CO2 – vår livsnødvendige gass

Forfattet av Ole Julian Eilertsen.

Nå har Equinor, LO og NHO gått sammen om kraftige «klimakutt» som nytt «klimamål» : Norsk sokkel skal bli «utslippsfri». Her er en tekst som oppsummerer den glemte barnelærdommen som skjuler seg bak all klimanytalen fra politikere og medier. (Ingress, overskrifter for avsnittene og illustrasjoner er lagt til av redaksjonen).

Glemt barnelærdom

Som del av min barnelærdom, lærte vi i naturfagtimen at CO2 var avgjørende for all plantevekst gjennom det vi den gang kalte kullsyreassimilasjonen, nå fotosyntesen. Altså en idéell symbiose av det mennesker og dyr puster ut, og det plantene «puster» inn. Der avfall fra faunaen blir gjenbrukt av floraen til nyttig utvikling og vekst. I dag lærer man at CO2 er en forurensende gass som forderver atmosfæren og skader klimaet, og som må bekjempes med alle tilgjengelige midler, eller fjernes gjennom såkalt karbonfangst og lagring.

Dette er vedtatt av FN og de fleste medlemslandene, og står derfor over enhver diskusjon. M.a.o. kan man ikke lengre mene at CO2 er til gavn for menneskene og alt annet liv på jorden. Noen har også fått det for seg at CO2 er en giftig gass, og forveksler den med CO, karbonmonoksid (kullos), som, i motsetning til CO2, er meget giftig. Hadde CO2 vært giftig, ville vi alle vært døde. Faktum er at CO2 ikke bare er til gavn, men helt avgjørende for alt liv på jorden.

CO2 er, som kjent, en drivhusgass. Ikke fordi den påstås å befordre oppvarming av atmosfæren, men fordi den brukes i den drivhusbaserte planteproduksjonen, der den tilføres i konsentrasjoner 3 ganger høyere enn atmosfærens, for å øke fotosyntesen og derved fremme produksjonen og øke avlingene. CO2 er også en ikke ubetydelig internasjonal handelsvare, der tidligere Norsk Hydro, nå Yara, er én av de største aktørene, med stor produksjon i tilknytning til sine naturgassbaserte ammoniakkfabrikker i Holland. Hvem er så kundene for CO2? Det er bl.a. alle drikkevareprodusenter, inklusive champagneprodusentene, alle som produserer produkter på spraybokser som kosmetika, insektmidler, sprayfløte, luftrensemidler(!), og drivhus, som nevnt, og produsenter av kjøleskap over hele kloden, etc.

FNs klimapanel vet bedre?

FN har fastslått statistisk at en økning av CO2-innholdet i atmosfæren fra 0,03 til 0,04 % vil få, og allerede har fått katastrofale følger for jorden og menneskeheten. Når jeg sier statistisk, er det p.g.a. den statistiske samvariasjonen mellom økning av CO2-innholdet i atmosfæren og den målte temperaturutviklingen fra 1970-tallet og frem til slutten av det forrige årtusen. Et tilsvarende samsvar ville man ha fått ved å måle jordens velstandsutvikling mot økt CO2-innhold. Og det ville ha vært mer relevant, tatt i betraktning den formidable økning vi har sett av matvareproduksjonen, bl.a. hjulpet av et høyere CO2-innhold i atmosfæren.

Før klimapanelets tid ble det seriøst spekulert i en kommende istid, og knapphet på alle tilgjengelige ressurser i verden, bl.a. ressurser til matproduksjon, kfr, «The Club og Rome.»

Denne samvariasjonen mellom CO2-innhold og temperatur er ikke like klar etter årtusenskiftet, særlig ikke hva angår menneskeskapte CO2-utslipp, som har fortsatt å øke, først og fremst i de nye industriland i Asia, uten at temperaturen har steget.

Det menneskelige bidraget til økningen av CO2-innholdet er marginalt.

Hovedtyngden av denne økningen stammer fra den største CO2-akkumulatoren, verdenshavene, som avgir mer CO2 når temperaturen øker, og binder mer når den synker. Alt i henhold til velkjente fysiske lover. Det er altså mer nærliggende å forklare økt CO2-innhold med høyere temperatur, enn omvendt.

