Concerned Scientists Norway villeder om klimasaken

Forfattet av fysiker Stein Storlie Bergsmark

Dette er sammendraget til en rapport Klimarealistene distribuerer på Arendalsuka. Du kan laste ned rapporten herfra og lese den i sin helhet. De viktigste kildene er Dr. Richard Lindzen, Dr. Judith Curry, Dr. Roy Spencer, Dr. John Christy,  Dr.William Happer, Dr. Ross McKitrick, Dr. Willie Soon, Dr. Christopher Essex  og ikke minst Dr. Freeman Dyson, av mange betraktet som vår tids Einstein og Dr. Ivar Giæver, den eneste norske Nobelprisvinner i fysikk.  De fleste av disse har publisert langt mer enn noen norske klimaforskere. Flere har også ærespriser for fremragende forskning.

Concerned Scientists Norway
har laget et opprop om en omstilling til et bærekraftig nullutslippssamfunn. Oppropet blir overlevert til våre politikere under Arendalsuka.  

Oppropet formidler  et spisset, unyansert  og  meget alarmerende budskap om menneskeskapte klimaendringer, der styreleder Beate Sjåfjell i CSN krever at Norge skal gå foran i en rask og fundamental omlegging av samfunnet. En omlegging i Norge, som allerede koster enorme beløp, vil ramme økonomi og velferd og ha en global virkning som ikke er målbart forskjellig fra null.

CSN og den sviktende forutsetning
Sjåfjell stoler fullt og helt på FNs Klimapanel, og hennes budskap hviler på én eneste forutsetning, at menneskelig aktivitet, først og fremst våre utslipp av CO2, er den dominerende årsaken til klimaendringene. Sjåfjell vet antakelig ikke at dette er et politisk fremforhandlet og nøye utformet konsensusbudskap bygget på klimamodeller som feiler. (Red.anm. Figuren til venstre er en versjon av figur 1 på side 9, hvor kurvene i de 102 modellene er erstattet av en rød strek for gjennomsnittet av modellenes projeksjoner for temperatur.)
Alt tyder på at Sjåfjell er uvitende om en rekke klimafakta nedfelt i Klimapanelets fagrapporter, som politikere og klimaaktivister aldri leser.  

Sjåfjell hevder: «FNs klimapanel fastslår med høy grad av vitenskapelig sikkerhet at den globale  temperaturøkningen i all hovedsak skyldes menneskelig aktivitet».

«FNs klimapanel fastslår med høy grad av vitenskapelig sikkerhet at den globale  temperaturøkningen i all hovedsak skyldes menneskelig aktivitet»
Professor dr. juris. Beate Sjåfjell

For det første er det et vitenskapelig faktum at naturlig variasjon er en vesentlig del av klimaendringene, noe Sjåfjell later til å se bort fra. Dette er viktig, for ingen forsker kan fastslå hvor mye av klimaendringene som skyldes naturlig variasjon og hvor mye som skyldes våre utslipp. Naturlig variasjon er antakelig dominerende. Jeg siterer fra FNs Klimapanels første hovedrapport:  «Så det er viktig å iaktta at de naturlige klimavariasjonene er betydelige og vil modulere alle fremtidige endringer forårsaket av menneskene.»  

«Så det er viktig å iaktta at de naturlige klimavariasjonene er betydelige og vil modulere alle fremtidige endringer forårsaket av menneskene.»
FNs klimapanel i første hovedrapport FAR fra 1990

FNs Klimapanel bygger sine forutsigelser på datamaskinbaserte modellkjøringer som er beheftet med stor  usikkerhet. Jeg siterer FNs Klimapanels tredje hovedrapport: «I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksomme på at vi har å gjøre med et kaotisk, ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig». Dette lite kjente og overraskende faktum alene diskvalifiserer store deler av FNs Klimapanels arbeid som grunnlag for praktisk klimapolitikk.

«I forskning på og modellering av klimaet, bør vi være oppmerksomme på at vi har å gjøre med et kaotisk,  ikke-lineært koblet system, og at langtids forutsigelser av fremtidige klimatilstander ikke er mulig»
FNs klimapanel i tredje hovedrapport TAR fra 2001

Flere fremragende klimaforskere, bl. a. Dr. Roy Spencer, har vist at klimamodellene feiler, for de viser en temperaturstigning som er 2 – 3 ganger høyere enn den observerte temperaturstigningen. Rent vitenskapelig er dette et empirisk fysisk bevis på at klimamodellene feiler.

