Artsutryddelsen eksponert som løgn: livet blomstrer

Forfattet av geolog Gregory Wrightstone.

Denne teksten tar et oppgjør med den internasjonale grønne myten om artsutryddelse og rammer også kulturelitens oppspinn i Aftenposten i mars, vedrørende den såkalte sjette artsutryddelsen. Svært få biologer eller geologer vil være uenig i teksten. Og redaksjonen presiserer at hver art som forlater oss er en art for mye, men dataene viser at det knapt nok dør en art årlig i dette årtusenet. Nederst finner du kommentarer fra redaktør Geir Aaslid.

En million arter vil bli utryddet i den ikke alt for fjerne fremtiden, og vi er skyldige. Det er konklusjonen i en ny studie av den mellomstatlige vitenskapspolitiske plattformen for biologisk mangfold og økosystemtjenester (IPBES). Et sammendrag av en 1800-siders studie ble sluppet 6. mai 2019 og advarer om at «menneskelige handlinger truer flere arter med global utryddelse nå enn før» og at «rundt 1 million arter allerede står overfor utryddelse, mange innen tiår, med mindre det tas tiltak for å redusere intensiteten av drivere av tap av biologisk mangfold.»

Det hevdes også at vi har sett økende farer de siste tiårene, og at «trusselen om utryddelse også er akselererende: i de best undersøkte taksonomiske gruppene er det estimert at det meste av den totale utryddelsesrisikoen for arter har oppstått i de siste 40 årene.» Den globale frekvensen av artsutryddelse hevdet «er allerede titalls til hundrevis av ganger høyere enn det har vært i gjennomsnitt de siste 10 millioner årene.»

Utgivelsen av sammendraget utløste en intens medieaktivitet som ukritisk aksepterte studiens påstand om at vi vil se mer enn 20 000 arter hvert år gå til grunne i den ikke alt for fjerne fremtiden.

Her har redaksjonen erstattet Wrightstones mediereferanser med norske referanser, som følger: Både store medier som burde vite bedre og små medier i Norge er ukritiske formidlere og FN-sambandet har det samme budskapet på egen propagandakanal i Norge. Flere skriver om pågående artsutryddelse og når TU kanaliserer budskapet gjennom WWFs Bård Vegar Solhjell så blir det selvsagt hevdet at dette pågår i dag.

Hele rapporten er enda ikke utgitt, men «Sammendrag (av og) for politiske beslutningstagere» ble offentliggjort. Det eneste diagrammet der (deres figur 3B) som støttet kravet om økende utryddelser, er vist her.

Grafen dekker 500 år og ser ut til å presentere en skremmende økning i utryddelser og en stigende hastighet i utryddelsen.

Dette diagrammet og den tilhørende «analysen» er en saksstudie av hvordan de som ellers fremmer begrepet menneskeskapt katastrofal (global) oppvarming, manipulerer data og fakta for å spre mest mulig frykt, alarm og feilinformasjon.

Merk først at dataene ble klumpet sammen i århundrer i stedet for å bli vist i kortere tidsrammer, noe som forsterker den antatte økningen i utryddelser.

Rådataene ble hentet fra den internasjonale unionen for bevaring av natur og naturressurser (IUCN) og deres Rødliste, som katalogiserer alle kjente arter som har gått samme vei som dodoen, vandreduen og geirfuglen. Gjennomgang av det samlede datasettet avslører en svært annerledes virkelighet og ikke minst hva som har skjedd nylig.

Her er alle 529 arter tilgjengelig fra rødlista med en kjent utryddelsesdato vist i figuren med utryddelsens tiår. Dette diagrammet viser en ganske annen historie enn den som ble lansert i det nye sammendraget. I stedet for en jevn økning i antall og en voksende utryddelsesrater finner vi at utryddelser toppet seg fra slutten av 1800-tallet til 1920-årene, etterfulgt av en betydelig nedgang som fortsetter i dag. Det antas at denne toppen i utryddelser falt sammen med innføring av ikke-opprinnelige arter, hovedsakelig på øyer (inkludert Australia).

En nærmere gjennomgang av den nyeste informasjonen datert tilbake til 1870 viser at i stedet for en skremmende økning er utryddelsen faktisk i en betydelig nedgang.

Den sjette artsutryddelsen målt i antall arter pr tiår etter 1870.

Det som er tydelig er at trenden med utryddelser faller i stedet for å øke, nøyaktig det motsatte av hva det nye sammendraget hevder. I henhold til IPBES-rapporten kan vi også forvente 25 000 til 30 000 utryddelser per år, men gjennomsnittet i de siste 40 årene er ca. 2 arter årlig. Det betyr at frekvensen må multipliseres med 12 500 til 15 000 for å nå de svimlende høydene som er spådd. Ingenting i vår virkelige verden er sannsynlige drivere for å komme i nærheten av en brøkdel av det spådde antallet.

Denne nye utryddelsesstudien er bare det siste eksemplet på manipulasjon og misbruk av den vitenskapelige prosessen, utformet for å så frykt for en forestående klimadommedag. Frykten og alarmen over påståtte menneskeskapte katastrofer er nødvendig for å skremme befolkningen til å akseptere ned glede skadelige og økonomisk destruktive forslag som «Green New Deal» i USA.

Mens påstanden er at vår klode spinnes inn i en rekke klimakatastrofer som truer planetens liv, er virkeligheten at planeten vår og dens estimerte 8 millioner arter har det helt utmerket, og takk for det.

PostScript: I en utrolig ironisk vri som burde være et vanskelig paradoks for de som har til hensikt å redde planeten fra våre CO2-utskeielser, rapporterer det nye sammendraget at årsak nr én til varslede utryddelser er et tap av habitat. Likevel er løsningen deres å dekke enorme arealer med industrielle solcelleanlegg og med enorme vindmølleparker i skog og fjell, med drap av truede fuglearter og andre arter de påstår de ønsker å redde.