Det er nok helt andre, universelle krefter som påvirker klimavariasjonene enn menneskeskapte utslipp av CO2. Den danske astrofysiker Henrik Svensmark ved Københavns tekniske universitet mener, etter årelang forskning og laboratorieeksperimenter, å kunne påvise at klimaet bl.a. påvirkes av en kombinasjon av solens skiftende intensitet, kosmisk stråling og skydannelse.

Den som vandrer i naturen, opplever en kraftig økning av alt som vokser og gror. «Det gror igjen over alt». Kombinasjonen av økt CO2-innhold og økt temperatur bidrar til det, og man kan på mange måter si at «det grønne skiftet» allerede er kommet.

Høstens klimakonferanse i Oslo

Som noen kanskje har registrert, ble det i slutten av oktober avholdt en internasjonal konferanse i Oslo om klimautviklingen og de bakenforliggende årsaker i regi av klimaforeningene i Sverige, Danmark og Norge. Der ble det fremlagt en rekke observasjoner som viser at det er naturen selv og ikke vi mennesker som styrer klimavariasjonene på vår klode. Denne konferansen hadde samlet 170 deltagere fra 12 land og en rekke foredragsholdere med solid vitenskapelig bakgrunn fra Australia i syd til Canada i nord.

Noe spesielt var det at da konferansen ble nevnt på NRK, var det først og fremst Cicero som ble bedt om å kommentere, og i mindre grad arrangøren, som vanligvis kommenterer egne arrangementer.

Også spesielt var det at foredragsholderne fra Canada og Australia, nemlig professorene, isbjørnforsker Susan Crockford og Great Barrier Reef-forsker Peter Ridd var blitt oppsagt fra sine stillinger p.g.a. avvikende syn på isbjørntilstanden i Arktis og situasjonen til The Great Barrier Rief utenfor Australia.

Å ha avvikende synspunkter fra de offisielt vedtatte på dette området er åpenbart en risikosport i vår opplyste, frie verden, der meningsmangfold påstås å være en av våre fremste dyder.

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

 1. Veldig bra skrevet og som gir mange gode vinklinger på dette med CO2. Min tese er at det er den økende nedbøren vi har fått som er den bakenforliggende årsak til det vi ser med mer urolig vær.
  Det er viktig å få en oversikt på dette med fordampning av vann og økningen av areal for vann. Det er på industrielt jordbruk og bruk av vann enten det er til hagestell, vask av bil eller til svømmebasseng vi har fått en ekstrem økning på. Vi må også ha i mente vannmagasiner og vannkraftmagasiner. En kan saktens si at det er det ikke er noe mot fordampningen fra verdenshavene, men det kan ikke betviles at industrielt jordbruk med vanning og gjødsling på plantasjene/åkrene, for å øke produksjonen av mat, må gi større fordampning og mer nedbør. Følgelig vil vi også få en økning av temperaturen og mildere vintre. Fokuset må være på nedbøren og belyse dette.

 2. Veldig konsis og velskrevet! Send den til Equinor, LO og NHO.
  En kan spørre seg hva de holder på med – hvor er klimakrisen – hvor er alle klimaflyktningene, for eksempel?? Er det Greta Thunberg de hører mest på? Er de blinde for alle positive effektene av CO2? Se for eksempel de overveldende mengder av studier omtalt i https://co2coalition.org

 3. Konferansen i Oslo og andre tildragelser er selvføgelig dokumentasjon på hvor dårlig vi realister får gjennomslag i poilitikken. De fleste i denne eliten, de vi hvert andre og fjerde år gir våre stemmer, mener det det samme uten å bli avkrevd noen dokumentasjon på sine meninger…Kanskje på tide å tenke seg om..?

 4. Hva er responstiden for atmosfærens tilpasning av CO2-nivået til endret havtemperatur? Hvor stor effekt på nivået vil det få hvis havisen trekker seg tilbake og eksponerer store kalde havflater som jo suger CO2 ut av atmosfæren …? Og har lufttemperaturen eller CO2-konsentrasjonen ved havoverflaten noe å si for havets opptaksevne? Jeg har fått det inntrykk at disse endringene krever århundrer. Samtidig finner jeg ingen beskrivelse av noen «normaltilstand» som det forventes stabilitet i, men snarere
  beskrevet en konkurranse i naturen om å sedimentere/binde karbonet slik at den langsiktige trenden blir nedadgående.

