Atmosfærisk CO2 før og nå

IPCC-leiren har lenge hevdet at førindustrielt CO2-nivå har vært 0,28 promille (280 ppmv), og videre at økningen derfra og til moderne tid i hovedsak er forårsaket av menneskets utslipp, uten å komme med troverdig dokumentasjon. Med dagens nivå på ca 416 ppmv er det lett å skremme ukyndige med disse tallene. Men hva om tallene de skremmer med faktisk ikke er sanne ???

IPCC hevder førindustrielt CO2-nivå (fra ca 1750) er lavt, mye sitert fra Keeling som 280 ppmv (0,028 %), han hadde sine data fra iskjerneprøver i Antarktis fra ca 1980. Men teknikken med å ta ut troverdige iskjerneprøver har endret seg mye siden dengang. Denne analysen hos WUWT, forfattet av geologen Renee Hannon, viser noe av kompleksiteten på dette feltet. Å hente ut temperaturdata fra iskjerner er lett siden det dreier seg om oksygenisotoper, mens fortidens CO2-nivå er mer utfordrende, bortsett fra der forskningen utføres av IPCC-lojalister som starter med konklusjonen og derfor bare ser det som er i overenstemmelse med konklusjonen.
(tillegg 2.feb, red.anm.) Der vi skriver «mer utfordrende», har Tom.V. Segalstad brukt et mye klarere språk på fjerde side i denne teksten i Norsk Oljerevy fra 1996.

Hva om det ikke er sant?

IPCC-leiren hevder i tillegg at CO2-nivået har vært så lavt i lang tid før dette, her er ett tilfelle (1998) hvor de tre IPCC-lojale forskere Alfsen, Skodvin og Fuglestvedt fra statens klimapolitiske stiftelse Cicero hevder det i 1000 år før 1750 var ca 280 ppmv med CO2 i atmosfæren. Hva om dette faktisk ikke er sant ???
Se her for nok et eksempel på dette 280 ppmv-jukset.

Tallet 416 ppmv er en årlig verdi, og kommer fra Mauna Loa-observatoriet som analyserer luften ved observatoriet, sjekk lenken for relevante detaljer.

Tallet 280 ppmv er derimot ett datapunkt fra en iskjerne, det er en gjennomsnittsverdi som dekker 1000-4000 år. Det sier seg selv at når du har ett datapunkt for f.eks 2000 år, så vet du ikke om du har truffet en høy eller en lav verdi og du har sannsynligvis ikke fått med deg mye av de faktiske forhold. Du har istedet utslettet data når du opererer med et grovmasket gjennomsnitt.

IPCC-leiren sammenligner altså epler med bananer, til tross for at enhver kompetent klimaforsker vet at dette ikke er holdbar vitenskap. Høyre segment i illustrasjonen ovenfor viser hvor dypt man må bore før man får troverdige CO2-data. De første 5000 årene med is har ifølge forskningen det problemet at luftboblene i isen ikke er godt nok innefrosset til at CO2 ikke lekker ut av luftboblene, slik at luftboblene når de er innefrosset har mistet CO2 tilsvarende 30 ppmv. Legger vi inn professor Dilleys korreksjoner, ser vi de faktiske forhold i neste illustrasjon (se hans nettsted her).

Nederst leser vi årstallene, grønne søyler opptil den hvite bølgen/streken er den politisk korrekte verdien av fortidens CO2 i atmosfæren, mens korreksjonene er i lysere grønt. Vi ser da at fortidens CO2 er nesten på høyde med dagens nivå, og viktigere, den røde delen av nåtidens søyle er nesten borte. Det betyr at økningen i atmosfærisk CO2 i hovedsak er naturlig, bare 10 % av dagens CO2-nivå har fossil opprinnelse.

Forskningsreferansen Dilley viser til er interessant, Skrable et al 2022, der kan vi lese nederst i sammendraget at «the percentage of the total CO2 due to the use of fossil fuels from 1750 to 2018 increased from 0% in 1750 to 12% in 2018, much too low to be the cause of global warming.»

Hva viser plantene?

Den andre hovedkilden til informasjon om fortidens CO2-nivå er planterester. Plantene puster gjennom spalteåpninger i bladene (stomata). Når det er lite CO2 har bladene mange åpninger, med mye CO2 trenger planten mange færre åpninger for å få nok CO2. Også forskningen på planterester kan ha sine utfordringer, men det er en annen debatt.

De som forsker på dette feltet er slett ikke enige med IPCC-leiren i at fortidens nivå var 280 ppmv:
«In contrast to conventional ice core estimates of 270 to 280 parts per million by volume (ppmv), the stomatal frequency signal suggests that early Holocene carbon dioxide concentrations were well above 300 ppmv.» Wagner et al, 1999.

Ikke bare gir planterestene oss et høyere CO2-nivå, men de viser også kraftig variasjon i fortidens CO2-nivå, variasjoner som tilsvarer varme og kalde epoker det siste årtusenet og hvor vi vet at både sol og vulkaner har styrt global temperatur opp og ned. Her ser vi et CO2-nivå på ca 340 ppmv i førindustriell tid (1750) som samsvarte med temperaturer som var så høye at IPCC i sin siste hovedrapport brukte vesentlig lavere men mer politisk korrekte temperaturdata fra 1850-1900 for å få regnestykket til å gå opp.