George Wrightstone er en erfaren geolog og forfatter av boka Inconvenient Facts: The Science that Al Gore Doesn’t Want You to Know

Redaktørens kommentarer

Tre forhold er av interesse her, først det paradoksale at de som hevder de beskytter miljøet er de som sprer de fleste løgnene, som WWFs Bård Vegar Solhjell som i TU hevder at artsutryddelsen pågår i dag. Virkeligheten er at det knapt nok forsvinner arter i dag i forhold til det 19. og 20. århundret.

Neste gang du hører påstanden om artsutryddelse, svar med å be om navnet på de artene som er utryddet i år. Problemet eksisterer nesten utelukkende i modeller som er like uredelige som klimamodellene.

Media og skolen svikter demokratiet

Verre er det at aviser som tidligere var ledende og kunne skryte av at de hadde solid bakgrunn for egne meninger, i dag ikke engang vil slippe til professorer som underviser i biologi ved våre universiteter, for å korrigere de mange grønne løgnene.

Men det er ikke bare mediene som svikter, også i skolen pågår det en omfattende grønn indoktrinering, biologi- og naturfaget er politisert, og lærebøkene er blitt manipulative og utelater nødvendig viten. Dette kommer vi tilbake til i KRs Skolerapport, en analyse av lærebøkene i naturfaget som presenteres på Arendalsuka.

Nok en gjøkunge i demokratiets reir?

Det mest interessante i Wrightstones tekst er at verden er blitt beriket med nok en gjøkunge i demokratireiret, IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.) Dette er en del av FN-systemet, organisert etter mønster fra IPCC, med de grønne NGOene i en styrende rolle, i et delt eierskap med de grønneste politikerne og statlige byråkrater som stort sett befinner seg i et uryddig samrøre med NGOene.

Metodene er de samme som i IPCC. Mildest talt uryddige. De grønneste politikerne lager et sammendrag av og for beslutningstagere, hvor man egger opp puddingen og utelater alt som ikke stemmer med det politiserte dommedagsscenariet. Med sammendraget kommer selvsagt en enda grønnere pressemelding, og alt for mange politikerne oppfører seg som om de bare leser overskriften i pressemeldingen.

IPBES – bukken og havresekken.

Standard prosedyre i FNs klimapanel er at det politiske sammendraget går tilbake til forskerne, med beskjed om at deres pågående forskning må konkludere i samsvar med det publiserte politiske sammendraget. Og dermed må store deler av forskningen omformuleres, hvor myter fra det grønne alternativuniverset raskt erstatter virkeligheten.

Wrightstone viser i sin tekst at IPBES som ble dannet i 2012 allerede er blitt like korrupt som FNs Klimapanel.

Støtt oss ved å dele:

48 kommentarer

 1. For 30 år siden, da Sting sprang rundt med urbefolkningen fra Amazonas, var budskapet det samme. Den 6. masseutryddelsen var igang og den skjer åpenbart fremdeles. I hvert fall i følge Sir Robert Watson og IPBES.
  Dr. Patrick Moore kaller dette en front for et ønske om radikal økonomisk,sosial og politisk transformasjon av vår sivilisasjon og sier i tillegg at IPBES tror det er 8 mill arter hvorav 1.8 mill har latinske navn, så om 1 mill av 6.2 mill uoppdagete arter ble borte over natten ville ingen vite om det. Dr. Moore var deltager i en spørretime i den Amerikanske kongressen hvor denne rapporten ble behandlet. Det finnes en link til et video-opptak på Judith Currys hjemmeside.

  • Viser bare hvor utrolig dårlig bedraget er kamuflert, for de som vil undersøke dybden. Man tror øyensynlig at verden er full av idioter som aldri går i dybden. Det verste er at dette er jo tilfelle, noe FN vet inderlig godt. Einstein sa det jo ganske treffende: «Det er to ting som er uendelig: Universet og menneskets dumskap…» Derfor pøses det på med dårlig, eller ikke dokumenterte påstander, – den ene verre enn den andre. Havforsuring, CO2-, biodrivstoff, etc. etc. Så, når påstandene er testet ut en stund, finner de ut hva de skal forfølge videre framover, for å skremme mest mulig slik at man får global kontroll. Vi må bare kjempe det vi kan, og bruke dokumenterte fakta. Hvem vet, kanskje fornuften vinner fram.

 2. Jeg må igjen oppdordre til seriøsitet.

  I Aftenposten står det: «Den sjette masseutryddelsen av arter pågår,». Det står ingen ting om at det har utdødd flete arter nylig enn tidligere. Men det er full dekning for påstanden i Aftenposten. I følge rødlista det henvises til herfra sies det:»More than 27,000 species are threatened with extinction. That is more than 27% of all assessed species.»

  Det ser ikke bra utad med useriøse tekster som denne

  • Hvis den pågår eller vi er midt i, så er det likevel feil når grafene viser nedgang, positiv trend. Jorden blir grønnere, artsmangfoldet øker. Bamsen på Svalbard har det bra og har økt med 30-40 prosent. Pingvinkolloniene som var utryddet hadde bare flyttet på seg, etc.

   Altså motsatt retning enn den Aftenposten skremmer med, og man har holdt på lenge, men bommer hele tiden

   (Nrk 14. aug. 2016) – Verdens arter utryddes 1000 ganger raskere enn det som er naturlig
   (ABC Nyheter 25. okt. 2008) Jorden befinner seg MIDT I den sjette masseutryddelsen

   Det er ikke lett å tro på disse spøkelsene (Vart du skrømt no?)

   I 1971, tror jeg, spådde en kollega av James Hansen en liten istid i 2020, og han brukte James Hansens modeller.

   I år 2000 skulle det være isfritt i Arktis, men da det slo fullstendig feil utsatte de det til 2013, og da det også slo fundamentalt feil utsatte de det til 2054, men da ville det bare være isfritt i november måned. (og det vet de alt i 2013)

   – ARKTIS BLIR ISFRITT I 2054. https://forskning.no/klima/arktis-blir-isfritt-i-2054/619668

   Nå kommer de med at det sannsynligvis vil bli kaldere og mer is, i hvertfall i 2030-40-60

   «For årene 2030–40 er det rundt 50 prosent sjanse at mengden is i Barentshavet vil ha en positiv trend. Vi må forvente at vil vi få 10-års perioder der isen vokser og iskanten trekker seg sørover igjen» https://www.nrk.no/nordland/klimaendringer-bremser-golfstrommen-_-men-i-nord-oker-farten-1.14566806

   og som man ser har de sikret seg uansett om det blir kaldere eller varmere. Selv kulda skyldes global oppvarming. Disse folka kan ikke feile, og i hvert fall ikke i en verden som sover

   og slik manipulerer man data når modellene ikke stemmer?