  • Henriksen. Bra spørsmål som bør besvares uten at jeg har dem, men kan bidra litt, delvis ut i fra tidligere lesing (uten ref dessverre). Om CO2-syklusen er det mye ukjent, men feltet utvikler seg jo.
   Labforsøk har vist at CO2 løses relativt raskt i vann (likeledes ved cavaproduksjon mm).
   Den enkle relasjon mellom gass og oppløsning er Henrys lov og partialtrykk, jo større desto mer løses. Men det er mer komplekst fordi CO2 i vann hydrolyserer til ioner – en kjemisk reaksjon som medfører at mer løses enn om CO2 ikke reagerte.
   Henrys lov er ved konstant T, så med høyere hav-T avgis CO2 til lufta, mens kaldere hav/vann vil ta opp. Slik foregår en utveksling mellom temperatursonene.
   Men en viktig del av mekanismen er at CO2 opptas i nedbør og følger den. Den hydrologiske syklus er 9-12 dager så dette gir et tidsperspektiv på den prosessen. Nedbør er derfor sur selv uten bidrag fra svovel og nitrogen-oksider mm.
   – Mer åpent hav/vann løser mer CO2 (og kan avgi mer).
   – Når is fryser ut vil gasser iden del av vannet avgis til luften. Man får derfor en økning i luften vinterstid ved polene. Og CO2 inkluderes i nedbør på breene (knfr iskjerneboringer)
   – CO2 oppløst i havet vil også bidra til fotosyntesen. Således kan pH fra CO2 i vann avta 1.5 pH-enheter fra morgen til kveld.
   – Leste et sted at den hydrologiske syklus medførte en fordampning på 2m havnivå i ekvatorial sone (?). Dvs at CO2- mengden i det havvannet frigjøres til atmosfæren i prosessen, Uansett om mengden er rett så bidrar prosessen til avgivelse av CO2.
   – Observasjoner såvel som beregninger viser at CO2 i troposfæren har en halveringstid på ca 5 år. 14C-studier viser vel det dobbelte, men det er jo prosesser på nordlige halvkule med mye is og land, så mindre tid forventes når havet på sydlige halvkule involveres.
   – Dette tar ikke århundrer, flere av prosessene tar minutter/timer til dager og år.
   – Men det tar århundrer med hele opptining etter siste istid. Da snakker vi om at store deler av kloden skal tines, havet oppvarmes osv. og vgetasjon utvikles og til dagens mange delprosesser med nedbrytning.
   Det tar nok lang tid før CO2-syklusen blir kvantifisert. Den nye CO2-satellitten viser interessante resultater. Nye ting ble publisert i 2017, bl.a. på lokale variasjoner. Men siden har det vært stille leste jeg. Kanskje for mmye nytt og raske prosesser som bryter med den primitive IPCC-modellen?

   Håper dette kan gi en pekepinn. Uansett deltar er CO2 i dynamiske prosesser – i beste fall knyttet til variasjoner om kvasilikevekter noen av dem eventuelt meget langsomme som avleiring av kalk, og senere frigøring gjennom langsomme geologiske prosesser.

 5. Ole Julian Eilertsen skrev: «FN har fastslått statistisk at en økning av CO2-innholdet i atmosfæren fra 0,03 til 0,04 % vil få, og allerede har fått katastrofale følger for jorden og menneskeheten.»

  Nei, det er en fysisk analyse av forskyvingen av jordas strålingsbalanse som ligger til grunn for teorien om menneskeskapt oppvarming. Det er blant annet strålingsspektrum av utgående stråling fra jorda opp til satellitter som kan sammenlignes med strålningsspektrum fra et legeme med samme temperatur som jorda uten drivhusgasser. Forskjellen på disse viser hvilke bølgelengder og hvor mye de enkelte gassene bidrar til drivhuseffekten. https://www.giss.nasa.gov/research/briefs/schmidt_05/curve_s.gif Lab-målingen av de ulike gassenes absorbsjonsspektrum gir de ulike gassenes spektrale «fingeravtrykk».
  https://sealevel.info/slide16_excerpt2_FTIR_data_from_a_satellite_tropical_western_pacific_annot8.png

  Ole Julian Eilertsen skrev: » Denne samvariasjonen mellom CO2-innhold og temperatur er ikke like klar etter årtusenskiftet, særlig ikke hva angår menneskeskapte CO2-utslipp, som har fortsatt å øke, … uten at temperaturen har steget.»