Hva kan vi observere?
Fra  studier av isborekjerner flere hundre tusen år tilbake har forskerne fastslått at det er temperaturen som driver CO2 og ikke omvendt. Først stiger temperaturen, og flere hundre år senere kommer CO2 etter. Dette er et ugjendrivelig empirisk fysisk bevis på at CO2 ikke er noen dominerende temperaturdriver.

Sjåfjell hevder at klimaendringene har hatt alvorlige konsekvenser for natur og samfunn, og at den globale temperaturen har økt med én grad. Sjåfjell ser igjen bort fra naturlig variasjon. Siden siste istid har vi hatt minst to perioder som var vesentlig varmere enn i dag, f eks den minoiske og den romerske varmeperioden. Kultur, samfunnsliv og agrikultur blomstret i disse periodene. Det foreligger ingen global økning i ekstremvær de siste tiår. Verdens kornproduksjon har vokst kraftig siden 60-årene og FAO gir prognoser på fortsatt vekst i neste tiårsperiode.

Det er korrekt at det har skjedd en klimaendring i form av  en opphenting etter slutten av den lille istiden for ca 130 år siden. Atmosfæretemperaturen har økt noe, som mange ganger tidligere i historien. Det er også korrekt at CO2 er en drivhusgass, og at våre utslipp har bidratt noe til klimaendringen. Men varmevirkningen av CO2 alene er beskjeden og når FNs Klimapanel hevder at våre utslipp vil føre til en betydelig temperaturøkning, skyldes dette hypoteser innprogrammert i klimamodellene i form av dårlig kjente tilbakekoplingseffekter med usikre tallverdier og der virkningen til nå ikke har manifestert seg i de observerte temperaturdata.   

Umuligheter og ønsketenkning
Det er umulig som Sjåfjell påstår, å konstatere at oppvarming og havforsuring skjer i et tempo uten sidestykke de siste 800 000 år.  Og at verdens energibehov kan dekkes av fornybar energi innen år 2050 er ren ønsketenkning. 1,3 milliarder mennesker er uten strøm i dag. Disse menneskene ønsker et robust elektrisitetssystem som fungerer når sola ikke skinner og vinden ikke blåser, og som er tilgjengelig med lavest mulig kost. Slike elektrisitetssystemer må nødvendigvis ha en basisproduksjon basert på forbrenning, og bare kull, olje og gass kan de nærmeste tiår levere dette i det omfang som er nødvendig. Uten en stabil strømforsyning kan man ikke bygge et fungerende samfunn.

ExxonMobile har i sin prognose for 2040 angitt at olje og gass vil levere 55 % av verdens energibehov i 2040, og at vind, sol og biobrensler samlet vil vokse omtrent 5 % per år og levere omtrent 4 % av det globale energibehov.

Påstanden om at det finnes en konsensus på 97 % om menneskeskapt global oppvarming blant klimaforskerne stammer først og fremst fra en artikkel av Cook et al i 2013. Artikkelen har graverende metodefeil, noe jeg fikk bekreftet gjennom min egen gjennomgang og analyse. Artikkelen burde opplagt vært trukket tilbake. En ny artikkel av Cook et al i 2016 «Consensus on consensus…», var ment å skulle forsterke påstanden om konsensus, men den bygger blant annet på artikkelen fra 2013, og må derfor også anses som metodemessig feilaktig. En etterprøving av Cook et al 2013  viser utrolig nok at bare 0,6 prosent av studiens respondenter gir utvetydig støtte til utsagnet om at klimaendringene er menneskeskapte.

 

Støtt oss ved å dele:

42 kommentarer

  • Gikk du glipp av debatten på Dagsnytt i desember i fjor hvor Samset fra Kristin Halvorsens Institutt for klimapolitikk ble overkjørt av Hagen fra FrP???

   Et av Hagens bedre poenger var at Samsets definisjon av klimaforsker bare inkluderte alle som var enige med ham selv. Dermed skulle Sjåfjell være godt kvalifisert. Nå har jeg ikke studert hennes holdning til det å spise biff eller å holde seg med kjæledyr med store karbonpoteavtrykk, men er man tilstrekkelig «concerned» i utgangspunktet så er det neppe diskvalifiserende med mindre avvik fra den eneste rette tro.