   I 1922 ble det målt 57,8 grader i ørkenen i Libya. Nå er varmerekorden strøket.
   Årsak: Mannen som noterte rekorden hadde lite erfaring i å gjøre meteorologiske observasjoner. Han gjorde ikke målingen helt etter boken, og brukte heller ikke et termometer som var helt til å stole på. En internasjonal gruppe fra World Meteorological Organization har nå avgjort at rekorden skal strykes. https://www.tv2.no/a/3876606/

   Så beleilig… og nå kommer de med barnesoldater i klimakrigen. Verden ER gal!

   • Nå er det ikke faktaene og diskusjonen jeg peker, men det at artikkelen her tillegger oppropet i Aftenposten meninger de ikke har (i alle fall ikke skriver). Og det er ikke bra.

    Når det skulle vært isfritt, manipulasjoner og faens oldemor er helt uvesentlig utifra hva jeg kritiserer ved artikkelen fra Klimarealistene.

    • Det er ikke uvesentlig at alt vi presenteres for av klimaskremsler er «fake news».

     Sitat fra Aftenposten: «En forbrytelse mot livet på Jorden er i ferd med å finne sted. Den sjette masseutryddelsen av arter pågår, og det globale økosystemet går mot et sammenbrudd om vi ikke handler omgående»

     Hvordan kan den sjette masseutryddelsen pågå om trenden er motsatt?

     Slike ting skaper barnesoldater og missledede kulturpersonligheter går ut og støtter dette, samtidig som at denne klimakrigen skal betales av deg og meg.

     Den venstrevridde «London School of Economics» anslår at Klimaendringene kan koste 200.000 milliarder kroner

     Ser du forbrytelsen Knut?

     https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_who_disagree_with_the_scientific_consensus_on_global_warming

    • Jeg holder meg fortsatt til hva som er skrevet, ikke digresjoner om venstrevridde skoler i England og forbrytelser som jeg skrev.

     Men allikel: Om det fantes 10000 individer av en art i år 1980 og kun 5 i dag vil jeg kalle det en (varslet) masseutryddelse – gitt at det er «masse» av disse eksemplene. Og det er det, derfor kan rødlista med rette være kilde til slike utsagn. At «livet blomstrer» er ikke noe riktig beskrivekse av situasjonen.

     Det er som sagt massevis av riktige utsagn her på sidene, men man må ikke gå imot alt som blir skrevet i MSM. Bare fordi det er MSM. Snart betviler man vel sportsnyhetene i Aftenposten 🙂

     • Siden du til stadighet kommer med løse påstander og udolumenterte utsagn, kan du vennligst dokumentere nøyaktig hvilken art som var tallrik i 1980 (10.000?) og kun fem i dag?

      Husk at modellstudier ikke teller, dersom du mot formodning skulle gi oss et saklig svar.

      Det er greit at du mener tallrike biologer ikke vet hva de snakker om når de påpeker at livet blomster, men da kan du heller ikke forvente selv å bli tatt seriøst.

     • Jeg tror jeg gir opp å få Aaslid til å forstå og håper Haugen tar beskjeden. Han er i alle fall litt koseligere i ordbruken. Aaslid nekter å være mottakelig for noe som helst kriske tilbakemeldinger. Jeg begynner å lure om har noe å fare med i det hele tatt i noen som helst fagretninger. Det blir rett og slett for dumt, og jeg forstår godt hvorfor han ikke blir invitert inn i debattfora ifm klima.

      Takk for meg for dette gang

     • Hei Knut,
      jeg har en liten kommentar om utrydding av dyrearter: Hva er din teori for at ett av de store ikoniske dyrene fra før siste istid bukket under i avsmeltingen av siste istid, for ca 11 000 år siden. Jeg tenker selvsagt på Mammuten. Det finnes flere teorier, hva er din?

     • Hadde vært interessant å sette opp en oversikt over organisasjoner og selskaper som er avhengige av katastroferalarm for å opprettholde sin finansiering og eksistens.

  • Ideen med en rødliste kan umiddelbart synes god. Problemet er at enhver art er truet eller utryddet et eller annet sted. Rødlistas problem er tid og rom. Selvsagt er observasjoner og oppdatering sentrale problem, men tid og rom setter en effektiv grense for hvor seriøst en kan ta rødlista. For noen år siden gjorde jeg selv iherdige forsøk på å få forandret atlantisk torsk sin status som sårbar (vulnerable), uten å lykkes. Torsk er sårbar et eller annet sted uavhengig av at det årlig fiskes en halv million tonn av arten i Barentshavet. Hva er det da rødlista forteller? Jo, nettopp det at enhver art er truet et eller annet sted til enhver tid. En uangripelig, men dessverre helt unyttig informasjon.

 3. Veldig bra, klimavenner!

  «Klimakrisen» er sannsynligvis den største og også den mest lønnsomme svindelen i menneskets historie. (Og ja, den er menneskeskapt) Man har bommet på samtlige skremsler, og klmaforskerne fremstår fremdeles som bombesikker på sine analyser.

  Er ikke dette et sykdomstegn i seg selv? «Skråsikre arrogante forskere» som på tross av alle avsløringene, climagates, etc, men som fremdeles blir brukt som de fremste eksperter, av politikere, media mm.