Plantestomata over 1200 år viser at CO2-nivået slett ikke har vært 280 ppmv i denne tiden.

Vi kan altså konkludere med at IPCC-leirens forskere ute og hjemme sprer et usant budskap når de hevder at fortidens CO2-nivå var 280ppmv (0.028 %). Det er ikke første gangen det avsløres at det jukses, manipuleres og utelates i IPCC-leiren, der alle midler er tillatt for å skremme befolkningen. Selv barna slipper ikke unna, til tross for at det er forbudt å skremme barn.

Støtt oss ved å dele:

37 kommentarer

 1. Hvorfor er ikke de nøyaktige målingene av CO2-innhold, fra ca. 1810 til 1960, til den tyske kjemikeren Ernst-Georg Beck ikke nevnt i det hele tatt i denne artikkelen?

 2. Pussig nok sier folk som Steven Koonin, Bjorn Lomborg og Michael Moore, som egentlig er på «vår side» i debatten, at økningen så å si i sin helhet er menneskeskapt. Jeg har ikke sett hva de belegger det med, men dette er jo folk som ikke er styrt av klimaindustrien. Kan de ha falt inn i konsensus/gruppetenkning i dette ene spørsmålet, og kanskje tenkt at det ikke er vesentlig for resten av klimadebatten?

  • Til Arne Faugstad.
   Keeling-kurva, som viser verdiane av CO2 i atmosfæren ved målestasjonen Mauna Loa på Hawaii frå målingane starta i 1958, viser ein relativt jamn auke i CO2-konsentrasjonen.

   Ein kjenner dei store bidragsytarane: Menneskelige utslepp står for ca. 4 % av utsleppa til atmosfæren. Utslepp frå vulkanar står for ca. 0,05 %. Dei store naturlege kjeldene er utveksling mellom hav og atmosfære og dei grønne plantane og atmosfæren, desse står for 95 % av utsleppa til atmosfæren, men gjennom årssyklusen tar dei opp enda meire CO2 frå atmosfæren enn dei slepper ut slik at netto bidrag til atmosfæren er negativ.

   Store nettoendringar av CO2 frå hav til atmosfæren forutsett kraftig auke i havtemperaturen. For å få ein balanse mellom CO2-nivå i hav og atmosfære måtte havtemperaturen ha auka med rundt 7 grader frå 1958 til i dag for å balansere ut auka CO2-innhold i atmosfæren i perioden, mens auken i havtemperatur bare har vore på rundt 0,4 grader.

   For syklusen mellom dei grønne plantane og atmosfæren ville store nettoaukinger forutsatt ein kraftig reduksjon i plantedekke slik at forrånelsen av gammel vegetasjon vart vesentleg større enn utåndinga frå levande plantar.

   I praksis er dei to store naturlege kjeldene ikkje i stand til å forårsake kortvarige store endringer av CO2-innholdet i atmosfæren. Dette er sikkert årsaka til at klimarealistene bare er i stand til å referere måleresultat som viser store kortvarige svinginger ac CO2-innholdet i atmosfæren, f.eks. måleresultata til Ernst Georg Beck, men ikkje er i stand til å forklare fysikken som medfører så store endringar.

   Av naturlege kjelder kan ein tenka seg at store og spesielle vulkanutbrudd kan forårsake store endringar av CO2-innholdet i atmosfæren. Men vulkaner utgjør bare 0,05 % av CO2-utsleppa til atmosfæren, og ingen av vulkanutbrudda etter 1958 har medført store endringar i dette.

   Du spør om kvifor folk som Steven Koonin, Bjorn Lomborg og Michael Moore sier at økningen så å si i sin helhet er menneskeskapt. Eg kan ikkje svare for dei, men eg går ut frå at dei er kjent med dei forholda eg har gjennomgått over.

   I tillegg er dei sikkert kjent med at menneskelige årlege utslepp er på i størrelsesorden 40 gigatonn CO2 mens den årlige veksten av CO2 i atmosfæren bare er på i størrelsesorden 20 gigatonn CO2. Konklusjonen gi seg jo da sjøl: Det er dei menneskelige utsleppa som er årsaka til auken av CO2 i atmosfæren.

   Så må ein jo da stille spørsmålet om korleis klimarealistane kan påstå at det meste av veksten av CO2 i atmosfæren kjem frå naturlege kjelder.

   • Bjørn Lomborg mener dessuten at kostnadene til «klimaforbedringer» bør sluses til den 3. verden. Bruk pengene på mat, vann, bedre helse og utdanning.

   • Tror vi alle må være klar over at innen for mange felt er det mangelfull forskning. Dette gjelder også eller spesielt for diffusjon av gasser i havets vannmasser.

    Henrys lov sier at forholdet mellom CO2 i vann og luft forholder seg 50-1. Dette forholdet er vel fortsatt gjeldene skulle jeg mene.
    Men CO2 innholdet i havets vannmasser er ikke i likevekt da diffusjon av gass i vann går 10 000 ganger saktere enn i luft.
    Variasjon i øvre vannmasser vil dermed kunne gi -relativt sett- stor variasjon i opptak og frigjøring av CO2 til atmosfæren. Endring av havstrømmer vil kunne medføre store endringer av øvre vannmasser sitt innhold av CO2. Variasjon i mengden vann som transporteres i for eksempel AMO, er større enn alle verdens elver til sammen blir det påstått.
    Henrys lov forholder seg ikke til havet generelt men til gassinnholdet i de vannmasser gassen -altså atmosfæren- berører.
    Med andre ord: da diffusjon går så sakte i vann vil omrøring av vannmasser medføre at tidligere tiders overflatevann -nå gjemt i dypere vannmasser- dukker opp som dagens øvre vannmasser.

