Arendalsuka 2022 – politisk korrekt som forventet

Vi har overlevd nok en Arendalsuke, landets største forum for påfuglene og klimapapagøyene i den politiske skravleklassen, hvor det er fri flyt av romantiske drømmer om det bærbare grønne skiftet. På Arendalsuka er det helt utenkelig at noen i det offisielle programmet vil si noe fornuftig om klima- eller energispørsmål, men i det stille har Arendalsuka også blitt et forum for introduksjon av nye ord i klimanytalen.

Barth Eides opptreden

Ministeren for vær, uvær og klima har utbasunert at den grønne omstillingen vil koste skjorta i en NTB-melding, men glemte å få med det siste ordet. Dyrere strøm, dyrere mat og alt annet som er trist og leit er bare en forsmak på det vi har i vente – underforstått er elendigheten forårsaket av våre syndige utslipp. Vi ser her på det han utelater. Se ellers på vår forrige omtale av Barth Eide.

Også Adresseavisen utbasunerte profetien om det isfrie Arktis. Angrer de nå?

Et Arktis som smelter vekk raskere enn noen har turt å spå. Barth Eides frekkeste løgn? Utelatt at isfritt Arktis er spådd både i 2015 og 2018.

Dette (grønn omstilling) er ingen gratis lunsj, påstår han; men utelater at alle stillinger i norsk klimabyråkrati er nettopp en helårlig gratis lunsj for de involverte.Om folk flest anser forvaltning på et nivå man normalt bare finner i land Norge ikke sammenligner seg med, for å være gratis lunsj, det er derimot mer tvilsomt.

Men det koster mer å la være, fortsetter Barth’en. Klart usant og i strid med hva Nobelprisvinner Nordhaus har uttalt. Og Barth’en utelater igjen at det er nær gratis å nedlegge det meste av klimabyråkratiet.

Energikrisen vil tvert om gi enda større fart i Europas grønne giv. Utelatt at USAs nye klimalov som handler om alt annet enn klima, har kalkulert virkningen på temperatur til 1/1000 av 1 grad F.; og at Tyskland nå fyrer opp alle sine kullkraftverk og beholder atomkraftverkene.

Da kan man ta beslutninger på en rasjonell og ikke en emosjonell måte, sier Barth «Pathos» Eide avslutningsvis. Utelatt at klimaforvaltningen inntil nå ikke tar rasjonelle beslutninger.

MASIE-analyse av sjøisutbredelsen viser klart at det i august til nå er mer sjøis i Arktis enn i de foregående fire årene. Rasjonelt vurdert viser dette at sjøisen vokser i denne perioden.

Klimanytalen

Klimanytalen, også kjent som klimanorsk, er en moderne variant av George Orwells «newspeak» fra novellen 1984, hvor makthaverne strigler språket vårt politisk over tid for å hindre kritikk og befeste egen makt. Målet med slik nytale er å gjøre tanker i strid med herskernes politikk utenkelig for folk flest. Orwell var inspirert av totalitære regimer tidlig i forrige århundre, men vesten er med de edleste intensjoner på den samme smale stien til Orwells 1984-helvete.

Vi er vant med at alle som vil ytre noe fornuftig i klimadebatten, skal stemples som klimafornekter, som utover sammenligningen med holocaustfornektere, også er et ordspill fra den solfornektende minoritetens klimaleir, siden ingen nekter for at klima alltid har endret seg.

Nytt i årets Arendasuke er at klimanytalen nå anvendes på kloke ytringer i energidebatten, der skal dissidentene som peker på forvaltningsansvaret for elforsyningen stemples som «kraftnasjonalister». Fra før er forvaltningsansvaret for troverdig værvarsling pulverisert ved å legge Meteorologisk Institutt under Klimadepartementet. Er forvaltningsansvar som styrende prinsipp avlegs i dagens Norge?

Blir de neste ord i klimanytalen at forsvarlig fiskeriforvaltning er fiskenasjonalisme, og vern om reindriftsamiske rettigheter og samisk kulturutøvelse er samenasjonalisme? Skal Høyesterett bli samenasjonalister etter Fosen-dommen?

Klimanorsk og nazitysk

Gyldendals papirleksikon har et interessant av snitt om det som der kalles nazitysk: «… den var lite nyskapende og kan sees på som en fortsettelse av det politiske papirspråket som utviklet seg i Weimar-republikkens tid. Nazitysk var ytterligere karakterisert ved en forkjærlighet for ord og vendinger som ble tillagt en ny ensidig, propagandistisk betydning.»
Neste generasjon språkforskere vil i disse fotspor utvilsomt se på hvordan både klimatysk og klimanorsk har vokst fram i dette årtusenet som en slags politisk korrekt tungetale for landenes administrative og politiske elite.