  Jeg savner en stor global klimakonferanse av eksperter som IKKE er enig i klimaskremslene, en oppsumering og en storanmeldelse av svindelen som må bli prøvd i rettssystemet

  – DE SISTE TYVE ÅRENE HAR 36 PROSENT AV AFRIKA BLITT GRØNNERE. https://www.minervanett.no/afrika-blir-gronnere/
  – SAHARA BLIR RASKERE FRODIG https://www.nrk.no/viten/sahara-blir-raskere-frodig-1.14364714

  og med alle superskremslene til «skremmern» Nrk m/fl, alle de vettskremte barna og sikkert de litt større barna på Stortingen, kommer nå klimapsykologene… helt uvirkelig…

  • Bra kommentar, Johannes. Jeg vil gjerne rette oppmerksomheten på dyphavet, som nå er i ferd med å kartlegges og oppdages. Det var i 1977 at Ballard et al., for første gang i menneskets historie fikk se en «Black Smoker» som spydde ut kokende vann på havbunnen. De beskrev de første kjempe-rørmarkene som lever sammen med de varme oppkommene i dyphavet (pogonoforene). Siden har man oppdaget hundrevis av nye oppkommer i alle verdenshavene. Man har oppdaget ca. én ny dyreart hver uke siden. Dette er ting som aldri blir tatt inn i avisene, da journalistene ikke er interessert i gode nyheter overhode (aviser selges ikke av slikt). Selv BBC med Blue Planet nevner disse tingene bare som kuriositeter. Det viser bare hvor frodig vår planet er. Når forskere leter andre plasser så finner de helet tiden nye dyrearter. Er dette tegn på massutryddelse eller tegn på uvitenhet? Det verste av alt, er at mange av de nye dyreartene ikke er avhengige av sol-lys, men kun av jordens indre varme og de stoffene som kommer ut av de varme oppkommene.

   • Noen dyrearter kommer og andre forsvinner. Alle er her til sin tid.

   • Ja, men dette er ikke nye dyrearter, de har vært der i millioner av år. Det er bare at de er nyoppdaget. Disse kan også forsvinne, men neppe av global oppvarming

  • Jeg klarer ikke se noe faglig med akkurat denne artikkelen her. Om dette er nivået på det som legges ut her på siden til klimarealistene, når det gjelder kildebehandling og kunnskap, bør dere omgå dette svært stille, mot olk som har biomangfold som utdannelse. Fr dette var vissvass fra ende til annen. Magne direkte påviselige og direkte falske påstander i denne artikkelen.

   Jeg har skrevet endel begrunnelse over i et annet innelgg.

   Hva er hensikten med en slik side?

 4. Jeg må få lov å kommentere at ifølge kilden «rødlista» dere bruker så presiserer de at tallene er «underestimated» grunnet forsinkelser i metoden som er brukt. Mange arter på «svært truet»-lista er med andre ord høyst sannsynlig utryddet.

  Så igjen, KR. Les hva kildene deres skriver før dere konkluderer.

  • Knut,

   Vi kan godt ta med flere detaljer, men da blir det bare enda mer pinlig for de grønne. Tre eksempler:

   Fuglearter blåses halvveis rundt kloden av kraftige stormer. Når de lander og blir observert blir de straks oppført på rødlista for landet de har landet i. Arten er da sjelden, og for de mest skruppelløse aktivistene, nødt til å være utrydningstruet, fordi den er sett så sjelden der.

   I virkeligheten hører disse artene ikke hjemme der uværet har blåst dem, men rødlista er ikke tilstrekkelig seriøs til å få med seg dette. Hvis en art ikke hører hjemme som truet på rødlista i det hele tatt, så spiller det null rolle om det er «forsinkelse i metoden»

   En art kan bli fraktet med skip halvveis rundt kloden, for så å gå i land på en øy. Noen tiår senere kommer en biolog forbi og oppdager arten. Det er gjevt å kunne oppdage en ny art som man kan oppkalle etter seg selv, og enkelte faller for fristelsen til å ta en «Piltdown Man.» Siden regelverket tillater at en art kan defineres som ny bare fordi den er isolert fra sine artsfrender på den andre siden av kloden (men ellers helt lik), så kan det være hundrevis av falske arter på rødlista. Moderne DNA-analyse har gjort det mulig å rydde opp, men mye er ugjort.

   IUCN har hatt regler for når man kan erklære en art utryddet. Det må bl. a gå 50 år siden siste observasjon, noe de grønne ikke bryr seg om. Artens habitat må være forsvarlig undersøkt, også noe de i IPCC-leiren ignorerer. Behovet for å ha arter å skremme med trumfer behovet for seriøse undersøkelser.

   Resultatet er at en rekke arter gjenoppstår fra de døde fordi «dødsattesten» er forfalsket. Når gjenoppstandelsen inntreffer er det omtrent umulig å få mediene som skremte med utryddelsen, til å skrive at arten fortsatt er i live. Aftenposten er blant de verste, der trumfer journalistens mening alt det en biolog måtte ha av innvendinger.

   Og du har glemt å ta med at nesten alle påstandene om artsutryddelse kommer fra datamodeller som er minst like useriøse som klimamodellene. Disse forskerne får mer penger desto mer utryddelse modellene viser og det er ikke engang nødvendig å konkretisere med navnene på de artene som påstås å være utryddet – inni modellen. Skulle denne typen «forskere» konkludere med at det er 4 ganger så mye isbjørn i dag som det var på 1970-tallet så risikerer de drastiske kutt i bevilgningene. Seriøse institusjoner med objektiv forskning taper i kampen om bevilgningene.

   En biolog kan komme med vesentlig flere innvendinger enn meg. Det blir for dumt når du påstår at en art kan være utryddet bare fordi den ikke er undersøkt i det siste. Arter har det med å formere seg bare de ikke blir forstyrret for mye. Jfr hvalartene og isbjørnene som blir stadig mer tallrike nå som de er delvis fredet.

   Det er greit med kritikk, men saklig kritikk hadde vært å foretrekke istedet for ukvalifisert synsing.

   • Nå må du ta deg sammen, Aaslid.

    Du henviser til tall fra en kilde. Greit nok. Men kilden selv skriver at disse tallene er «signifikant underestimated». Det går ikke an å plukke halvparten av en setning og bruke den som et argument.

    Å rakke ned på sin egen kilde er ikke veldig smart, du har gjort det tidligere også angående rødlista

    • Mener du virkelig at rødlista er ufeilbarlig? Og at den ikke kan kritiseres?

     • Dette er vanskelig, skjønner jeg.