   • Dette er religionsforskning. Da tar man Guds eksistens som en forutsetning. Likeledes her. Menneskeskapt klimakrise er en realitet. Det forskes på hvor ille den er.

    En annen ting. Vil Klimarealistene være representert under Arendalsuken?

   • Fikk ikke sett den, nei. Noen som har lenke til programmet, kanskje?

    Concerned Scientits Norway er en ymse gjeng, virker litt feil at de kaller seg «scientists», dette gir nokså sterke assosiasjoner til realfag, «Bekymrede Akademikere» ville være mer presist.

    Hvem er de:

    https://cs-n.org/om-csn/hvem-er-vi/

    Leger, justister, vit-. asser, stipendiater…og mer klima-relevante fag, selvsagt. Men inntrykket som gis er at medlemmene har spesifikk komptanse på klima, noe bare en mindre del av dem kan sies å ha.

    • Påtagelig fravær av fysikere, kjemikere, geologer, paleontologer, paleobotanikere mv…..

 1. «Påstanden om at det finnes en konsensus på 97 % om menneskeskapt global oppvarming blant klimaforskerne stammer først og fremst fra en artikkel av Cook et al i 2013.»

  Vel, det startet noen år før, med Doran & Zimmermann i 2008:

  «In 2008 Margaret Zimmerman asked two questions of 10,257 Earth Scientists at academic and government institutions. 3146 of them responded. That survey was the original basis for the famous “97% consensus” claim.»

  https://wattsupwiththat.com/2013/12/10/an-oopsie-in-the-doranzimmerman-97-consensus-claim/

  Og «alle verdens klimaforskere» viste seg å være…77, i Nord-Amerika.

 2. Beate Sjåfjell er jurist. Hun har også tidligere vist vilje til å uttale seg om ting hun ikke er kvalifisert for, ta for eksempel denne historien:

  http://www.dagbladet.no/nyheter/nho-sjokkert-over-professor-etter-vimpelcom-debatt—hvor-har-hun-dette-fra/60587345

  Vi kjenner typisk igjen en samfunnsdebattform der det, som i klimasaken, ikke gjelder å rett i det faktiske men i det taktiske. Da kan man fort bli utnevnt som leder for både det ene og det andre, gett. Bare spør Kristin Halvorsen.

  • Det er nok i virkeligheten stor forskjell mellom en jus-professor på et universitet og en jurist som er regelmessig engasjert i rettssaker, selv om ordet «jurist» for mange lekfolk har den samme meningen. En professor kan lett føle seg kallet til å komme med mer eller mindre velfunderte påstander, særlig innen samfunnsfag.

 3. Det virke som Sjåfjell er en overvintret AKP-ML, ut fra sine forskrudde tanker og virksomhet. Den slags aktivister er det flere av, og de her samlet seg i WWF, Greenpeace, MDG, SV og litt i KrF og Venstre.
  Her mange eksempler på dette i andre politiske sammenhenger. Men det passer vel ikke inn i klimadebatten å nevne de merkelige politiske utspill fra rest-AKP, og andre med forskrudde ideer.

 4. Ikke imponert. Basert på noen løsrevne fakta, trekkes ville slutninger uten argumentasjon.

  For å ta den mest sentrale påstanden i innlegget, at temperatur følger CO2, så er det å slå inn en åpen dør. CO2 løses dårligere i vann når temperaturen går opp. Banevariasjoner forårsaker istidene i nyere geologisk tid. Når jorden går ut av istid som følge av banevariasjon, går temperaturen først opp. Så frigjøres CO2 fra havet som følge av temperaturøkningen, noe som igjen forsterker klimaeffekten av banevariasjon.
  Det er overhodet ikke noe argument mot drivhuseffekten av CO2. Den som gidder kan google «co2 lags temperature» og lese mer.

  • Hjelmeland.
   Hvis du ikke fikk mer ut av Klimarealistenes rapport, så hjelper det ikke å lese den flere ganger. Hele IPCCs CO2 hypotese er i strid med det meste av fysiske lover og observasjoner.
   I 2012 konkluderte Klimapanelet med en pause i oppvarmingen de siste år.
   Pausen fortsetter, med litt økning etter vær fenomenet EL Ninjo. Til tross for i samme periode har 50 % av samlede menneskelige utslipp funnet sted. Det er ett klart bevis på menneskelige utslipp og varmere klima ikke har noen sammenheng. Dessuten gir karbonutslipp fra forbrenning øket fotosyntese, hvor mesteparten av våre utslipp sørger for større avlinger og en grønnere planet.