    Dette er ikke ment som en kverulering til dine påstander Folke men et bidrag i debatten.

    Det er forøvrig svært mangelfull forskning også innen opptak og frigjøring av CO2 fra øvre jordsmonn. Her vil endring av temperatur i atmosfæren være svært avgjørende. Man kan ikke påstå at det alltid vil være opphopning av CO2 i jordsmonnet, selv om dette ofte er tilfelle for nordlige delen av nordlige halvkule.
    Freeman Dyson belyser dette ganske kraftig som et innlegg i klimadebatten.
    Med andre ord: man kan ikke via vitenskap -mangelfull forskning- påstå at opphopning av thatch (opphopning av organisk materiale grunnet større tilvekst enn nedbrytning via mangelfull/lav jordtemperatur) alltid vil være tilfelle ved endring av atmosfærens temperatur.

    Mitt innlegg er ment som et tilsvar eller mulig løsning på påstanden (ikke ordrett sitat): CO2-målingen som viser relativt sett stor variasjon er mest sannsynlig feil da man ikke har en god vitenskapelig forklaring til denne variasjon.

    • Til Olav Ankjær.
     Du skriv at Henrys lov sier at forholdet mellom CO2 i vann og luft forholder seg 50-1. Henrys lov er ein gasslov som seier at mengda av oppløyst gass i ei væske er proporsjonal med gassens trykk over væska. Eg går ut frå at du er klar over dette, og at du egentlig meinte å skrive at det er omtrent 50 ganger meire CO2 i havet enn i atmosfæren.

     Poenget i det eg har skrevet er at klimarealistene har feil i påstanden om at det meste av auken av CO2 i atmosfæren kjem frå naturlege kjelder. Mengden av CO2 i atmosfæren er kjent, den årlege auken av CO2 i atmosfæren er kjent (størrelsesorden 20 gigatonn), og menneskelige utslepp av CO2 til atmosfæren er kjent (størrelsesorden 40 gigatonn). Det er ingen mangelfull forskning rundt desse tre størrelsene. Konklusjonen gir seg jo da sjøl: Auken av CO2 i atmosfæren har sin årsak i menneskelige utslepp. Eg kan ikkje fatte og begripe kvifor Klimarealistene skal nekte for dette.

     Men det var vel ikkje dette du meinte med å skrive: «Tror vi alle må være klar over at innenfor mange felt er det mangelfull forskning.» Dette var vel ein reaksjon på at eg skreiv: «klimarealistene bare er i stand til å referere måleresultat som viser store kortvarige svinginger ac CO2-innholdet i atmosfæren, f.eks. måleresultata til Ernst Georg Beck, men ikkje er i stand til å forklare fysikken som medfører så store endringar.»?

     Eg er heilt enig i at det er mangelfull forskning innafor mange felt. Kanskje også her? Men eg er ikkje i stand til å finne noko fysisk forklaring på korleis CO2-konsentrasjonen skulle auke med 80 ppm på relativt få år rundt 1940, for så å gå ned med omtrent det samme på enda færre år.

     Etter 1958 har ein gode data for CO2-nivået i atmosfæren, og da auka CO2-innholdet i atmosfæren nokså jamnt med omtrent 100 ppm i løpet av 60 år, og mykje er kjent av dei prosessane som bidrar.

     På meg verker det som om Klimarealistene ikkje er i stand til å forklare dei store og raske endringane i CO2-innhold i atmosfæren som målingene til Ernst Georg Beck viser. Det verker ikkje som dei ein gong gjør forsøk på å forklare det. Likevel presenterer dei desse målingene som ein fasit.

     • Forfang sprer disinformasjon. Ingen av disse størrelsene er kjent, de er simpelthen estimert, og med en betydelig usikkerhet:

      «Mengden av CO2 i atmosfæren er kjent, den årlege auken av CO2 i atmosfæren er kjent (størrelsesorden 20 gigatonn), og menneskelige utslepp av CO2 til atmosfæren er kjent (størrelsesorden 40 gigatonn).»

      Mengden CO2 i atmosfæren er estimert.
      Årlige utslipp (2012) har en samlet middelverdi på 759 Gt. (Fra 734 til 807 Gt, med en usikkerhet på 6 %, IPCC AR5).
      Årlig antropogent estimat over utslipp (2012) 33 Gt (4,3 %), hvorav 29 Gt fra fossile brensler og 4 Gt fra landskapsendringer. Merk usikkerhet i totale utslipp er vesentlig større enn det antropogene utslipp!

     • Forfang. «Økseskaft sa mannen». Du gjentar stadig ditt ‘mantra’ rundt IPCCs CO2-teori at KR ikke har forklaringer.
      Men vi henviser stadig til nye publikasjoner (Harde, Salby m. fl. Les dem og kommenter hva som er feil.
      Påfallende at du påstår at Becks data er feil. De første 5 årene stemmer de godt overens med Mauna Loa-målingene.