      Rødlista kan selvsagt sikkert kritiseres. Men du bruker jo rødlista som grunnkag for artikkelen din, og da er det litt dumt å samtidig undergrave dens kvalitet…

      Det skjønner alle

     • Og du skjønner fortsatt ikke at det er stor forskjell på statistikk over navngitte arter som er dokumentert utryddet, og den useriøse modellering som pågår basert på mindreverdige data.

      Rødlista er det beste man har, akkurat som tilfeldig plasserte termometre rundt om på kloden lenge var det beste man hadde for temperatur.

      Begge deler for det meste ubrukelig når bruk og formål endres fra det originale til å bli en modellert apokalypse som har som hovedformål å sikre bevilgningene til aktivister og modellører.

     • Men hvorfor bruker du den ubrukelige lista som sannhetsvitne ???

     • Jeg synes Geir Aaslid formidlet grei informasjon fra de kildene som har publisert noe om saken.
      Det vi ser , og som er sakens kjerne , er at de merkeligste ting kobles til menneskeskapt global oppvarming – som igjen videreformidles og dramatiseres av aktivistorganisasjoner. Som igjen ukritisk serveres av NRK og visse aviser.

      For oss som ikke har interesse av å insistere på alskens klimakatastrofer døgnet rundt – og heller ikke er rikelig finansiert til å serieprodusere «studier» i klimapolitisk elendighetsbeskrivelse så kan det være greit at innholdet kommenteres av og til.
      Takk til Geir Aaslid for god artikkel.

   • Du har faktisk rett i dette Geir. I syttiårene overvintret jeg på Jan Mayen og i løpet av vinteren blåste det både stær, rødvinge troster og snøspurver opp dit. Vi tok disse inn i varmen og snekret bur. Jeg skulle ned med ett lite Busy Bee fly utpå våren og tok med meg buret med trostene. Hvilken luxus for små fugler. Vi booket inn på SAS hotellet Bodø. Mine små venner ble sluppet ut fra vinduet mitt i femte etasje og havnet vel i selskap med «byens øvrige løse fugler».

   • Geir Aaslid
    Du skriver «Fuglearter blåses halvveis rundt kloden av kraftige stormer. Når de lander og blir observert blir de straks oppført på rødlista for landet de har landet i. Arten er da sjelden, og for de mest skruppelløse aktivistene, nødt til å være utrydningstruet, fordi den er sett så sjelden der.»

    Jeg kjenner litt til Europeisk fuglefauna og rødlista. Har du noen gode eksempler på arter som har havnet på rødlista, av den grunn du oppgir. Jeg kan nemlig ikke komme på en eneste en.

    • Jeg viser til biologen Morten Jødal,som skriver følgende på sin blogg:

     Det som kjennetegner de 87 artene på denne rødlista, er at de fleste av dem er naturlig ekstremt sjeldne, gjennom å befinne seg helt på kanten av utbredelsesområdet. De er i Norge funnet med noen få individer. Artene skulle aldri stått på noen liste over «truede arter», som indikerer at vi mennesker har fått dem dit. Husk, at hver gang en ny fugleart tas av stormen, og føres over Atlanteren til Vestlandet for første gang, registreres den umiddelbart som «kritisk truet» i vårt land. Alle skjønner at dette klassifiseringssystemet for truede arter har alvorlige feil og mangler. Det er et verktøy for alarmisme.

     https://miljomytene.no/2019/04/18/livet-pa-kloden-dor-ikke/

     Kornspurv og rapphøne er registrert som utdødd i Norge, det er i beste fall politikk å hevde slikt.

     Morten Jødal har garantert bedre eksempler.

     • Dette er direkte feil, og tydelig bare vas.

      Det er ingen norske fuglearter som har havnet på rødlista, som følge av feilflygninger. INGEN, og det er uomtvistelig, og noen annen påstand er direkte FAKE NEWS. Sett meg gjerne i kontakt med forfatter til denne påstanden. Jeg vil gjerne se et eksempel hvor det motbevises, fordi, det er mulig å motbevise det (Er det på dette nivået dere har seriøsitet i klimaspørsmål, også?)

      Rødlista tar også hensyn til at arter er naturlig sjeldne. Det er bestandsvariasjoner som er den viktigste parameteren. Hakkespetter er eksempler på dette, da Hvitryggspett, gråspett og dvergspett er tatt ut av rødlista, fordi bastandene nå synes stabile.
      Det er en del som har status som NE, det vil si «Arten er ikke forsøkt vurdert på grunn av svært mangelfull kunnskap». Det gjelder spesielt «laverestående» dyr og planter, hvor man naturlig vet lite. Det er viktig med en føre varholdning overfor disse artene. Hvorfor er du så sterkt i mot en slik holdning?

      Vi har fugl satt ut av menneske, men dem ønsker vi bort. Eks kanadagås og mandarinand.

      Det biologen snakker om er randarter, hvor Norge er på grensa av utbredelsesområde. For kornspurv og rapphøne er Norge nettopp på grensa av sine utbredelsesområder. Og helt riktig at Norge ikke er det viktigste landet for disse artene. Det gjelder også for hvitbrystlo og topplerke, for den saks skyld.

      Men det viser flere ting likevel. For det første. De ER utdødd fra norsk fauna, selvom det fra tid til annen blir sett streiffugler. De er utdødd av en aller annen årsak. Ofte som følge av menneskelig aktivitet, ved arealendringer eller bruk av ny teknologi som effektiviserer.

      Det å ha en indikator på randarter er utrolig viktig. Arter endrer utbredelser. Det er en del av evolusjonen. Spre gener og finne nye områder for arten osv. Det å oppdage at bestander av arter reduseres er utrolig vanskelig, spesielt i hovedutbredelsen, da tapte terrritorier ofte raskt okkuperes av overskuddsindivider. Dette er ofte populære områder for de respektive arter. Her fungerer randarter bra, fordi det er betydelig lettere å registrere svingninger i bestanden.
      Det er også ofte lettere å finne årsakene til en ev. nedgang i bestandene i randsonene, da det er færre individer og kan være lettere å manauvrere i ulike parametere.
      Når man beskriver dette problemet er det også umulig å unngå å nevne genvariasjon. Det større utbredelse, det større genvariasjon. Selvfølgelig for generelt sagt, men det er et poeng. Sannsynligvis skjer endringer i genbanken til de ulike artene raskere i randsoner og ytterkant av utbredelsen. Det gjør bestandene robuste, så om det går dårlig i kanten av en arts utbredelse, er det mulig at det svekker arten også i hovedutbredelsen.