   • «Diskuterte» er vel en mer dekkende beskrivelse enn «konkluderte» om IPCC og «pause». Overflate temperaturen har tatt et nytt byks to siste år, så «pause argumentet» er gått ut på dato. Og det er ikke slik at oppvarmingen av kloden tar en pause. Den pågår hele tiden som følge av energiubalansen som er anslått til 2.6W/m2. Ved La Niña forhold er det sterkere sirkulasjon i Stillehavet, og mer av oppvarmingen går i havdypet. Ved El Niño forhold er det svakere sirkulasjon og oppvarmingen konsentreres mer i overflaten. Sikkert mange andre forhold som spiller inn, men dette er en av de viktigere.

    • Oppvarming av havene kan ikke ha noe med de små utslippene av CO2 menneskene slipper ut. Karbon etter forbrenning måles til mellom 0,7 og 4% i luften. Mesteparten går til bake til planters fotosyntese. Og jorden har blitt betydelig grønnere de siste 35 år ifølge NASA. Størstedelen av jordens varmeproduksjon foregår i det tropiske hav ved opptak av opptil 90% av den kortbølgede direkte solinnstrålingen. Høy solaktivitet etter den siste Lille Istid og mindre skydekke forklarer hele oppvarmingen. Spørsmål, som jeg har stilt flere ganger til klimaalarmister av forskjellig slag, men aldri blitt besvart. Hvordan kan 16 ppm CO2(etter forbrenning av karbon) av den totale konsentrasjon på 400 ppm CO2, varme opp jorden?

    • Jeg har aldri riktig forstått dette med jordens energi-ubalanse. Er det slik at dersom man fjerner menneskenes bidrag (som du angir til 2,6 W/ m2), så er kloden i balanse? Men hva betyr «balanse»? At det ikke forekommer temperatur-svingninger mer, at klodens temperatur forblir konstant? Slik har det jo aldri vært, og etter mitt syn er det nettopp ubalanse som er den naturlige tilstanden, og at jorden svinger mellom varme og kjølige perioder, regulert av atmosfærens termostat-funksjon.

     • Henning,
      ditt åpenbart fornuftige resonnement overkjøres av samme religiøse og uvitenskapelige doktrine som i sin tid sendte heliosentrikerne på bålet. Da var det også slik at den som satt med den institusjonelle definisjonsmakten (den gangen kirken, som ikke ville ha noe av at guds skaperverk ble detronisert til å måtte gå i bane rundt solen) hadde rett mht. til sin geosentrisme til det ble for pinlig og motbevisene ble for tydelige for alle.

      Nå er det IPCC som har trådt i kirkens plass, og kjører vår tids geosentrisme (dvs. at klimaet kun kan påvirkes av oss menneskene her på jorden, solforskere m.m. er kjettere). Men allerede de aleksandrinske astronomene Heraklides fra Pontus (388–315 f.Kr) og Aristark fra Samos (ca. 310–230) pekte mot et heliosentrisk verdensbilde nesten 2000 år før kirken endelig måtte knele for vitenskapen. La oss ikke håpe at det tar like lang tid før IPCC-doktrinen kan begraves.

     • «Balansen» betyr egentlig energibalansen, DVs at temperaturen hos et element er stabil når tilført energi er lik avgitt energi. (Les varme)
      Roy Spencer behandler dette ytterst viktige i sin bok «The Great Gobal Warming BLUNDER».

  • Sceptical Science er først og fremst et psykologisk krigføringsapparat for å fremme troen på og frykten for klimakatastrofe. John Cook som er den vitenskapelige kraften bak denne hjemmesiden er ekspert i cognitiv psykologi og i hvordan menneskesinnet mest effektivt kan påvirkes. Dette har Sceptical Science i stor grad lykkes med.

   • John Cook, med bakgrunn fra bl. a. tegneserier (nei, ikke klimavitenskap), står bak nettstedet SkS, som hverken er særlig skeptisk eller vitenskapelig, men mer et møtested for folk med behov for personangrep og utskjelling av de frafalne i klimasaken. De har det også gøy med å fotoshoppe seg selv i SS-uniform:

    https://thelukewarmersway.wordpress.com/2015/07/24/john-cook-identity-thief/

    Hva som er spesielt morsomt med denslags kan diskuteres. Og så tenker de mye på tall, det vil si de tenker på ett bestemt tall: 97.

