Bløffen om manglende holocen-varmeperiode

Klimanytt 222, forfattet av Ole Henrik Ellestad

Mellom 9000 og 5000 år tilbake var det i lang tid opp til 5 °C varmere i Norge, flere grader varmere over store deler av kloden og vesentlig gunstigere vekstforhold med et grønnere Sahara. Klima vekslet i flere sykluser med vesentlig større variasjon enn i dag. Med rundt 40 W/m2 mer sommer-solinnstråling ved polarsirkelen og 4 °C varmere i havet utenfor Lofoten er det påfallende at IPCC-leiren ved systematiske manipulasjoner har maktet å skape en myte om klodens stabile temperaturer inntil moderne tids oppvarming. Arbeidet til Shaun Marcott er dementert, men fremstår som en prototype på vitenskapelig manipulasjon – i likhet med «hockeykølla».

Noen fakta er enkle å forstå. Menneskeskapt oppvarming fra utslipp av fossilt brensel startet ikke med den industrielle revolusjon etter 1750. Inntil 1950 var utslippene så små at det ikke hadde nevneverdig effekt. Alle klimavariasjoner før den tid har derfor vært naturlige. Det styrker heller ikke IPCCs CO2-hypotese at da CO2 begynte å stige markant, så sank temperaturen i en ca 30-års periode.

Tidligere markante klimavariasjoner har derfor vært et pre for skeptikere og en like stor «torn i øynene» på IPCC-leiren. «La oss kvitte oss med middelalderens varmeperiode» skrev en sentral forsker i en epost for rundt 20 år siden. Michael Manns famøse og manipulerte «hockeykurve» jevnet som kjent ut variasjonene mellom den kalde folkevandringstiden, varm middelalder og kald lille istid før den naturlige, solvarmende 1000-års syklusen siste 100 år da kunne fremstilles som menneskeskapt. «Hockeykølla» er senere karakterisert som en skam for vitenskapen gjennom sin manipulasjon av såvel data som metodikk. Selv om IPCC ikke fremhever den lenger og påpeker varmeperioden i Europa, benyttes den stadig av forskere, journalister og enkelte politikere.

Noen gikk deretter løs på den markante, varmeperioden etter siste istid (holocen) med et optimum 4000–9000 år siden (med noen variasjoner). Da var det opp til 5 °C varmere i et Norge som var fritt for isbreer. Andre land på samme breddegrad hadde omtrent liknende forhold med opp mot +2 °C på Grønland (iskjerner). Arkeologiske funn bekrefter de geologiske data. Likevel opplever man stadig i mediene en innføring av «den lange hockeykurven» med en tilnærmet konstant temperatur under holocen. NRKs Kyrre Nakkim slettet et debattinnlegg fra Klimarealistenes stifter, Per Engene, som nettopp påpekte varmeperioden under holocen, «fordi jevn temperatur var allment akseptert». Ciceros forskningsdirektør Bjørn H. Samset følger i samme spor når han på NRK nedtoner sterkt tidligere kjente variasjoner.

Det var således kjærkomment da Shaun Marcott et al. i 2013 publiserte at holocen optimum bare hadde ca 0,7 °C høyere temperatur enn for 200 år tilbake. Deretter steg temperaturen til dagens høye nivå – som den eneste variasjon på en jevn kurve – og måtte dermed være menneskeskapt. Arbeidet er omtalt av Roger Pielke jr. som et eksempel på vitenskapelig misforhold. Arbeidet ble raskt avslørt som grovt manipulerende, med justerte data og noe av de samme grove metodefeilene som M. Mann et al. hadde benyttet til «hockeykurven» inklusive å skifte fra paleo- til målte data siste 200 år. McKitricks kritikk her, McIntyres omfattede omtale og analyse samlet her, samt her. Høyst uvitenskapelig.

Marcott benyttet kjente data behandlet av eksperter. Men det var verre enn som så. Han endret de 73 dataseriene behandlet av ekspertene uten å informere om det. Hadde Marcott benyttet sluttdataene slik de forelå fra eksperter ville det ikke blitt noen markant temperaturøkning i dag. Arbeidet brøt også med annen vanlig praksis. Normalt tar man utgangspunkt i de beste høyoppløselighetsdata og arbeider seg gjennom de dårligere data. Marcott et al. lot de dårlige data med bare 300 års oppløsning dominere. Dermed forsvant flere kjente variasjoner.