  Nå viser en analyse av de ulike temperaturserier som er målt enten på jordoverflaten (de fem første seriene i tabellen) eller i den lavere troposfæren (de tre siste seriene i tabellen), at temperaturstigningen i hovedsak har vært høyere etter årtusenskiftet (etter år 2000) enn i perioden 1979 -1999. https://drive.google.com/open?id=1jmobGBDvK8RJNc9o0w7XP_lgxZbKv7lf

  Vi kan også sammenligne stigning i temperatur med stigning av CO2 i perioden både før og etter årtusenskiftet: https://drive.google.com/open?id=1bIw8crk_NbRc8tYMPomByJTffo4LslZf

 6. FN-organet WMO sprer usannheter om vårt klima og sier det har aldri vært mindre is på Nordpolen enn i 2008. Det er ikke sant. Det har vært mindre is mange ganger før. Al
  Gore har heller ikke sagt sannheten og skal nå stilles for retten i USA.
  Det er generalsekretæren i WMO Michel Jarraud som påstår at isen i Arktis aldri har vært mindre enn i 2008 og temperaturen på jorda stiger sier han. Men ingen av delene er riktig.
  Isdekket i Arktis var sist sommer hele 250.000 km2 større i utstrekning enn i 2007. Mens årsaken til at det var så lite is i 2007, skyldes først og fremst at det strømmet mye varmt vann inn i pol bassenget fra Stillehavsiden. Dette beror på spesielle strømningsforhold som oppstår meget sjeldent (Pacific Decadal Oscillation). Sist det skjedde var i 1940 og da var det enda mindre is enn i 2007. I perioden 1930 til 1948 var det minst like varmt i Arktis som det har vært de siste 3-4 årene. Sommeren 2007 og 2008 var svenske forskere på tokt i Arktis med isbryteren Oden og de kunne rapportere at det var betydelig mer is i 2008 og den var 30 % tykkere enn i 2007.
  Går vi tilbake i tid 800-1000 år, så var det enda varmere og bl.a. vikingene dyrket korn på Grønland. I pol havet var det lite eller ingen is i sommermånedene. Men for 4-9000 år siden, etter at istiden var slutt hadde vi de høyeste temperaturene vi har hatt de siste 10.000 årene. I Skandinavia var det ca. 2 grader varmere og på Svalbard ca.4 grader varmere enn i dag. Mesteparten av breene på Svalbard var borte og pol havet var isfritt om sommeren, noe som medførte at isbjørnen hadde mye lettere tilgang på mat da hvalross og sel holdt til i strandsonen slik som den gjør mange andre steder i verden. Her i Norge var alle de store norske breene inkl. Jostedalsbreen smeltet bort og det vokste stor skog på Hardangervidda. Dvs. at Skandinavia da hadde temperaturer som det sydlige Europa. Alt dette er naturlige klimasvingninger som medfører at temperatur, is forhold og vegetasjon er i stadig forandring. Så dette pratet om klimaet er ved et ”vippepunkt” er selvfølgelig bare noe sludder.