  • Bergsmark har forfattet en populærvitenskapelig tekst, og i slike tekster inkluderes ikke vitenskapelige referanser. Det finnes svært mange slike, så det er ingen tvil om at CO2-nivået først endres etter T-variasjonen.
   En analyse fra moderne tid (1980-2011), her. Pussig nok den mest nedlastede klimaforskning fra Elsevier over en periode på to år. Analyseperioden dekker hele oppvarmingsperioden i siste halvdel av forrige århundre, bortsett fra de første tre årene.
   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658

   Flere referanser finner du her, for eldre epoker hvor virkningen av T-endringen manifesterer seg over lengre tidsepoker.:
   http://www.klimarealistene.com/vitenskap-2/klimapanelene/

   • Aaslid,
    Dersom CO2 utelukkende skulle følge temperatur med ca 10 måneders forsinkelse, slik Humlum hevder: Hvordan kan dere forklare at atmosfærisk CO2 de siste ca. 100 år har steget gjevnt og i takt med antropogene utslipp, mens temperaturen netto har økt, men med store variasjoner opp og ned innenfor både 10 og 20 år? F.eks. mellom 1940-1950 sank global middeltemperatur med ca 0,2 grader.

    Jeg har heller ikke sett noe svar på følgende: Dersom det skulle stemme at vi er inne i en varmepause, hvorfor fortsetter da CO2 å øke?

    • Lackner,
     Hvor bruker Humlum et al begrepet «utelukkende»?
     Hvorfor neglisjerer du at det er observert Co2-nivåer i størrelsesorden 400-480 ppm rundt 1940?
     hvordan forklarer du at global temperatur kan falle med ca 0,3 grader fra ca 1940-77 når våre CO2-utslipp øker betraktelig og når CO2-nivået igjen stiger fra ca 1955-60 til 1977?

     Innbiller du deg fortsatt at menneskeheten kjenner til alle kilder til CO2-utslipp i atmosfæren?

     • Dropp gjerne «utelukkende». At det har vært observert høye konsentrasjoner rundt 1940 er godt mulig, men er på ingen måte noen forklaring på mitt spørsmål, Aaslid

      Helt enig i at det finnes usikkerhet rundt kilder. Men da er det ganske pussig at summen av de naturlige bidrag av CO2 følger våre utslipp påfallende bra, mens all antropogen CO2 blir slukt til forgrønning og i havet, slik KR hevder. Dersom naturlig økning i CO2 «etterligner» vår utslippsprofil, mens våre egne industrielle bidrag, (som følgelig er identisk) blir lagret i biosfæren, ser du hva vi står igjen som forklaring på netto økning da?:)

     • Jeg hadde sans for din kritiske tilnærming i starten. Nå synes jeg du fremstår som en kranglefant. Du ba i en annen tråd om dokumentasjon på at flere dør av kulde enn varme. Når du fikk dokumentasjonen avviste du den. På samme tid tar du svake teorier fra Klimapanelet som god fisk. Du vet godt at korrelasjon ikke nødvendigvis er bevis for kausalitet. Hvorfor du er her inne er for meg en gåte. Du viser jo ingen konstruktiv evne.

     • Jeg har ikke fått noen dokumentasjon på at flere dør av kulde generelt! Jeg har fått dokumentasjon på at det er tilfelle i 13 utvalgte land, og som forskerne selv er helt klare på. Dette, og de andre resultatene deres er ikke representative for situasjonen globalt. Det virker helt rimelig når flesteparten av jordas befolkning inkl. de varmeste og fattigste landene med flere mrd mennesker ikke er inkludert. Når forumet her serverer påstander uten å dokumentere det, eller å på oppfordring dokumentere det med noe annet (!) synes jeg det er for tragisk å ikke si noe. Jeg har heller aldri sagt at klimaprediksjonene ikke er usikre, men dersom KR skal bli tatt mer alvorlig må de begynne med ta tak i usikkerhetene, enn å komme med «teorier» som ikke er logiske. Med det mener jeg f.eks. påstanden om at global oppvarming har stanset, noe KR ikke klarer å dokumentere og som alle data, journalpaper og anerkjent viten ellers har vist forlengst at ikke er tilfelle. Jeg er selvfølgelig åpen for at IPCC sin middelprediksjon er for høy. Den kan og være for lav.

