, Unsettled side 81) – Og man kan føye på – eller arrogant.

      Det er masse i modellene som ikke er fysikk (eks. justerte datasett og beregnet datainput), så er det korrekt fysikk og ikke minst å anvende denne korrekt på hele spekteret av problemstillinger.
      Det er velkjent at fysikken i turbulens ikke er fullt ut forstått. Så er det kompliserende element av strømningsligningene og at disse ikke er løsbare, men må behandles med kompliserende numeriske løsninger.
      Dette gir seg særlig utslag i behandling av skyer som IPCC selv har karakterisert som svakt forstått inntil 2013-rapporten da de bare sløyfet det uten at realitetene var endret.
      Men er all fysikken riktig forstått når det gjelder naturlige variasjoner? Som selvfølgelig påvirker atmosfæren, men også havstrømmer (FAO-rapport 2001). Er fysikken anvendt korrekt på de mer enn 100 W/m2 energi som transporteres fra tropisk sone mot hver pol og som påvirker klima? Og som påvirkes av jordens og solsystemets naturlige krefter inklusive månens variable påvirkning av ‘omrøringen’ i havet? Er samvirket mellom de mer enn 20 parametriseringer (ifølge en liste jeg så) like god som om dette hadde vært et felles ligningsystem påvirket av løpende gjensidige interaksjoner?
      Hvis alle fysikkens lover var anvendt for alle systemer ville vel beregning av El Niño vært ‘piece of cake?
      Listen er mye lengre.

    • Antonsen ynder å beskylde motdebattanter for løgn, men det er ingen som sprer mer løgnpropaganda enn klimaalarmister, inkludert sofist og kverulant Antonsen selv. Eksempler er IPCC som hevder at all oppvarming siden førindustriell tid er mtenneskeskapt, og utelater forskning på effektiv solinnstråling til jordoverflaten. Andre eksempler er hockeykølla til M. Mann og B. Santer. Løgnaktig hjernevask skremmer barn. Avskyelig. Eksempler på løgnaktige fremtidsscenarier med løpende resultat og avsløring av løgnene finner vi i nettstedet https://extinctionclock.org/

     • Jeg skulle likt å vite hvilken løgn jeg har spredd.

      Istedet for å bare gå til et nedrig personangrep kan du jo faktisk vise til den forskningen du snakker om?

      Jeg vil minne om en kilde du vise til for å vise at vann sto for endringene, men din egen kilde sa det motsatte.

      Jeg lurer fortsatt på hvorfor du ignorerer at tilbalestrålingen fra co2, ut fra den empirisk logaritmiske formelen for tilbakestrålingog Stefan-Boltzmanns lov, har æ
      Økt nok til å kunne stå for 50% av oppvarmingen egenhendig.

    • «Vi har sykluser på jorda som påvirker temperaturen. … Disse svingningene gjør at temperaturen svinger rundt en middelverdi.»
     – Hvor har du dette fra? Det er en drøy påstand som ikke kan trekkes ut fra premisset. Dynamiske system kan være stasjonære og ha lange trender i positiv og negativ retning. Ingen grunn til å anta at temperatur svinger rundt en »sann» gjennomsnittsverdi. Dette er for eksempel godt kjent fra hydrologi og finans.

     «Det stemmer heller ikke atvi ikke kan skille naturlige drivere fra antropogene. Vi påvirker ikke irradiansen fra sola, for eksempel. Det er en naturlig driver. Økningen i CO2mengde derinot, den har vi stått for. Derfor er også økningen i tilbakestråling forårsaket av oss.»
     – Vis meg en statistisk modell som med relativ høy sikkerhet skiller effekt av CO2 på global temperatur fra alt annet (ikke simuleringer). Det finnes ikke. De beste forsøk finner en effekt fra CO2 som er triviell.