     • Og gjenta det samme er ikke å besvare mine påstander angående manglende forskning.
      Som jeg skriver, manglende vitenskapelig (eller for noen ikke god nok) forklaring er ingen «god» grunn til å kansellere målingene.
      Riktignok er nærmest all vitenskap basert på «indisier» da man har svært lite Empiri innen de fleste felt. Man slett ikke sikker på at hodepinen forsvinner om man tar en hodepinetablett.
      Mine forslag til mulig økning/reduksjon av atmosfærisk CO2 er kanskje ikke holdbare, men kan ikke utelukkes!!
      Det finnes sikkert andre mulig hypoteser også.
      Om disse mulige årsaker ved en tilfeldighet skulle på et tidspunkt være sammenfallende, vil relativt sett, større endringer være mulig.
      Det er slettes ikke å kverulere når jeg sier,»vitenskap har en lang vei å gå».
      Det vi med sikkerhet kan si er at forskning som kan avklare usikkerheten ved klimahysteriet -som burde være svært interessant for alle parter- har dårlige tider. Det virker som man frykter det man vil finne.
      Dessuten om CO2 skulle ha steget fra la oss si 1920 til 1940 for så å synke fra 1940 til 1958 kan vel ikke det beskrives som få år, i alle fall ikke svært få.
      Ellers er det selvfølgelig rett beskrivelse av «Henrys lov».

  • Arne,
   Det er vanlig i klimadebatten, at folk som er på «vår side» antar at IPCCs konklusjoner fra WG1 helt eller delvis er gyldige, med begrunnelsen at de ikke vil diskutere forhold som er utenfor deres fagfelt.

   Lomborg er veldig klar på dette, og fortrekker (siden han ikke er klimaforsker) å argumentere med at kostnadene for tilpasning til det klimaet vi får, er mye lavere enn kostandene ved å hindre klimaet i å endre seg. For Lomborg spiller det ingen rolle om økningen i CO2 er menneskeskapt eller ikke, han er interessert i kostnadene, og de er jo de samme uansett hva som forårsaker CO2-økningen.

   Vitenskapen IPCC dytter på menneskeheten er så svak, at det er fullt mulig å akseptere det meste av deres oppspinn, og man klarer likevel å vise at IPCC er på villspor.

  • Patrick Moore, ikke Michael som jeg skrev over. En av grunnleggerne av Green Peace, nå bare vitenskapsmann, med distanse til GP.

 3. Ser frem til den dagen man slutter å diskutere CO2. Jeg kan ikke tenke meg noe mer tåpelig enn å krangle om en harmløs gass. Vi skal brenne opp alle reserver av olje, kull, gass. CO2-nivået blir som det blir, og ingen tar skade av det. Den dagen det ikke er mer olje, kull og gass derimot, da blir vi alle skadelidende.

 4. Til Geir Aaslid.
  Menneskelige utslepp og utslepp frå vulkaner går ein veg, frå jordoverflaten til atmosfæren. Dei andre, og store, bidragsyterne som havet og plantene har eit kretsløp der dei både har utslepp til atmosfæren og opptak fra atmosfæren. For desse to bidragdyterne er opptak størst. Det er bemerkelsesverdig at. Klimarealitene og Geir Aaslid konsekvent ser bort frå at dette er kretsløp, og bare skriv om størrelse på utsleppa. At Geir Aaslid helle ikkje er meire oppdatert enn at han bruker 10 år gamle tall får være hans problem.

  Eg er heilt enig med Aaslid i at det er relativt stor usikkerhet rundt størrelse på total utslepp. Men når ein skal avgjøre kor auken i co2-innholdet i atmosfæren kjem frå, så kan ein imidlertid bruke variabler med mykje mindre utslepp: Årlige menneskelige utslepp og den årlige auken av co2 i atmosfæren. Når dei menneskelige utsleppa er dobbelt så store som den årlige auken sier det seg sjøl at det er menneskelige utslepp som er årsaka.

  Det er påfallende at Aaslid ikkje vil skrive om netto bidrag, og unngår å sammenlikne mennneskelige utslepp med netto auke i atmosfæren.

  Så overlater eg til lesarane å avgjøre kven som driv med desinformasjon. Det

 5. Beklager skrivefeil. Eg sitt på tog med mobil. «Mindre utslepp» skal være «mindre usikkerhet».

 6. Mulig konsensus rundt vulkaner og CO2/geotermisk varme er begynt å bli utfordret litt også? Eller har IPCC konsensus her også? Her er noe av forskningen/artikler som utfordrer litt på området.