Lysten til å frembringe denne type data har åpenbart vært så stor at forfatterne har glemt å sette holocen optimum inn i en større klimasammenheng. På den tiden var sommerinnstrålingen rundt 40 W/m2 større enn i dag ved polarsirkelen selv om den på årsbasis bare var beskjedent større. Utenfor Lofoten var havtemperaturen 4 °C høyere (note 1). Begge deler påvirker paleodata der vekst domineres av forholdene i sommersesongen Dette skal ifølge forfatterne ikke ha nevneverdig betydning, mens IPCCs beregnede økte CO2effekt på 1,9 W/m2 skal derimot kunne øke gjennomsnittstemperaturen med 3–5 °C.

Marcott et al. vedgikk senere offentlig at konklusjonene ikke var statistisk robuste, ikke kan bli betraktet som globale temperaturforandringer og at hovedkonklusjonene heller ikke holder mål. Likevel tok velrennomerte Science det inn. Ikke så avansert «peer review» der så lenge det støtter IPCC. Marcott fikk likevel en stilling ved Universitetet i Wisconsin. Som belønning? M. Mann fikk også «heltestatus», og er «vernet» av enkelte dommeravgjørelser.


Note 1:
Ed. Jan-Erik Solheim: Naturen styrer klima. Kap 4, figur 4.4 og 4.5.

 

 

Støtt oss ved å dele:

15 kommentarer

 1. En ser enn så lenge stadige påstander, også fra skeptikere, at temperaturen nå er omtrent som under middelvarmeperioden.
  I så fall er det mange av de historisk verifiserte opplysninger om denne varmeperiode som er feil. Da er det for eks. galt at munkene i høytliggende klostre dyrket urter som i dag ikke ville overleve i det miljøet. Da er det galt at vikingene bosatte seg i Grønland, samt at man dyrket vindruer med god kvalitet langt nord i England.
  Epoken er også kalt «kirkebyggetiden», som er forklart ved at jordeierne hvert år fikk store avlinger og tjente store penger. Noen av dem brukte store summer til kirkebygg, i håp om en sikker billett til paradiset.
  Det er et tankekors at man i dag er redd for mindre enn 2 graders økning, når historien forteller om at livet blomstret den gang det var varmere enn som så.

  • Stabil variasjon innenfor romslige rammer er realiteten på planeten vår. Fossilangsten er destruktiv. Menneskeskapt klimaangst med tilhørende irrasjonell adferd med uhyrlige skadepotensiale så lenge de politiske maktsystemene drives i dette sporet.

  • Det gjelder all parter. Særlig før man iversetter dommedagsprofetier. Men jo større skremsler, desto mindre krav til dokumentasjon. Når skremslene blir store nok behøves ingen dokumentasjon i det hele tatt, det holder å hevde at man må være «føre var». Dette er null-visjonens innebygde svakhet.

  • Raaen: Jeg skrev opp til 5 C. Det varierer, Men det rapporteres jo om almepollen opp under Jostedalsbreen der det nå er fjellbjørk (Nesje). Det tilsier ca 4C høyere, og en rekke andre funn viser temperaturer. Lamb og flere oppsummerer jo at Arktis hadde høye temperaturer. 4 C høyere i havet i nord tilsier også høye oppvarming på land. Det er ikke min mening å fastsette en middeltemperatur for Norge. Jeg overlater til IPCC å hevde globale snittemperaturer på et spinkelt datagrunnlag verden sett under ett – hav såvel som land. Og da som nå var det mindre oppvarming i tropene.

 2. Solheim. Jeg har ved tidligere anledninger konfrontert tilhengere av Klimapanelets CO2 hypotese med den varme perioden for 5000 til 9000 år siden. Har da fått til svar, årsaken er den sykliske presesjonen hvor jordaksen vinkel endrer seg, og at forholdet bare gjelder på den øverste delen av den nordlige halvkule. Men denne vinkelendring ville vel også ha samme virkning på sørlig halvkule?
  Finnes det historiske nedtegnelser og proxy data for sørlig halvkule som bekrefter høyere temperatur på sørlige halvkule for 5000 til 9000 år siden?

  • Mitt hovedanliggende er at energien i den viktige sommersesongen er ca 40W/m2 høyere regnet mot IPCCs 1.9 W/m2 som skal ha så enorm effekt. Likeledes at havtemperaturen var 4 C høyere og har samme kurveform. (og havets energiinnhold kommer fra solen og fungererbl.a. som sort legeme hele døgnet slik CO2-bidraget også gjør). Det må åpenbart ha hatt effekter og, inklusive termiske treghetseffekter, forklarer Holocens gunstigere temperatuerer og gunstige forhold for alt levende.