      Hvitbrystlo, kornspurv og rapphøne er garantert tilknyttet menneskelig aktivitet. Utdyper det ikke mer her.

      Problemet med MYE av det som står på disse sidene til Klimarealistene, er at det plukkes ofte de mest ekstreme uttalelsene, og tolker de som det de aller flest mener. Det gjelder f.eks insekter. Alle vet at insektene ikke vil forsvinne. Alle vet at noen insekter blir mer tallrike. Men habitater og arealendringer, fører opplagt til at artsdiversiteten reduseres i ulike områder med tapt habitat. Det gir lokalt svekkede økosystem. Det er også uomtvistelig.

      Så vil jeg presisere dette: Jeg føler faktisk jeg må være veldig presis (noe jeg ikke er spesielt god på) på klimarealistenes sider, da ABSOLUTT ALT blir tolket i feil retning, om det er mulig. Spesielt om man er kritisk til Klimarealistene.

      Jeg lurer igjen på hva i all verden hensikten er med en slik artikkel, som er direkte misvisende. Har ikke mer tid nå (sitter på jobb), men målet for alle bør vel være å få frem virkeligheten. Hvorfor legge frem en artikkel (fra en Geolog og biologi!), som en kilde, UTEN å vurdere kritisk hva som står?

     • Magnussen,

      Takk for en lang og saklig kommentar. Noe av det får jeg ta tak i senre på grunn av tidspress i dag. En god del av det du har skrevet kunne vært skrevet av våre biologer, men med konklusjon som i overskriften – livet blomstrer.

      Jeg er ikke, ikke likhet med øvrige klimarealister, imot all bruk av et Føre-var prinsipp i miljøforvaltningen, men jeg er imot dogmatisk bruk av prinsippet når det er forvaltet av folk som mangler viten om det som forvaltes.

      Som du selv skriver: arter endrer utbredelser. naturen er ikke statisk og man må derfor ha et avslappet forhold til arter som krysser landenes grenser. Det samme gjelder når naturen selv endrer rammebetingelsene for arter i Norge, noe som skjer jevnlig.

      Ut av istid, inn i istid.

      Du nevner «Hvitbrystlo, kornspurv og rapphøne er garantert tilknyttet menneskelig aktivitet.» Enig i det, og du glemte å ta med åkerriksen som har en tendens til å legge reiret i åkeren. Det passer dårlig med mekanisert landbruk.

      Og du glemte gråspurven, som opplevde en katastrofal nedgang i bestanden etter at hesten ble skiftet ut med bilen.

      Spørsmålet blir da, skal vi dyrke og frakte maten med den gamle metoden til glede for disse fuglene? Da går det med dobbelt så stort areal med tilhørende nedgang for mange andre arter.

      Eller skal menneskeheten sulte, til glede for enkelte småfugler?

      Men dette er feil, fra din side:
      «Det gjelder f.eks insekter. Alle vet at insektene ikke vil forsvinne. Alle vet at noen insekter blir mer tallrike.»

      Francisco Sánchez-Bayo og Kris Wyckhuys er tydeligvis ikke med i dine «alle», sammen med de som har fagfellevurdert og redaktøren i Biological Conservation
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320718313636

      De tallrike journalistene som har plukket opp saken og spredd denne typen pseudo-vitenskap for alle vinder, er heller ikke med i dine «alle».
      https://www.klimarealistene.com/2019/03/03/pseudovitenskap-i-vekst/

      Så hvorfor ikke kritisere de som sprer slike skremsler eller bidra til folkeopplysningen, fremfor å klage i kommentarfeltet her?

      Jeg ser du vil ha Canadagjess «bort» siden de er brakt hit av mennesker. Poteten og tallrike blomster er også brakt hit av mennesker. Det samme gjelder hunden. Skal de også bort eller er de unntatt?

      Både elgen og mårhunden har vandret over grensen av seg selv. Den ene er elsket mens den andre skal utryddes. Hvor er logikken?
      .

     • Logikken er enkel, som uttrykt i et dikt av Paal Brekke:

      «Sauen er snill,
      men ulven er slem.
      Den spiser lammet
      før vi selv får spist det.»

     • Jeg vil takke Jørn Helge Magnussen for en informativ og balansert «artikkel/innlegg». Det er alltid bra å lese informasjon fra fagfolk med stor kunnskap. Nå har vel Åslid en språkform som ikke alltid er av den mest vitenskapelige sorten, men krydret med mange spissformuleringer som neppe ville passere i en høyvitenskapelig debatt.

      Aslids og geolog Gregory Wrightstone artikkelens angrep på artsutryddelsen er basert på blant annet disse alarmerende påstandene:

      En million arter vil bli utryddet i den ikke alt for fjerne fremtiden, og vi er skyldige. Det er konklusjonen i en ny studie av den mellomstatlige vitenskapspolitiske plattformen for biologisk mangfold og økosystemtjenester (IPBES). Et sammendrag av en 1800-siders studie ble sluppet 6. mai 2019 og advarer om at «menneskelige handlinger truer flere arter med global utryddelse nå enn før» og at «rundt 1 million arter allerede står overfor utryddelse, mange innen tiår, med mindre det tas tiltak for å redusere intensiteten av drivere av tap av biologisk mangfold.»
      Det hevdes også at vi har sett økende farer de siste tiårene, og at «trusselen om utryddelse også er akselererende: i de best undersøkte taksonomiske gruppene er det estimert at det meste av den totale utryddelsesrisikoen for arter har oppstått i de siste 40 årene.» Den globale frekvensen av artsutryddelse hevdet «er allerede titalls til hundrevis av ganger høyere enn det har vært i gjennomsnitt de siste 10 millioner årene.»
      Utgivelsen av sammendraget utløste en intens medieaktivitet som ukritisk aksepterte studiens påstand om at vi vil se mer enn 20 000 arter hvert år gå til grunne i den ikke alt for fjerne fremtiden.