Fra før har vi i klimanorsken, eller klimanytalen, fått følgende ord som er tillagt en ny ensidig, propagandistisk betydning, men blant stadig flere tillegges ordene istedet betydningen i parentes:

 • Bærekraft (frelse eller subsidier)
 • ekstremvær (bevis for både klimakrise og endetid)
 • klimagass (IR-aktive gasser, hvor den viktigste aldri omtales)
 • klimafornekter (hentet fra holocaustfornekter, altså sjikanerende)
 • klimaforsinker (tidligere het det Stalin’s nyttige idioter)
 • klimafotavtrykk (din andel av den moderne arvesynd)
 • klimapoteavtrykk (for bikkja og katten, som også skal over på en diett av gress og insekter)
 • Klimakrise (forsmak på en moderne versjon av endetiden)
 • klimakvote (moderne avlatshandel)
 • Klimaminister (en moderne riksklimaklovn, helt uten kontakt med virkeligheten)
 • Klimamodell (moderne relikvie som hevdes å bevise klimakrisen)
 • klimautslipp (uten mening, men ja takk til mer utslipp av juliklima og nei takk til januarklima)
 • klimatiltak (koster skjorta og beriker klimaindustrien)

På folkemunne er utviklingen motsatt, der ser vi klimahysteriker og solfornekter som karakteristikker, Dessuten klimasvindel, klimapyramidespill og klimareligion (klimatisme) som treffende ordbruk for det vi utsettes for.
En klimaforsker av den politisk korrekte varianten, som aldri kan si noe fornuftig om klima, har for lengst blitt assosiert med klimamisjonær, kjeltring, sjarlatan eller andre saftigheter som ikke kan brukes i dannet tale eller debattinnlegg som skal inngi tillit.

Arendalsuka og Putins krig

Arendalsuka var ellers like uinteressant som i tidligere år, det offisielle programmet er elitistisk og politisk korrekt uten nye tanker, en indikasjon på påfuglenes redsel for å anerkjenne at det er klar Motvind mot dagens politikk. Men vi noterer oss at de nå skryter av å ha en egen bærekraftscene, og at Putins krig mot frihet og demokrati i Europa har kommet inn i programmet, uten at Norge etter snart 6 måneders krig evner å bruke 2 % av statsbudsjettet på forsvar (NATOs minimumskrav til landene!), der mer ansvarlige land som Polen nå bruker 5 %.
Krigen i Europa misbrukes av radarparet Solberg og Støre som påskudd for å fortsette Norges absurde enegipolitikk som bl.a har medført uakseptable strømpriser i Norge, der bedrifter nå legges ned og husholdninger ender som sosialklienter.

Et vikarierende argument er at Norge nå ved å eksportere vannkraft må vise solidaritet med et Europa som i flere tiår har nedlagt egen pålitelig termisk strømforsyning og erstattet den med upålitelig vindkraft. Frekkheten har åpenbart ingen grenser. Norge bidrar enormt med gassleveranser mens vannkrafteksporten bare har marginal betydning hos mottagerne – 6 promille av EUs elektrisitetsbehov. Folk flest trenger ingen moralisering for å måtte svelge urimelige strømpriser her hjemme.

Mange av politikerne som ikke forstår problemstillingen har som pendlende Stortingsrepresentanter hatt fri bolig i eller nær Oslo, med også gratis strøm som en selvsagt del av dette godet, som alt for mange politikere dessverre avsløres for ikke å ha skattet for iht reglene.

Partilederdebatt – inkompetanse eller løgn?

Vi siterer fritt (med forfatterens tillatelse, men noe forkortet) fra Øystein Nordfjelds ytring på Facebook, hvor han har satt opp fire sentrale forhold hvor viktige politikere ikke har kontakt med virkeligheten.