 3. Ellestad skriver «med 40 watt per meter mer sommerinstråling ved polarsirkelen». Kilder?

  • Halland: Vårt hefte om «Naturen styrer klima» omtaler dette i kapittel 4 med referanse til A.L. Berger, 1978, J atm. sci. 35 2662 om innstrålingen. Hvtemperaturen er C. Anderson et al., Paleoceanography v. 19, Pa 2003.
   Finnes også i link til McIntyre. Viktig at dataene er i stor grad basert på sommer-bioeffekter. Ellers mener jeg at Bergers data benyttes i noen modeller.

 4. Milancovic hevdet at jordens istider kom av en temperaturutgjevning mellom sommertid og vinter. Snø og is rakk ikke å tine om sommeren.
  For ca. 10.000 år siden ble det omvendt. Da var jordaksens tilt på maksimum, 24,5 grader. Når det var sommer i nord fikk NH stor innstråling fra solen, mens sydpolen, som da hadde vinter fikk lite varme. Vinterene ble ekstra kalde, med varme somre. Det lå an til mellomistid.
  For den nordlige halvkule sørget den gang dessuten aksens presjon for at NH «vendte ansiktet» mot solen i sommerhalvåret. Hjulpet av dette sammen med at jordbanens 100.00-års syklus var gunstig, smeltet isbreene, og Holocene ble født.
  Temperaturkurven for Holocene viser et bredt maksimum ca. 8.000 år siden, og etter det har temperaturtrenden vært avtagende med en økende hastighet til i dag. Det skal ikke stor fantasi til å se en temperaturtrend som tegner toppen av en 100.000 års syklus, som er på vei nedover..

 5. Det kan være verdt å løfte blikket litt ut over klimarealistene.com og sjekke hva man finner om holocen-varmeperiode.

  Går man til engelsk Wikipedia, vil alle disse oppslagsordene ta en til samme artikkel: «Altithermal», «Holocene Climatic Optimum», «Holocene Thermal Maximum», «Holocene Optimum», «Climatic Optimum».

  Slår man opp «Blytt–Sernander system», finner man mer sammenheng.

  Et av verdens mest tradisjonsrike leksika har en lang artikkel.

  Det er lett å finne arbeider om norske forhold som bekrefter varme, selv om dette eksemplet ikke fullt ut støtter Ellestads anekdote om «opp til 5 °C varmere.»

  Pierrehumbert’s Principles of Planetary Climate har et helt underkapittel om «Holocene Climate Variation», hvor det framheves at nordlige sommertemperaturer var 2-4 °C høyere, og det hele knyttes til jorda presesjonsbevegelse.

  Skal man ha troverdighet når man beskylder andre for bløff og juks, bør man vel starte med å droppe stråmenn, bløff og juks selv?

  • Raaen. Det kreves også noe substans for å bruse slik med ‘kommentarfjærene’. For eksempel at man har lest artikkelen og de gitte henvisninger og tar med de hovedforhold jeg anførte. Jeg kan ikke se at det er nevneverdig forskjell i det du bringer til torgs og det jeg hevder om Holocen. Du angir 2-4 C for nordlige sommertemperaturer og anfører Encyclopedia Britanica der man bl.a. finner: «The mean annual temperature reached 2.5° C above that of today…….. In the Canadian Arctic and in Manitoba the mean temperature passed 4° C above present averages. It was a “milk-and-honey” period for early humans over much of the world.»
   Selv nevner jeg Grønlands iskjerner på opp mot 2C (ikke akkurat stedet der temperaturen spretter høyt opp med et enormt kaldt isreservoar rundt borekjernene, Figur i KN 128), flere grader varmere over store deler av kloden og opp til 5C i Norge (ikke gjennomsnittet). I tillegg 4C varmere i havet utenfor Lofoten. Videre utdyping finnes i referanser som omtaler en del bakgrunnsinformasjon. Arbeidet til Marcott slaktes av ekspertene, og han har selv dementert hovedpunktet om de moderne temperaturer.
   Dette er jo bare flisespikkeri fra din side, men jeg registrerer at du forsvarer Marcott.
   Det er også noen interessante formodninger her. Med en havtemperatur på +4C og hva de større variasjoner i innlandet kan bli (KN 221). Videre er det slik at det spiller liten rolle hvilke geometriske solendringer som skaper sommerøkning på 40W/m2. Men det er verd å nevne at på toppen av disse kommer spesielt aktive solsykluser (19 (?) Grand Maxima) og enda kortere sykluser som kan børse opp temperaturen i perioder. Der kan karakteristika også endres, f.eks. frekvensforskyvning mot UV. Og i paleodata utjevnes forskjeller i noen grad. De reelle forskjeller er større.

   Men du mener åpenbart at det ikke er noe særlig forskjell i disse pådriv fra hav og sol med dagens IPCCs beregnede effekt på 1.9W/m2 som ikke engang kan varme opp havet.

Kommentarer er stengt.