  I artikkelen hevdes det at det som skjer i Arktis er en hovedindikator på den globale oppvarmingen, men den som hevder det har ikke forstått hvordan vårt klima fungerer. Klimaet i Arktis bestemmes i vår tid først og fremst av temperaturen i Golfstrømmen og varmluft (lavtrykk) som kommer oppover Atlanteren og Norskehavet mot Svalbard og har ingen ting med CO2 å gjøre. Temperaturen i Golfstrømmen har de siste årene vært mye høyere enn tidligere, noe Helge Drange også kunne fortelle oss i 2005. Hovedårsaken er øket sol absorpsjon i de tropiske hav på grunn av at det i flere år har vært mindre lave skyer, noe som medfører at det akkumuleres mer varme i havet og blant annet temperaturen i Golfstrømmen stiger. Men det kan nå se ut som om dette er i ferd med å snu, og målekurver fra University of Alabama viser at temperaturen både i Arktis og Antarktis har gått markert ned de to siste årene. På sikt vil Arktis uansett bli kaldere da jordaksen gradvis retter seg opp og polene dreier vekk fra sola. Da vil både Arktis og Antarktis bli kaldere og vi på nord kalotten vil i løpet av 2-3000 år gå inn i en ny stor istid. Mens Antarktis vil fortsette å ha istid som den har hatt sammenhengende i over 1 mill. år.
  Den oppvarmingen som FNs klimapanel fokuserer så veldig på og som de helt feilaktig kaller global oppvarming, er først og fremst i områdene langs Golfstrømmen, dvs. Skandinavia og Arktis rundt Svalbard og Barentshavet. Men dette må betraktes mer som et lokalt fenomen, da dette bare er en liten brøkdel av den nordlige halvkule, resten av den nordlige halvkule er mye kaldere. National Weather Service i Alaska meldte den 22. september at havet på ishavskysten av Alaska i år er 2 til 8 grader kaldere enn på samme tid i 2007. Temperaturene i store deler av Canada, Grønland og Alaska ligger nå i begynnelsen av desember stort sett på 20-40 kuldegrader og østover i Sibir er det i store områder hvor temperaturen ligger mellom 50 og 60 kuldegrader. Byen Winnipeg i Canada som ligger like nord for grensen til USA og på omtrent samme breddegrad som Paris hadde for et par dager siden 28 kuldegrader. I tillegg ser vi nå at man både i Nord Amerika, Europa og Asia har hatt tidligere snøfall enn på flere tiår med kraftige snøstormer, streng kulde og store mengder med snø. Ismassene i Arktis øker også mer enn de fem siste årene og var 15. desember mye større i utstrekning enn på samme tid i 2007. Bare økningen alene er omtrent på størrelse med Skandinavia.

  Av naturlige årsaker synker temperaturen først på den sydlige halvkule når vi går mot en global nedkjøling, mens den nordlige får en tidsforsinkelse på flere år. Antarktis og bl.a. den sydlige delen av Argentina har hatt synkende temperaturer i 30 år. Ismassene øker kraftig på fastlandet og hav isen rundt Antarktis har vært økende i mange år og hadde sist sommer og vinter den største utbredelse som noen gang er registrert. Fra januar til mars 2008 var også en større forskergruppe fra det tyske Alfred Wegner instituttet i Antarktis og registrerte at temperaturene i havet der var mye lavere enn det som har vært målt tidligere. Denne ujevne temperatur fordelingen på jorda viser at dette ikke har noe med CO2 og øket drivhuseffekt å gjøre. Den globale middeltemperaturen har heller ikke steget de siste 10 årene, og i 2007 gikk den kraftig ned, noe som fortsetter i 2008. Og 2008 blir det kaldeste året siden 1999. Russiske klimaforskere sier at vi er på vei inn i en liten istid, og de rister oppgitt på hodet over FNs klimapanel og Koyoto protokollen. De russiske forskerne sier t.o.m. at selv om man fjerner all CO2 fra atmosfæren så vil det ikke bli kaldere. Og det er sikkert riktig for da vil det i utgangspunktet bli litt kaldere. Men det fører til mindre fordampning og mindre lave skyer, noe som medfører at det absorberes mer solvarme på jorda som kompensere for varmetapet. Vanndampen som står for minst 95 % av drivhuseffekten styrer balansen i atmosfæren da den fungerer både som termostat og regulator.
  Målinger NASA har holdt på med i atmosfæren siden 1978 bekrefter dette. Det nasjonale forskningsrådet i USA godkjente også nylig meget omfattende målinger med forskjellige satellittsystemer og ballongdrevne radiosonder. Målingene viser at temperaturen i atmosfæren (drivhuseffekten) ikke har økt i de siste 30 år på tross av at økningen av CO2 er på ca.15 %. Økt drivhuseffekt innebærer at det varmes opp mer i 8-12 kms høyde over tropene enn nede på bakken. Dette er ikke påvist de siste 30 år.
  Det er tydelig at FNs klimapanel og FN-organet WMO har store problemer med å se helheten i klodens klima. Dette må enten skyldes mangel på kunnskap, eller at man bevisst prøver å føre folk bak lyset. Al Gore har i stor skala ført folk bak lyset, og i filmen han har laget, ”En ubehagelig sannhet” er det påvist over 30 faktafeil. Men nå vil stifteren av ”Weather Channel” i USA stevne Al Gore for retten for å ha ført det Amerikanske folk bak lyset. Så vi får bare håpe at FNs klimapanel blir de neste, da de har mye å svare for.

  Per Jan Langerud
  Klimagransker

Kommentarer er stengt.