 2. Jeg vil hevde at analysen om elbilene er nøytral. Og jeg tar jo utgangspunkt i data fra Polestarsjefen. Så kan man naturligvis spore drivstoffet bakover, men det er et sidespor. Hovedsaken er at elbilene langt fra er utslippsfrie, spesielt på verdensbasis, der elkraftsystemene har store innslag av fossil varmekraft. Og det er et hovedpoeng at norsk alenegang ikke fungerer. Om man regner med at 1 million elbiler på veien i 2025 vil gi varige utslippskutt på 3 Mt CO2 per år, vil dette resultere i en redusert temperatur i 2050 på 0,00002 grader. Samtidig som kostnadene vil være vanvittige 200 – 280 milliarder kroner. Samtidig ser vi at bare økningen i Kinas årlige utslipp er 6 ganger så stor som de samlede norske årlige utslippene. Alt dette må publikum få rede på. Og ingen politikere forteller folk om dette.

  • Elektrifisering av bilparken burde være noe av det siste et land prioriterte. Men det er nå en gang slik at vi har stemt frem politikere som vil gjøre det på tross av de astronomiske summene. Det kan snus hvis klokere politikere velges.

  • Svar til Arne M Raaen
   som spør: Bergsmark, kan du presisere presist hva du mener med at det «finnes uoverstigelige feil i anvendelsen av fysikk fra IPCC».
   Regner med at du Raaen kan din fysikk. Da er det bare å lese essay nr 3 av Cork Hayden. Jeg har skrevet en innledning, og deretter kommer Haydens tekst. QED

  • Å si det er satt til null, og at man ikke har kvantiserbare data å støtte seg på stemmer ikke. Vl du is at vi ikkr hsr mplinger av solas energibidrag, for eksempel? Det virker som om du forsøker å så tvil om noe mot bedre viten.

   Ut fra beregningene gjort, og målinger, har man kommet fram til at det er omtrent ingne endring grunnet naturlig variasjon i den perioden. Det må de være ærlige om syntes jeg. Om de hadde satt andre tall, hadde de faktisk løyet, enten du liker det ordet eller ikke. Forskere skal ikke tukle med tallene

   Det er på ingen måte en sirkelargumentasjon, slik du hevder. Dette er hva man faktisk har kommet fram til. man har kke tatt utgangspunkt i at det må være sånn for å vise at det er sånn, sliIk du hevder. Ingenting i essay to endrer det faktum. Det essayet virker mer som dårlig tabloidjournalistkk.

   Når vi snakker om forskere, de argumenterer med faktiske målinger ig forskning. Å dra fram massenavn og hylle de opp i skyene er mer religion enn forskning. Når man begynner. Snakke om folks meninger, er vi utenfor vitenskapen. Å begynne å gjøre vitenskapelige konklusjoner basert på folks meninger er ikke en pålitelig metode, nei.

   I essay 3 er det en høyst uærlig framstilling av hva klimasensitivitet er (jeg regner med at du faktisk vet hva det dreier seg om). Klimasensitivitet er ikke KUN tilbakestrålingen fra doblet co2, men også feedback mekanismene som mindre is og slikt.

   Du hevder man ikke kan vite hvor mye oppvarming son skyldes hva. Hevder du at mengden tilført energi ikke har noe med tempersturen å gjøre? Når ekdtra co2 tilfører nok energi til å stå for halve tempersturøkningen, så mener du altså det ikke kan påvises at det fører til oppvarming? Da er jeg isåfall spent på hva du tenker skjer med den energien.

   Hittil skuffer essayene grovt. Det er flere ting i denne essaysamlingen jeg stusser litt på. I forskning pleier man i inkludere konfidensintervall, for eksempel. Hvorfor er ikke slike med når det gjelder modellene? Hadde men faktisk hatt med konfidensintervallene, ville man sett at observert temperstur er godt innenfor

   https://climate.nasa.gov/news/2943/study-confirms-climate-models-are-getting-future-warming-projections-right/

   Å forsøke å avfeie problematikken uten å se skikkelig på problemene somnhar oppstått er også uredelig. Hvorfor nevkesnikke det st hetebølger er varmere, mer langvarige, og at de kommer oftere enn før grunnet oppvarmingen? Det å dra fra færre dødsfall, som skyldes bedre teknologi og bedre rutiner, som et tegn på at ingenting er galt er litt vel tabloid. Det stemmer rett og slett ikke heller