  Det er snakk om store mengder CO2 og varme:

  https://www.nature.com/articles/ngeo2929

  https://www.nature.com/articles/s43247-021-00297-2

  De 2 over er hentet fra samlingen hos Notrickszone:

  «15% of modern global warming (ocean) can be attributed to geothermal heat fluxes through the sea floor that persistently heat the ocean»

  «The carbon dioxide concentrations present in these acidic floods reach “astounding” levels, dwarfing the potential for us to even begin to appreciate the impact this explosive geothermal activity has on the Earth’s carbon cycle.»

  https://notrickszone.com/2022/03/10/an-enormous-contribution-to-earths-energy-budget-arises-from-bottom-up-geothermal-heating/

  Uten at dette skal bli for mye opplisting av linker med kilder så våger jeg i tillegg å ta med at også Segalstad stiller spørsmål rundt mengden av CO2 og vulkaner:

  «CO2. Når trykket synker i magma ved utbruddet, slippes oppløste gasser fri, slik som når vi tar korken av en champagneflaske. Vi kan beregne at vulkanutbruddet i Eldgjá i år 934 må ha sluppet ut mer enn 15 ganger mer CO2 enn vi brenner i løpet av ett år, mens utbruddet i Laki i 6 måneder i 1783-1784 må ha sluppet ut mer enn 12 ganger mer CO2 enn vi brenner i løpet av ett år.»

  Hentet fra denne siden:

  https://www.nhm.uio.no/om/aktuelle-saker/arkiv/2010/vulkanutbrudd.html#beregning-av-co2

 7. Til Ole Henrik Ellestad og Geir Aaslid
  Hovedkritikken min av klimarealistene i dette ordskiftet går i hovedsak på at dei bare ser på utslepp av CO2 til atmosfæren, og ikkje tar med at dei store bidragsytarane er med i eit kretsløp der dei både avgir CO2 til atmosfæren og tar imot CO2 frå atmosfæren. Dette ser det ikkje ut som om Ole Henrik Ellestad og Geir Aaslid ønsker å oppfatte. Eg skal derfor i det følgjande bruke ein stor vasstank som ein analogi til atmosfæren og atmosfærens CO2-syklus for å illustrere poenget mitt.

  Vi har ein stor vasstank med to store rør som går inn i tanken og to store rør som går ut. Det eine røret inn tilsvarer CO2-strømmen frå hav til atmosfære og det eine røret ut tilsvaret CO2-strømmen fra atmosfæren til hav. Dei andre to røra tilsvarer strømmen til og frå atmosfæren frå dei grønne plantane. Det strømmer 96 liter/sekund frå desse to røra inn i vasstanken. Ein måleskala på sida av tanken viser at vasstanden er konstant, slik at det også går 96 liter/sekund ut av tanken. Det er imidlertid 6% usikkerhet på målingane av vasstrømmen inn i tanken, slik at strømmen ligg ein plass mellom 90 liter/sekund og 102 liter/sekund både inn og ut av tanken.

  Så åpner vi ein ny kran som slepper 4 liter/sekund inn i tanken. Vassnivået i tanken stig etter kvart, og det auka nivået fører til at vass-strømmen ut av tanken aukar. Etter ein periode ser vi at vassnivået aukar saktare enn før, og at netto strøm inn i tanken nå bare er på 2 liter per sekund. Da må strømmen ut av vatnet ha auka med 2 liter/sekund til 98 liter/sekund. Det er den nye kranen som er årsaka til at nivået i vasstanken stig, og det kan vi konkludere med sjøl om strømmen frå denne kranen er mindre enn usikkerheta i beregningane av total vasstrøm inn i tanken.

  Geir Aaslid skriv at eg driv desinformasjon fordi eg konkluderer med at det auka CO2-nivået i atmosfæren kjem av menneskelige utslepp trass i at det menneskelige utsleppet er mindre enn usikkerheta i målingane av dei totale utsleppa av CO2 til atmosfæren. Men som vi ser av eksempelet med vasstanken kan vi konkludere uavhengig av den omtalte usikkerheten når vi kan bruke eit anna målebegrep i tillegg til kjente årlige menneskelige utslepp: Måling av den årlege endringa av CO2-innholdet i atmosfæren.

  Dei menneskelige årlege utsleppa til atmosfæren er i størrelsesorden 40 gigatonn CO2, som ville gitt ein årleg auke i atmosfærens CO2-innhold på 5 ppm dersom dei naturlege kjeldene var i balanse og mottok like mykje CO2 frå atmosfæren som dei slapp ut til atmosfæren. Målingene på Mauna Loa av CO2-mengda i atmosfæren viser at gjennomsnittleg endring av CO2-innhold i perioden 2011-2020 var på 2,4 ppm. Da må hav og grønne plantar ha mottatt netto 2,6 ppm årleg av CO2 frå atmosfæren. Konklusjon: CO2-veksten i atmosfæren på 2,4 ppm årleg dei 10 siste åra kjem av menneskelige utslepp.

  Klimarealistane påstår at det meste av CO2-auken i atmosfæren kjem frå naturlege kjelder. Men:
  • Den årlege veksten i perioden 2011-2020 på 2,4 ppm kjem som vist frå menneskelege utslepp.
  • Dersom naturlege kjelder var i likevekt ville menneskelige utslepp gitt ein årleg auke på 5 ppm.
  • Dersom naturlege kjelder skulle bidra like mykje til CO2-auken i atmosfæren som menneskelige utslepp så ville den årlege CO2-veksten i atmosfæren vore på 10 ppm.
  • Dersom Klimarealistene med begrepet «det meste» i denne sammenhengen meinte at 75 % av CO2-veksten i atmosfæren kjem frå naturlege kjelder, så ville den årlege CO2-veksten i atmosfæren ha vore 20 ppm.

  Påstanden frå Klimarealistene om at det meste av CO2-auken i atmosfæren kjem frå naturlege kjelder er tull.