      Det er alvorlig, sågar veldig alvorlig når det blir påstått at opptil 20.000 arter vil dø ut i nær framtid. En må i en slik veldig alvorlig sak kunne be om noe mer dokumentasjon. Så langt det er mulig å lese ut fra pressen er dette bare påstander uten dokumentasjon. En må kunne forlange at i det minste noen av artene som trolig snart blir utryddet blir navngitt. I det minste bør en formidle noen norske arter som står foran utryddelse.

      Selv om Magnussen har godt fundamenterte synspunkt må en kunne forvente i denne utredningen er noe mer konkret på hovedbudskapet: Det enorme antallet av arter som forventes/påstås utryddet i den nære framtid. Det er vel dette som er hovedbudskapet i Klimarealistenes innlegg.

   • Igjen Geir Aaslid

    Du skriver «En art kan bli fraktet med skip halvveis rundt kloden, for så å gå i land på en øy. Noen tiår senere kommer en biolog forbi og oppdager arten. Det er gjevt å kunne oppdage en ny art som man kan oppkalle etter seg selv, og enkelte faller for fristelsen til å ta en “Piltdown Man.” Siden regelverket tillater at en art kan defineres som ny bare fordi den er isolert fra sine artsfrender på den andre siden av kloden (men ellers helt lik), så kan det være hundrevis av falske arter på rødlista. Moderne DNA-analyse har gjort det mulig å rydde opp, men mye er ugjort.»

    Det er nok eksempler på at arter for lett publiseres som arter, og det er et par eksempler, hvor jeg ikke forstår hvorfor dette er ulike arter. Det er langt flere tilfeller med motsatt fortegn, sett fra mitt subjektive ståsted. Men det er langt i fra hovedregelen. Har du eksempler fra f.eks fugleverden hvor det er gjeldende årsak til at systematikere og de komiteer AOU og BOU som nå definerer taksonomien. De er kjent for å være ganske konservative, når det gjelder splitting av fuglearter. De bruker det nyeste innen Mitokondrie-DNA for å definere arter.

    Kan du gi meg eksempler hvor du mener de er for slepphendte med artsstatus, slik at de raskere vil få arter på rødlista?

    • Sitatet du viser til her gjelder ikke fugler, de fraktes som kjent ikke med skip. Bananrottene derimot passer godt til sitatet.
     https://www.klimarealistene.com/2016/07/11/ntb-nytt-fra-det-gronne-alternativuniverset/

     Jeg har ikke skrevet noe om splitting av fuglearter, temaet er arter inklusive fuglearter som ikke skulle vært rubrisert som utrydningstruet i et land som Norge. Problemstillingen er ganske lik i de fleste andre vestlige land hvor de samme kreftene misbruker rødlista til å krisemaksimere.

     Det er ikke korrekt at dette handler ikke om krefter som «raskere vil få arter på rødlista.»
     Problemstillingen er at det er arter på rødlista som ikke har noe der å gjøre. Hvorfor de er der er en oppgave for en nær utryddet art, den kritisk gravende journalist.

     Minst en stortingspolitiker (H-Vestfold) har nylig vært på NRK med oppspinn om 87 såkalt truede arter i Norge. Vi håper å komme tilbake til disse 87 artene i løpet av sommeren i et hovedoppslag forfattet av kjente biologer, som gjennomgår den faktiske statusen for disse.

   • Her er det så mye å ta tak i, at jeg er skremt.

    For det første. Når det gjelder å ta vare på arter, MÅ man først tenke føre var. I biologi er ikke alt satt. Det er en del ting som ikke er kartlagt, spesielt på insekter og sopp hvor man kun vet en brøkdel. Rødlista baserer seg på det siste vi vet til nå, og den oppdateres jevnlig, etter så objektive kriterier som mulig ut i fra den til enhver tid beste kunnskap. Vi har ikke bedre alternativer, og jeg opplever den som svært konservativ. Hvordan ville du gått frem, om du skal bruke kriterier for å ta vare på naturmangfoldet, uten en slik liste, på tross av sine svakheter (jeg mener få svakheter)?

    Den utraderingen og fragmentering av biotoper som har skjedd fra den industrielle revolusjonen er påtakelig, og en god del lavlandsskog, elver, elvedeltaer, kalkmyrer osv er borte. De arter som fantes der var stort sett ikke kartlagt. Vi vet ikke hvor mange, men er det ikke rimelig å gå ut i fra at det har forsvunnet en del arter, uten at det er oppdaget? Og bør ikke det formidles?

    Jeg vet det er gladnyheter om arter som er gjenfunnet etter så og så lang tid. Det hører til sjeldenthetene, men å da påstå at det er forfalsket, er vel å ta litt i, er det ikke? Om ikke noen bevisst har holdt tilbake at arten faktisk fantes, da. Apropos forfalskning, så er flere at de påstått gjenoppdagede fuglartene faktisk vist seg å være forfalskninger (les elfenbenspett, nattparakitt). De har ikke vært utdødd lenge nok til at de offisielt kan kalles utdødd. Men jeg ville ikke hatt problemer i dagligtale å kalle smalnebbspove utdødd til tross for den faktisk kun er 20 år siden den siste offisielle observasjonen. Jeg forfalsker ikke forsvinningen da, gjør jeg?

    Nå er det veldig mye mer jeg kunne tatt opp, men det det ikke snakkes om her, og noe som kanskje er minst like viktig er lokal utryddelse, og arter med et en svært lav tetthet, ev. svært liten bestand. En art med 10 individer igjen, er i praksis utryddet, da genvariasjonen er svært lav, og faren for innavl og lav fruktbarhet på sikt er overhengende. For arter er viktige i økosystem, og når arter er går fra å være viktige i økosystem, til å bli så fåtallig at arten mister sin betydning i næringskjeden, da snakker vi om utryddelse. Når arter slutter å fungere i samspillet i et økosystem er en helt vanlig måte å tenke utryddelse. Det luftes ikke her en gang. Det ses kun på med de sedvanlige svarthvittbrillene.