     • Artikkelen er klar på at resultatene viser høyere dødelighet pga. kulde enn varme. Det nevnes noen faktorer som er interessante å følge opp videre. Jeg kan ikke lese ut av rapporten at disse endrer konklusjonen. Din tolkning av forskningsresultater er ikke mindre subjektiv enn du beskylder KR for. Bare se hva du selv skriver:
      «Jeg er selvfølgelig åpen for at IPCC sin middelprediksjon er for høy. Den kan og være for lav.»

     • Lackner. Netto økning er naturlige og til dels noen uoversiktlige og usikre målbare årsaker.
      Men som KR har forklart til kjedsommelighet, er generell høyere temperatur i hav, sjø og i atmosfæren årsaken.
      Dette i henhold til naturlovene, og helt i samsvar med forholdet trykk, temperatur og konsentrasjon av CO2 i luften, som vil øke med øke med økende temperatur.

     • Andersen: Netto økning er OGSÅ av naturlige og til dels noen uoversiktlige og usikre målbare årsaker.
      Men som flere har forklart til deg til kjedsommelighet, kan ikke generelt høyere temperatur i hav, sjø og i atmosfæren være mer enn en brøkdel av årsaken.

      Jeg har spurt deg om det før, men har du nå fått regnet ut vha. Henryloven hvor mye 0,8 grader C varmere hav og atmosfære øker CO2-andelen i atmosfæren (hvis vi antar at økningen kommer fra havet)?

      Svaret du bør få er rundt 1% – hvis du forholder deg til naturlovene, som du er opptatt av (det er jeg og).

      Da blir det mildt sagt problematisk med en observert økning på mellom 20-40%. Vi mangler altså det aller meste for å forklare økningen. I tillegg har vi selvsagt observert økt CO2 og karbon løst i havene. (Det er jo ikke bare noe tull jeg og IPCC finner på!) Da kan ikke havene altså ikke avgi netto CO2.

      Avgassing fra havet er altså sekundært i forhold til mengde gass i atmosfæren (partialtrykk) og dette bør du, som er såpass ivrig i denne debatten, uten problemer etter hvert nå kunne vise med Henryloven. Dersom du har problemer, finns det mange online-kalkulatorer som regner ut konsentrasjonen direkte for deg.

      Men som Ellestad utfordret meg på, vil havtemperaturen variere med sesong og sted på kloden, så beregningen blir mer kompleks en det vi får gjort ved pulten hjemme. Derfor er dette også inkludert i klimamodellene, og ikke overraskende, og selvfølgelig med alle de fysiske lover vi trenger som input, viser resultatene også forsuring og netto opptak av atmosfærisk økende CO2 i havene.

      Her har du sammenhengen, grafisk, mellom trykk, tempeartur og konsentrasjon av CO2.
      https://earthobservatory.nasa.gov/Features/OceanCarbon/

      Er spent på din beregning. Lykke til!:)

     • Lackner. Fakta i saken er den at antropogene utslipp årlig tilsvarer mellom 2-3% av de naturlige utslippene fra jordoverflate til luft årlig. Ifølge målinger viser det seg at kun 0,7 til 4% eller maksimum 16 ppm av atmosfærens gasser består av karbon etter forbrenning, hvor menneskelig bruk av kull, olje og gass inngår. Av atmosfærens 400 ppm CO2 stammer mellom 384 til 397 ppm fra naturens egne utslipp, og det kan du vel ikke benekte om du ønsker å bli tatt som noe seriøs i denne debatten?

     • Jeg takk nei til å diskutere videre med dine stråmenn på ditt dogmatiske grunnlag.

    • Lackner skriver: «Dersom det skulle stemme at vi er inne i en varmepause, hvorfor fortsetter da CO2 å øke?»

     Det er et godt spørsmål, og sikkert et vanskelig dilemma for alarmistene. Eneste forklaringen jeg kan se, er at andre faktorer overstyrer co2-effekten, og særlig den lille delen som skyldes våre utslipp. Vi vet ikke om eller når vi får en ny La Nina -de følger ikke alltid slavisk en Nino- , men hvis dette skjer og temperaturen går ned igjen, da blir det enda mer problematisk å hevde den sterke sammenhengen mellom antropogene utslipp og global temperatur.