   • Det er da vel ingen seriøse forskere som er uenige i at bare 4 % av atmosfærens CO2 kan sporast direkte til menneskelige utslepp, Aaslid. Og ingenting i min argumentasjon motseier dette. Har du verkeleg ingen reelle argument mot framstillinga mi?

    Bare rundt 4 % av årlege opptak av CO2 i atmosfæren er menneskeskapt. Resten kjem frå naturlege kjelder. Men det foregår heile tida ei utveksling av CO2 mellom havet, atmosfæren og biosfæren. Dette gjør at det i gjennomsnitt tar ca. 5 år før eit CO2- molekyl i atmosfæren blir oppløyst i havets overflate eller blir tatt opp av vegetasjonen gjennom fotosyntesen. Sjøl om storparten av auken av CO2-innholdet kjem frå menneskeskapte utslepp så vil det aller meste vorte erstatta av molekyl frå naturlege kjelder gjennom den omtalte utvekslinga.

    Når vi er enige om at bare rundt 4 % av molekyla i atmosfæren kan sporast tilbake til menneskelige utslepp, og framstillinga mi ikkje bryt med dette, kva konkret meiner du det er er som gjør vasstank-øvelsa mi irrelevant?

    • K. Skrable et al. 2022 konkluderer:
     Our results show that the percentage of the total CO2 due to the use of fossil fuels from 1750 to 2018 increased from 0% in 1750 to 12% in 2018, much too low to be the cause of global warming.
     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34995221/
     Altså ikke 4 %, men likevel ikke årsak til global oppvarming fordi virkningen er «mettet» i følge Wijngaarden & Happer, ettersom virkningen er logaritmisk sterkt avtagende øking over ca. 300 ppm.
     https://arxiv.org/pdf/2006.03098.pdf

     • Takk til Petter Tuvnes for å søke å korrigere den avsporing det er å knytte Klimarealisme ensidig til spørsmålet om hvor CO2 økningen i atmosfæren kommer fra .

      Folke Forfang kan gjerne ha et poeng med fremføring av den tradisjonelle « badekarsteorien» når vi vet fra statistikk om mengde fossile brensler brent opp , via «combustion»( jfr BPs årlige talloversikt) sånn noenlunde hvor mye fra fossile lagre i den geologiske Carbon sirkulasjon som blir overført til den kortsiktige , atmosfæriske . Da er det jo vitterlig er poeng Forfang her har, at uten denne målbare tilførsel så ville de årlige målte CO2 verdier sett noe annerledes ut . Så vil det være store usikkerhetsverdier i dette bildet , ikke minst er det estimat for vulkanske bidrag ikke så enkelt å fastsette når vi ikke vet omfanget av undersjøiske bidrag som antakelig er langt større enn hittil antatt og som etter noen tid også vil kunne finne sin vei ut i atmosfæren .

      Videre vil en syklisk oppvarming i seg selv generere mer naturlig CO2 fra hav og organisk materiale slik teoriene er omkring at CO2 ikke bare kan skape oppvarming innenfor spesielle konsentrasjoner , men også bli generert fra den samme oppvarmingen slik at noen med dekning i empiriske data vil kunne hevde at « først kommer oppvarming – dernest CO2». Jfr Humlum .

      Dette er likevel en debatt om pavenes skjegg når det store spørsmål for « Klimarealisme» vil være hva dette egentlig har å si for atmosfærens oppvarming . Vi ser idag at etter som CO2 nivået stiger eksponensielt så følger ikke den generelle varmestatstikk world wide etter , og empirisk statistikk ellers viser ikke i korrelasjon Den logaritmiske effekt gjør at CO2 s oppvarmingspotensial antakelig er oppbrukt med 90 -95 pct . Som Petter Tuvnes påpeker . Andre klimadrivere har for lengst tatt overv.

      Klimarealisme dreier seg etter mitt syn mye om forskning rundt dette tema , mer enn detaljere spørsmål om opphav .

      Så er det også i vår tid et klimarealistisk emne hvordan disse naturvitenskapelige emner nå har hovedrollen i et internasjonalt og nasjonal bruk av naturvitenskapen for å oppnå formål og stimulere spesielle økonomiske interesser .

      Klimarealisme har også en slik samfunnsvitenskapelig arena . Det er den mest dramatiske .

 8. Forfang
  Økseskaft igjen.
  Det er jo nettopp helheten i alle utslipp og opptak av CO2 og at alle CO2-molekyler er likeverdige som er hovedpoenget i de nevnte arbeidene til Harde, Salby og Berry. Les dem og påpek eventuelle mangler i stedet for å lage din egen ‘story’ om hva vi måtte mene.
  I tillegg har jeg påpekt i artikkelen at CO2 prosessen ferskvann/atmosfære ( nettopp en mekanisme du etterlyser) er skivebom fra IPCC.

  • Ellestad.
   Si meg, la du ikkje merke til at noko av poenget i det eg skreiv nettopp at var heilheta i alle utslepp og opptak av CO2, og at alle CO2-molekyl er likeverdige?

   Dessuten at ved beregning av samla årlege menneskelige utslepp av CO2 til atmosfæren og beregning av den årlege veksten av CO2 i atmosfæren, så ser ein at CO2-veksten i atmosfæren kjem av menneskelege utslepp.