    Jeg sitter med en følelse av at dette er skrevet av en uten noe særlig annen bakgrunn enn teoretisk opplesing. Jeg sitter med en lang rekke spm., men det er seint nå, så jeg stiller bare et:
    – Hva i all verden er hensikten med denne artikkelen? Hva vil du oppnå?

 5. Geir Aaslid.
  Jeg så igjennom programmet for Arendalsuka i dag. Der blir det flere daglige doser med «skremmende tilstander» for oss, og de vi lever sammen – som følge av vårt stadig økende CO2 utslipp.
  Det jeg savnet var dere, som kunne bidra til å balansere dette noe.
  Hva er grunnen til at dere ikke deltar?
  Nedenfor kopi av hensikten med uka:
  Visjon
  Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.
  Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.
  Mål
  Arendalsuka skal:
  være en politisk møteplass
  bidra til engasjement og interesse for politikk
  bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv

   • Stand er vel og bra, men hva med et foredrag. Det skulle være nok av temaer å velge:.
    «Hva er galt med IPCCs klimamodell»;
    «Hvordan er IPCC sammensatt, og hvilke bakgrunn og motiver har de som bestemmer?»
    «Hvorfor vindturbiner langs vår kyst er en dårlig ide»;
    «Er det mulig å skaffe mat til jordens befolkning hvis oljekranen stenges?»;
    «Vi ser i økende grad at tiltak for å redusere CO2 fører galt av sted»:
    «Hva kunne vi fått til med den arbeidsinnsats og kapital som i dag brukes for å fjerne CO2»;
    «CO2 er kilden til alt liv, og den øking vi ser har allerede gitt mat til flere»
    «Hva er årsaken til denne «sensur» i NRK og ledende press vi opplever i klimadebatten»

    Sees på stand og kanskje et spennende foredrag?

    Mvh. Knut

 6. Her legges det til grunn noen bestemte arter for et diagram. Det MÅ være navn på dsse artene som er regnet med her, og før man publiserer en slik artikkel hadde det vært fornuftig at navngitt de arter som regnes som utdødd innenfor hvert 10-år.

  Slike artikler bør jo tåle et kritisk søkelys, og den bør være etterprøvbar. Det hadde vært artig å fått sjekket ut hvilke arter som er utryddet, mot det jeg vet om utdødde arter. Hvorfor publiseres ikke de utdødde artene, og artikkelforfatter må jo ha gjort noen slags form for klideundersøkelse? Står disse på denne lista? Hvorfor i all verden er det ikke flere utdødde på 2000-tallet. Handler det om den 50-årsgrensa (som faktisk følges i seriøse fora, i motsetning til det forfatter skriver her)?

  • Magnussen,

   Dersom du faktisk leser teksten du kritiserer, så er rådataene for utryddede arter hentet fra IUCNs rødliste. Artenes navn er publisert der, sammen med øvrige relevante detaljer. For å stille deg et konkret spørsmål, hvor opererer IUCN med gale tall, eller hvilke av søylene i det nederste diagrammet som viser antall utryddelser, inneholder feil?

   Så langt har du ikke kommet med saklig kritikk.

 7. «Nye funn: Den globale oppvarmingen er verre enn først antatt
  De mest anerkjente klimamodellene undervurderer hvor mye temperaturen på jorda vil stige på grunn av klimagasser, sier forskere.» Overskriften er hentet fra dagens NRK nyheter, og vil sikkert klare å skremme noen. Jeg håper virkelig at dere i Klimarealistene kan tilbakevise skremslene nå også.

  • Tar man seg bryet med å lese den meningsløse teksten i NRK-oppslaget du viser til, så ser man at det mest sentrale premisset til denne forskergruppen er basert på kvasi-vitenskap.

   Man antar at våre CO2-utslipp befinner seg i atmosfæren i opptil 100 år. Dette er et vanlig brukt premiss i klimamodellør-universet. I vår virkelige verden viser den samlede empirien at gjennomsnittlig oppholdstid for et CO2-molekyl i atmosfæren er ca 4,5 år.

   Her er NRK-oppslaget du viser til:
   https://www.nrk.no/nordland/nye-funn_-den-globale-oppvarmingen-er-verre-enn-forst-antatt-1.14594893?fbclid=IwAR1fYGJBkivAzNQZvusgcZ7soRLGdHBIqHRupDvOs9II1asrSPrwfV0d8lE

   Det eksisterer svært mye forskning basert på observasjoner i naturen, bl,a Hermann Harde
   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818116304787

   Harde ble møtt med usaklig kritikk fra IPCC-leiren, og Elsevier nektet ham å svare på kritikken. Hans nyeste forskning forsterker konklusjonen fra 2017:
   http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=161&doi=10.11648/j.earth.20190803.13

   • CICERO opplyser oppholdstiden for menneskeskapt CO2 er «flere hundre år». Eystein Jansen, tidligere direktør for Bjerknesinstituttet, opplyste i en TV debatt at oppholdstiden var 1000 år. Al Gore brukte også 1000 år i sin Nobel jubileumsforelesning høsten 2018. Store Norske Leksikon opplyser om 6 års halveringstid for CO2.

    Det burde være en relativt enkel oppgave å få bestemt denne faktoren som er så avgjørende for klimamodellene.

    • Edvard,

     Det er kjent at man i IPCC-leiren tar seg store friheter med faktaene, estimatene fra 100 til 200 år later til å stamme fra Bern-modellen, mens påstanden om 1000 år er tatt fra løse luften.

     Jeg anbefaler Hermann Harde 2019 (siste lenke i replikken til Sigvart Bjerkenes over, eller se heftet Naturen styrer klima) som har en grundig diskusjon rundt dette, hvor han totalt avviser at det er ulik oppholdstid for fossile og naturlige CO2-molekyler i atmosfæren.

     Innen klassisk empirsk naturvitenskap er det ikke omstridt at CO2-molekylets gjennomsnittlige oppholdstid i atmosfæren er i størrelsesorden 4-5 år.

     Dette er tilbakevist tallrike ganger før, men IPCC-leiren lar seg sjelden forstyrre av fakta.

Kommentarer er stengt.