   (Moderator: Takk for at du så klart viser at du ikke hører hjemme i en faktabasert klimadebatt)

   • Siste svar til Petter Antonsen
    1.Du har et betydelig potensial for å forbedre din debattkultur. Dine innvendinger tar ikke hensyn til det jeg tidligere har svart deg. Og du drøfter ting på siden av det jeg skriver eller du konstruerer stråmannsargumentasjon. I den debattgrenen vil jeg gi deg full score.
    2.Du skriver at professor Hayden i essay 3 gir en høyst uærlig fremstilling av hva klimafølsomhet er. Da har du ikke forstått hva professoren skriver. Du bør melde deg på kurset Physics 101 som fjernstudent ved hans universitet.
    3. Du har heller ikke forstått det jeg skriver på side 20 i essaysamlingen
    4. Du skriver at essasy 2 ‘virker mer som dårlig tabloidjournalistikk’. Jeg forstår at du ikke liker teksten, som viser at temperaturscenariene feiler. Prof. John Christy har analysert scenariene over mange år og har fastslått at de feiler. Skriv til Christy og fortell ham at du mener han driver med tull og farer med løgn og at han ikke vet hva konfidensintervall er for noe. Og legg merke til at Myles Allen vedgår at modellene feiler. Og til alt overmål skriver Voosen i Science om dette. Send for sikkerhets skyld en kjapp melding til Voosen og si at han må trekke alt han har skrevet om modellene.
    5.Jeg kommer ikke til å kommentere ytterligere debattinnslag fra deg.

   • Antonsen. Det er riktig at modellene ikke viser betydningen av naturlige variasjoner. Det blir flisespikkeri om de er definert til null = satt til null eller om modellen er konstruert slik at det ikke fremkommer noen effekt.

    Det finnes imidlertid en rekke veletablerte regionale/kontinentale fenomener på kloden – omtalt også i IPCCs rapporter. De har betydelig effekt, knfr. forskjeller fra Grønland og Norge påvirket av henholdsvis kalde og varme havstrømmer mm.
    Det transporteres mer enn 100W/m2 fra ekvator mot hver pol med vinder og havstrømmer, men iflg. modellene skal det være konstant energimengde hele tiden. Men fenomenene varierer knfr NAO, AMO, jordrotasjon mm som påvirker Arktis til ulike tider (ca 60-års syklusen) med bl.a. forsterkningseffekter (ismengden varierer) og bidrar til en kraftigere oppvarming enn på øvrige deler av kloden. Det er mer enn forunderlig at dette ikke er bragt inn i modellene på en eller annen måte. Det er jo så mange muligheter med parametriseringer. Når det ikke er gjort kan man jo spørre seg om det ikke er satt til null.

 3. Denne ble laget for ca. 10 år siden. https://youtu.be/EHFfOOF-6Fs. Naturlige sykluser gjelder fortsatt. Ikke skivebom det som ble presentert her. Spesielt interessant er betydningen av overflatetemperaturen i Stillehavet.