   Du skryter slik av arbeida til Harde, Salby og Berry, men eg er ikkje i stand til å sjå at dei har nokon konkret analyse av sammenhengen mellom desse to størrelsene.

   • Forfang. Jeg skryter ikke av de nevnte arbeider, men påpeker at de behandler CO2-strømmene på en helhetlig måte med lik vekt på all CO2. Likeledes at dette er for mange brukt som begrunnelse- en begrunnelse du hevder vi i KR mangler.

    Jeg har påpekt at Pollards studium viser at IPCCs strømmer er feilaktig, og at dette arbeidets resultater må inkorporeres (eventuelt revideres) i såvel IPCCs som andres studier.
    Men det anses å ville redusere IPCCs antropogen andel.

 9. Til Olav Ankjær
  Du skriv: «Dessuten om CO2 skulle ha steget fra la oss si 1920 til 1940 for så å synke fra 1940 til 1958 kan vel ikke det beskrives som få år, i alle fall ikke svært få.»

  Det viktige i det eg skreiv om CO2-kurva til Beck var ikkje kva ein generelt kan kalle få år, men kor store årlege endringane var i perioden sammenlikna med f.eks. endringane i 10-året 2011-2020. La oss derfor gjøre denne sammenlikninga for å få problemstillinga klarare.

  Eg les følgjande ut frå kurva for CO2-variasjon i atmosfæren gitt av målingane til Ernst-Georg Beck og presentert i artikkelen «Atmosfærisk CO2 1826-2010» til Klimarealistene:
  • CO2-konsentrasjonen auka med ca. 70 ppm frå 2020 til 2040, dvs. 3,5 ppm per år.
  • I perioden 2030-2040 var auken heile 50 ppm, dvs. 5 ppm per år.
  • I perioden 2040-2053 var konsentrasjonen redusert med 60 ppm, dvs. 4,5 ppm per år.

  I tiåret 2011-2020 viser målingane frå Manua Lua ein årleg auke på 2,4 ppm av CO2-innholdet i atmosfæren. Denne auken kom av menneskelige utslepp. Auken pga. menneskelege utslepp ville ha vore enda større dersom ikkje den sterke auken av CO2-innhold i atmosfæren hadde ført til at både hav og grønne plantar hadde auka opptaket sitt av CO2 frå atmosfæren. (Det er eit lite bidrag den andre veien av temperaturbidraget gitt av Henrys lov og auka havtemperatur).

  I perioden 1920-1940 var det menneskelige bidraget til auka CO2-innhold i atmosfæren vesentleg mindre enn i perioden 2011-2020.

  Så kva for fysiske prosessar var det som frigav så mykje CO2 til atmosfæren i perioden 1920-1940, heilt opp i 5 ppm årleg i perioden 2030-2040? (Altså dobbelt så mykje som i perioden 2011-2020 der menneskelige utslepp stod for auken).
  • Det var vel ikkje auka havtemperatur?
  • Det var vel ikkje endringar i planteveksten?
  • Det var vel ingen kjente vulkanutbrudd med ein slik effekt i perioden?
  Når Klimarealistene meiner at den målte veksten i perioden er reell, så skylder dei oss ei forklaring på kva for fysiske prosessar det var som frigav desse CO2-mengdene mellom 2020 og 2040.

  Det tar lang tid å fjerne CO2 frå atmosfæren på naturleg måte. Dersom dei mengdene av CO2 som Beck sine målinger indikerer at vart tatt opp i atmosfæren mellom 1920 og 1940 hadde kommet som eit brått utslepp frå f.eks. ein spesiell vulkan, så ville over 40 % av utsleppet ha vore tilbake i atmosfæren etter 20 år.

  Korleis kan det da være att bare 15 % av auken mellom 1920 og 1940 13 år etter, i 1953? Også her skylder klimarealistene oss eit svar. Kva er dei fysiske mekanismene bak denne bråe reduksjonen?

 10. Beklager skrivefeil i svaret til Olav Ankjær:
  Der det står 2020-2040 skal det sjølsagt stå 1920-1940
  Der det står 2030-2040 skal det sjølsagt stå 1930-1940
  Der det står 2040-2053 skal det sjølsagt stå 1940-1953

 11. Til Folke Forfang

  Du konkluderer i et av dine innlegg med at:»CO2-veksten i atmosfæren på 2,4 ppm. årleg dei siste åra(2011-2020) kjem av menneskelege utslepp.»

  Dette synes ikke å være forenelig med Murry Salbys forskning(sammen med Hermann Harde) der sammendraget starter slik:
  «Unlike much of the Earth,surface temperature in the tropics undervent a systematic and sustained increase during the satelite era. Due to the temperature dependence of surface processes which regulate CO2 emission, that long-term change should excert a similar influence on atmospheric CO2.We develop how this influence would manifest in the evolution of CO2. Observed records are then used to investigate the interdependence of surface temperature and net CO2 emission-the component of emission that actually changes CO2.»

  Dersom en er av den oppfatning at CO2 nivået i atmosfæren har stor betydning for klimaet på jorda, er det vel ikke overaskende at CO2 nivået i tidligere tider kan ha variert? Det er et faktum at temperaturen har forandret seg de siste 10 000 årene. Disse forandringene var ikke skapt av oss mennesker. Den nåværende oppvarmingstrenden er hverken uvanlig eller enestående.