   • Rapporten viser en lineær stigning i havnivået på 1,9 mm pr år i hele perioden 1890-2014. Dette gjelder altså målinger av vannstanden ved 6 stasjoner langs kysten. Det vises ingen akselerasjon i stigningen, noe man burde kunne forvente ut fra de svært mange spådommer om dette, i de seneste 20-30 årene.

    Nederlenderne har mange hundre års erfaring med å forsvare seg mot havet, og har investert enorme summer i slike prosjekter, som kan ta flere tiår å ferdigstille. Når de ikke forlengst er i gang med nye gigantiske prosjekter for å forberede seg på forventet voldsom havnivå-stigning i de nærmeste årtier, sier det sitt om hvor lite alvorlig landets myndigheter tar slike skremsler.

  • Ting tyder på at de naturlige klimavariasjonene trenger betydelig med forskningsmidler i årene som kommer.
   I dag snakker alle kun om den antropogene CO2 i atmosfæren som kun er 4% av den CO2 som fins der og altså kun 16 ppm eller 0,0016% av atmosfæren. Hvis man først skal peke på denne sporgassen hvorfor ikke konsentrere seg om de 96% som var der før vårt bidrag…?
   Jeg forstår de ideologiske og politiske begrunnelsene for å peke på vårt bidrag, men de vitenskaplige holder ikke vann…
   Dessuten har man nå regnet ut at hvis alle bak Paris-avtalen gjennomfører forutsetningene til punkt og prikke vil temperaturen kun dempes 0,02 gr C ved neste århundreskifte….

 5. Sannhetens øyeblikk for Paris-avtalen: Pakistan krever betaling for å redusere sine co2-utslipp.

  «According to the Global Climate Risk Index, Pakistan is ranked number 7 in the list of most vulnerable countries, suffering economic losses of $3.823 billion in the last two decades due to climate change and climate extremes.»

  «At the 2016 United Nations Climate Change Conference, Federal Minister for Climate Change Zahid Hamid said: “We emit less than 1% of total annual global greenhouse gases, yet we are ranked amongst top 10 countries most vulnerable to climate change. Millions of people are affected and colossal damage is caused on a recurring basis.”»

  Nesten 4000 milliarder dollar er altså påstått tapt i løpet av 20 år på grunn av klima-endringer. Men pytt, MDG kan sikkert hoste opp slike beløp med et partivedtak. Eller CSN kan starte kronerullling blant sine medlemmer. Og hvorfor bry seg om dokumentasjon av disse skadene?

  «“It’s our need to consume coal to meet our development targets to fulfill needs of the growing population. We can cut out GHG emission if we are provided with sufficient resources, technology, capacity and finances to move for green energy and renewables,” said Mountain and Glacier Protection Organisation (MGPO) CEO Aisha Khan.»

  https://tribune.com.pk/story/1480833/pakistan-needs-access-global-funds-cope-climate-change/

  Pakistan har både atomkraft-teknologi og egne atomvåpen. De kunne jo bygge ut denne energien, som knapt gir noe co2 utslipp i det hele tatt? Men nei, «cash eller kull» ser ut til å være kravet.

  I denne bisarre verden av virkelighetsfjerne krav og forventninger er våre norske blåøyde politikere et ytterligere «bisarrerende» element, når de skal redde kloden med noen flere elbiler.

  Vi kan nok regne med flere slike meldinger fra skuffede u-land i tiden fremover; «No cash, no cuts.» Og dermed, uten utslippskutt som monner, er vi på full fart mot den virkelig store klimakrisen, ikke sant?

 6. Nok en gang kommer historien om djerve polfarere som skal vise oss hvor forferdelig lite hav-is det er igjen i Arktis. Den britiske eventyreren Pen Hadow (også kjent for en tilsvarende ekspedisjon i 2009) har kastet loss fra Nome, Alaska i et forsøk på å nå en isfri Nordpol med to 50-fots seilbåter.

  BBC: «Pen Hadow sets sail for North Pole as Arctic ice melts.»

  «With Arctic ice melting at an unprecedented rate, previously inaccessible waters are opening up, creating the potential for their planned 5,500 km (3,500 mile) journey for the first time in human history.»

  http://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-40935252/pen-hadow-sets-sail-for-north-pole-as-arctic-ice-melts

  Det er 3-4 uker til isen når sitt minimums-nivå, men svært langt igjen før det er isfritt opp til Nordpolen.