 4. Vi kan vel anta at det grønne skiftet er kommet for å bli, med for helt andre grunner enn kulldioksydreduksjon. Det å brenne opp verdifulle ressurser som olje og gass er å stjele fra våre etterkommere. Vi har derimot enorme mengder kull som kan brennes mens vi i ro og mak kan utvikle de beste energikildene.
  Forbrenningsmotoren har elendig virkningsgrad (20%), mens kullenergiverk kan med sin mye høyere forbrenningstemperatur kan oppnå 50%. I tillegg kan man utnytte spillvarmen, slik at med utgangspunkt i kull kan man utnytte energien 70-80%. Elbilers virkningsgrad er 90%, og kan derfor med fordel drives med kullenergi.
  Elbilen er på langt nær ferdig utviklet. Batteriet må kunne byttes i bilens levetid, og bør baseres på kasettprinsippet. Da kan man fjerne alle ladestasjoner langs veiene og forenkle infrastrukturen. Batteriene kan standardiseres til 2-4 kasetter etter hvor stor bilen er, og ladestasjoner kan erstattes av byttestasjoner for batterikassetter.
  Selve bilen kan ha 4 små elmotorer med girkasser i hvert hjul. Girkassene kan være selvlåsende, slik at skivebremsene kan fjernes. Girforholdet kan økes, ingen har behov for 0-100 på 4 sekunder. Det gir mindre motorer og mindre forbruk av sjeldne metaller.
  Med 4 uavhengige hjul kan styringen av bilen skje som på beltevogner. Hjulene trenger ikke å svinges, svingningen kan styres elektronisk ved forskjellig pådrag på hvert hjul. Bilen blir kvitt bremser, hydraulikk og servostyring og vil bli tilnærmet vedlikeholdsfri.
  I innføring av det grønne skiftet er produksjonen av uferdige elbiler et eksempel på hastverk. Et annet er å ensidig å optimalisere batterier på vekt. Stasjonære batterier kan basere seg på tilnærmet gratis råmaterialer som aluminium eller natrium.

 5. Fantastisk god dokumentasjon fra Stein, takk, og helt riktig. Rene oppslagsboken.
  Det finnes selvsagt ingen klimakrise, for hvordan kan det være klimakrise når matproduksjonen i verden har satt produksjonsrekorder nesten hvert år de siste 60 årene i følge FN FAO?
  Se også: Where is the climate crisis?
  https://wattsupwiththat.com/2021/04/25/wheres-the-emergency/
  Dessuten: Årsak til global oppvarming blir tydelig når man ser på hvordan målinger av globalt skydekke, siden man kunne begynne med det fra satellitter, viser omvendt proporsjonalitet med global temperatur, som forventet fordi mer solinnstråling når jordoverflaten når skyer avtar, men motsatt IPCC sine antagelser, se:
  Scientists: The Global Warming Since 1985 Cannot Be Attributed To CO2 Forcing
  https://notrickszone.com/2022/08/08/scientists-the-global-warming-since-1985-cannot-be-attributed-to-co2-forcing/
  Og, ettersom årsak alltid må komme før virkning, og alle tidsserier viser at temperaturendringer kommer før CO2-endringer, da kan ikke CO2 være årsak. Google: «CO2 leads temperature?», og se hva som dukker opp.

  • Om man bruker den logaritmiske formelen for tilbakestråling fra CO2, samt Stefan-Boltzmanns lov, ser man at CO2økningen alene har økt tilbakestrålingen nok til å stå for halvparten av temperaturøkningen egenhendig. Denne energien forsvinner selvfølgelig ikke. Å ignorere den er uvitenskapelig.

 6. Den såkalte klimadebatten har egentlig bare ett hovedspørsmål: Påvirker menneskeskapt CO2 utslipp temperaturen på kloden i noen grad, ingen -, ubetydelig – eller ja betydelig påvirkning. Dette er det hele dreier seg om. Klimarealistene og andre har gjennom mange år forsøkt med stor faglig begrunnelse at menneskeskapt CO2 IKKE påvirker temperaturen på kloden i vesentlig grad. Påvirkning av CO2 skjer kun på den positive siden, det vil si påvirkning av verdens matproduksjon til snart 10 mrd. mennesker. Hvor mye vil matproduksjonen synke hvis man fikk et nivå på for eksempel 320 ppm? Personlig har jeg trukket den samme konklusjonen vedr. CO2 påvirkning basert på hva jeg har lest og hørt samt forsøk på logisk tenking. Da blir mye av retorikken for øvrig egentlig irrelevant. Imidlertid har menneskene en enorm påvirkningsgrad av naturtap og forurensing, men klimahysterikerene skyver det meste av disse enorme problemene under teppet i ly av den såkalte «klimakrisen». Nå er snart ordet «klimakrise» på alles lepper spesielt i det politiske miljø, globale organisasjoner, deler av storkapitalen osv. mens nevnte naturtap og forurensingen bare øker. De siste internasjonale avtaler om vern av hav og natur osv. er bare spill for galleriet. Det er slik her i verden at det er umulig å ri på to økonomiske hester som løper hver sin vei.