 12. Ellestad,
  Det er godt kjent at vi har sluppet ut ca. dobbelt så mye CO2 som økningen vi har observert siste ca. 150 år. Klimarealistene har vist til data som viser marginal økning av CO2 i atmosfæren – hvis det skulle være tilfellet er våre utslipp i forhold enda større.
  Massebalansen sier oss at opptak+økning må være lik utslippene, pluss eller minus et naturlig ledd. Hvis naturen har netto bidratt med CO2 må våre utslipp i enda større grad ha blitt tatt opp. Likefullt , og siden antropogen og naturlig CO2 går inn i samme syklus, får våre utslipp alene «begeret til å renne over». Dvs. de forklarer hele økningen samt opptak i hav og land. Dette har vært etablert viten i årtier, men klimarealistene tviholder til noen meningsløse og avskrevne (les, massebalansen stemmer ikke) enkeltartikler for å underbygge sitt syn.

  Ikke overbevist? Svar så på dette spørsmålet, kvantitativt: Hvor blir våre ca. 2500 Gton CO2 av dersom økningen er naturlig?

  • Lackner. Dette har jeg svart prinsipielt på flere ganger. CO2-fordelingen/flukser mellom ulike reservoarer er komplisert – så komplisert at man ikke kan velge seg ut ett reservoar og konkludere fra det. Nyere arbeider, som jeg har refert til, behandler CO2 i alle reservoarer likverdig, i hovedsak også som IPCC. Da gir utregningen en annen fordeling enn Lackner og Forfang konkluderer ut i fra enkle overordnede betraktninger.
   Dette regnestykket vil endre seg etterhvert som nye strømmer (Pollard m.fl.) blir definert.
   Pollard er et godt eksempel på viktige mangler i IPCCs vurderinger. Svaret finner du i de nevnte arbeidene, og det kommer nok mer.

  • Lackner.

   Hva omfatter disse «våre ca. 2500 Gton CO2»?

   Hvilke kilder har du for «våre ca. 2500 Gton CO2?»

 13. Ellestad
  I artikkelen «The Impact of Human CO2 on Atmospheric CO2» av Edwin Berry i klimarealistenes «vitenskaplige» tidsskrift «Science of Climate Change» blir det ofte referert til IPCC 2013-rapporten.
  På side 486 står dette: «Of the 555 ± 85 PgC of anthropogenic carbon emitted to the atmos phere from fossil fuel and cement and land use change, less than half have accumulated in the atmosphere (240 ± 10 PgC). The remaining anthropogenic carbon has been absorbed by the ocean and in terrestrial ecosystems: the carbon ‘sinks’.»

  Dette er jo enkel rekning og enkel logikk. Av 555 PgC av menneskelige utslepp av CO2 til atmosfæren mellom 1750 og 2010 har 240 PgC ført til auka CO2-innhold i atmosfæren. Differrensen er opptatt av sluka på landjorda. Eller kor meiner du denne differensen har tatt veien?

  Da er jo konklusjonen like klar: Menneskeskapte utslepp er årsaka til CO2-auken i atmosfæren.

  Konklusjonen kjem av enkel rekning og enkel logikk. Men det passer visst ikkje for Berry. Han kjem med kompliserte og til dels irrelevante beregninger, merkelige forutsetninger, og går seg fullstendig bort. Finnes det ingen fagfellevurdering i dette tidsskriftet, som kan luke ut slikt tull?

 14. CO2 – Cycles, past 1.200 years, viser periodiske endringer fra år 800. Det betyr at dette kan ikke være menneskeskapte periodiske endringer i CO2. Det kan heller ikke være vulkaner som puster periodiske endringer med CO2. Periodiske endringer har sin kilde utenfor vår moder jord. Lærdommen fra Beck sin dataserie var at endringer i CO2 har en faseforsinkelse på pi/2 i forhold til havtemperaturen. Maks havtemperatur fører hastighet i utfelling av CO2 fra havet. En rask sjekk av denne figuren viser (på øyemål) at CO2 har maksimum hastighet i negativ retning, når TSI fra solen har et dypt minimum. Det er altså en direkte sammenheng mellom CO2 cycles, past 1.200 years, og periodiske endringer i stråling fra solen.

  Periodiske endringer fra solen finner du i artikkelen:
  Yndestad H. 2022. Jovian Planets and Lunar Nodal Cycles in the Earth’s Climate Variability Frontiers in Astronomy and Space Sciences. May 10. 2022. https://doi.org/10.3389/fspas.2022.839794

  • Yndestad, linken din viser ingen periodiske CO2-data.

   Ser man på Law Dome dataene, som dekker omtrent samme tidsrom, er det ikke periodisitet, men noe som kan tolkes som et distinkt antropogent signal som dominerer. Kan du gi en link til dataene du viser til?

   • CO-data er presentert i figuren. Linken går til artikkelen der variasjoner i stråling fra solen er beskrevet.

    • Yndestad, jeg etterlyste link til dataene, ikke til en figur som kan se håndtegnet ut. (Den har f.eks. «stomata-målinger» av et framtidig fall i CO2 nivå…)

Kommentarer er stengt.