  «…Scientists warned, though, that despite the rapid melting of the ice there was unlikely to be access to the North Pole via open water for some years. Professor Mark Serreze, director of America’s National Snow and Ice Data Centre, said the North Pole was still surrounded by nearly 800 miles of solid pack ice as of last week.»»

  http://www.climatedepot.com/2017/08/14/no-joke-sailing-trek-to-north-pole-to-highlight-effects-of-climate-change-cancelled-due-to-solid-pack-ice/

  Det er nok bare enda et sponsor-betalt media-stunt, der man forsøker å seile så langt nord som mulig, og kanskje gjennom Nordvestpassasjen, i nok et tannløst korstog for å «redde klimaet». La oss håpe de slipper å oppleve samme ydmykelse som ble «Ship of Fools» til del i Antarktis for noen år tilbake.

  https://wattsupwiththat.com/2014/01/02/now-that-the-ship-of-fools-is-safe-in-antarctica-tough-questions-need-to-be-asked/

 7. «Slike elektrisitetssystemer må nødvendigvis ha en basisproduksjon basert på forbrenning»

  Å ha blikket rettet mot fortiden når man skal si noe om framtiden går ikke allltid så bra. Her er en som prøver å se framover.

 8. Stakkars Greenpeace. Nå er de blitt tauet til Tromsø etter å ha brutt sikkerhetssonen ved Goliat-plattformen i Barentshavet. Deres leder hevder at Kystvakten har opptrådt ulovlig. Vel, da imøteser vi med spenning en anmeldelse.

  Stakkars WWF. Nina Jensen hudfletter konsensus i norsk politikk, som ikke vil danse etter hennes pipe og legge om norsk petroleumsvirksomhet.

  «Tre år er alt vi har på å snu den livsfarlige utviklingen med stadig økende klimautslipp. Men Norges to største partier oppfører seg som om det slett ikke finnes noen klimakrise.»

  Takk Jensen, for at du fortsatt er trofast mot klimakrisen og er ærlig nok til å tidfeste den så presist. Hvis ikke Norge -og formodentligvis resten av verden også- drastisk endrer sin karbondiabolske adferd, sitter vi i krisesaksa om tre år. Ikke det at vi opplever selve krisa i all sin gru, bevares, det er da grenser for hva man skal kreve av en skarve aktivist, men om tre år har vi passert vendebøyen for seilasen mot krise. Vi skal huske på det, og minne deg om det når de tre årene er omme.

  Men igjen, stakkars Nina Jensen, hun må virkelig skrape bunnen i tønna når det gjelder katastrofer. «Tusenvis av mennesker måtte evakueres fra skogbrannene som herjet ved Middelhavet…» , «Vannmengder velter inn i kjellere, gjør veier uframkommelige og river med seg hus og hjem, det skjer like gjerne i Japan som på det norske Vestlandet», «Globalt er det allerede flere som dør av klimaendringer årlig, enn de som dør som følge av terrorisme.»

  Hjelpe og trøste, noe slikt har vel aldri forekommet tidligere? Og politikerne i de største partiene svikter klimaet og kloden, selvsagt.

  «Mens Erna Solberg og Jonas Gahr Støre gjerne snakker om klima i bekymrede vendinger, så er det konsekvent uten å se klimapolitikken i sammenheng med oljepolitikken.»

  Forferdelig, helt forferdelig. Våre viktigste politikere nekter å ta klimakrisen på alvor? De er blitt for*ektere? Det neste blir vel at Nina Jensen vil hevde det de fleste har innsett for mange år siden, at klimakrisen bare eksisterer i norsk politikk i form av honnørord og fraser. Vi er trofaste etterfølgere av Peer Gynt:

  «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; – men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!»

  Og ved neste Stortingsvalg er allerede ett år gått siden vi passerte det kritiske tidspunktet for undergangsferden mot klimakrise. Lurer på om Jensen da kommer til å gi oss en ny tre-årig galgenfrist?

  https://www.dagbladet.no/kultur/jonas-og-erna-tar-ikke-ansvar-for-framtida/68599528

  PS. Vær så snill å ikke fortelle Nina Jensen hvor mange kullkraftverk som bygges i verden.

Kommentarer er stengt.