  • Om manfaktisk kalkulerer den økte tilbakestrålingen fra co2 grunnet økt nivå, får man nok til å være ansvarlig for ca halvparten av all oppvarming siden preindustriell tid.

   Å hevde det ikke er en påvirkning blir for dumt. Å hevde konsekvensene er utelukkende positive også, særlig med flere, lengre og verre hetebølger, og mer tørke. Mesteparten av planetens forgrønning skyldes aktiv planting i Kina og India

   • Nå synes jeg du er på ville veier. Sitat: «Mesteparten av planetens forgrønning skyldes aktiv planting i Kina og India». En absurd påstand! Den store økingen av CO2 i Kina og India som påvirker matproduksjonen skyldes en stor andel snart 50% til sammen av verdens CO2 utslipp kommer derfra. Enorme utslipp fra kullkraftverk, sement produksjon, 3 mrd. mennesker osv. osv.
    Kullkraftverk i seg selv er samtidig en versting på utslipp av stoffer som er meget skadelig for miljø og mennesker, ikke CO2. Uansett er det ikke pr. dato ikke noen bevis på at CO2 har en vesentlig skyld i temperaturøkninger, det sier jo IPCC selv.

     • Antonsen.
      Dette var interessant.
      Eg har alltid høyrt at auken av CO2 i atmosfæren er hovedforklaringa på at vi har fått ein grønnare planet. Så viser altså lenka di at menneskelig aktivitet er like viktig.

     • Selvfølgelig blir det «grønnere» når et land planter mer trær osv. Men hovedårsaken til at PLANETEN har blitt grønnere er økt CO2 innhold i lufta. Det kan man se overalt. Hvorfor putter norske gartnere inn 700-800 ppm CO2 i drivhusene sine? Ta et bitte lite eksempel: Øyene i Oslofjorden har fått en enorm tilvekst av busker og trær sett i forhold til for eksempel 50 år siden, her er det ikke plantet «et strå» tvert i mot. Overalt har tilveksten av «grønt» vært stor uten at det er plantet noe vesentlig. Skog øking og matproduksjon går hånd i hånd med mer tilført CO2. Som sagt Kina og India hadde ikke kunnet produsere nok mat til sin befolkning uten den enorme tilførsel fra CO2 «produksjonen».

 7. Ser man på Stefan-Boltzmanns lov for en temperaturendring på 5 grader fra la Ninja til el Ninjo, kan utstrålingen over store deler av Stillehavet variere med 7%. I 8-12 mikron vinduet kan verdensrommet uten skyer se ut som 0 K. Siden blackbody strålingen har et maksimum ved 10 mikron, vil utstrålingen til verdensrommet være nærmere 200 watt pr. kvadratmeter. Da er det ikke mye igjen av drivhuseffekten!
  14 watt økning er mye større enn skrumpingen av vinduet på grunn av kulldioksid. Dessuten er er denne virkningen nesten kansellert over 400 ppm. på grunn av metning.
  En temperaturøkning på 2 grader vil øke total utstrålingen med ca. 2%. Dette gir negativ tilbakekobling. Jorda motsetter seg varige endringer.

 8. Denne artikkelen viser en figur som indikerer at forrige synteserapport (SPM-AR5/2014) villeder leserne til å tro at naturlige klimaendringer er satt til null, dvs at de ikke eksisterer i perioden 1951-2010. I AR6-rapporten er målstolpene igjen flyttet, der naturlige endringer er satt nær null (0,02 av 1,03 grader Celsius) etter 1850.

  Vi bør derfor se med skjerpet blikk fram til mandagens framlegging av en ny synteserapport, den første på 8 år. Der kan det bli mye å kommentere 🙂

Kommentarer er stengt.