Løgn 1. «Strømprisen – det er Putins feil
Koordinert historieomskrivning av «klimakameratene» Ap, H og V. Strømprisene startet å stige umiddelbart etter åpningen av de nye kablene rundt sommertider i fjor og gikk bananas utover høsten. Da regjeringen vedtok strømstøtte 11. desember i fjor, dvs nesten 2,5 mnd før krigen brøt ut, så vi allerede priser på 6 kroner pr kWt.
Putins struping av gass til EU legger riktignok ytterligere press på energiprisene i Europa. Men vi bruker ikke gass til el-produksjon eller oppvarming i Norge. Vi importerer imidlertid europeiske priser gjennom de nye kablene. (redaksjonens utheving)

Redaksjonen tilføyer at statistikk for nettoeksport fra vannmagasinene i sør-Norge 2021-2022 viser at denne eksporten er ca. det doble av hva magasinene IDAG mangler for å ligge på gjennomsnittlig fyllingsnivå. Uten eksport, eller eksport på nivå med tiden før 2021, er det ingen magasinmangel. Slike historiske data underslås og man viderebringer heller en absurd påstand fra Statnett om at eksport kun teller 10 % for prisene.

Løgn 2. «Mer strømproduksjon skal få ned prisene.»

Bakteppet er at «klimakameratene» Ap, H og V ønsker en storstilt utbygging av vindkraft (og andre unyttige prosjekter) og har lovet private «klimavenner» 60 milliarder i subsidier fra skattebetalernes lommer. Norges eksport til EU i 2021 utgjorde 6 promille av EUs strømforbruk, og selv en tidobling av eksporten ville ikke påvirket prisene. De nye kablene som åpnet i fjor har en ledig kapasitet tilsvarende 1/4 av Norges samlede el-produksjon, eller 3000 vindturbiner, om man vil. Med priser som er 10-20 ganger høyere enn normale norske priser er det lite tvil om hvor strømmen fra nye utbygginger vil gå (jfr figuren). Vi vil altså miste enorme naturområder til vindparkprosjekter med levetid på kun 15-20 år mens noen private aktører vil tjene seg søkkrike – UTEN at det vil hjelpe norske husholdninger eller bedrifter. Er dette bakgrunnen for at ledelsen i NHO (Almlid, Hauglie (H)) løper rundt med de samme løgnene. De representerer de største «klimaprofitørene».

Figur delt på Facebook av Kjell Erik Eilertsen, vist til i avsnittet ovenfor.

Løgn 3. «Mer strømstøtte vil føre til økt inflasjon og økte renter.»

Fremført av finansminister Vedum (Sp).
Redaksjonen påpeker: Utsagnet har INGEN sannhetsverdi siden det i utgangspunktet er inndratt langt mer kjøpekraft (økt moms, strømpris og avgifter) enn de smulene som nå deles ut som såkalt «kompensasjon». Statistisk sentralbyrå (SSB) kalkulerte tidligere i år at inflasjonsgraden gikk ned 2 % fra 7,9 til 5,9 % nettopp pga strømstøtteordningen vinteren som var. Vi har beklageligvis en finansminister som ikke forstår elementær sosialøkonomi der det først og fremst vil være viktig å begrense de mest sentrale prisdrivere som BÅDE slår inn i produksjonslivet og hos husholdningene.

Øystein Nordfjeld påpeker: Alternativ er svensk modell: La kraftselskapene betale tilbake overprisene til kundene. Kraftselskapene er aksjeselskaper, og tilbakebetaling av overpris fra aksjeselskaper til deres kunder vil ikke føre til press i økonomien. Dessverre demonstrerer Vedum igjen at han er inkompetent og uegnet til jobben. Han fremstår nå som en nyttig idiot for «klimakameratene», og Sp burde seriøst vurdere å trekke seg fra regjeringen.

Løgn 4. «Nye kabler bidrar kun 10% til økte strømpris».

Nordfjeld: Gjentatt av flere i går, bl.a Solberg og Støre, og viser til at dette er beregnet av «ekspertene». Vel, dette er de samme «ekspertene» som mente kablene kun ville føre til en prisøkning på 3-4 øre og som er noen av profitørene i denne saken: Statnett og Statkraft. Ledelsen i Statnett har villedet befolkningen og trolig mange politikere helt siden 2013 og er kritisert av Riksrevisjonen for dette. De bør umiddelbart settes under administrasjon og granskes. De brukte eksempelvis «forsyningssikkerhet» som argument for kablene enda de visste at de aktuelle markedene (Tyskland og UK) bygde ned sin stabile termiske kraft (kull og kjernekraft) og dermed ikke ville være i stand til å levere en slik sikkerhet.

Redaksjonen presiserer at 10 %-utsagnet ovenfor er en udokumentert påstand, og klart i strid med kjente fakta om eksportvolum og fyllingsgrad.

Konklusjon

Mediene som tør å være kritisk til våre partiledere er få, Aftenbladet kommer med tannløs kritikk, mens Jon Hustad hos Wolfgang Wee i forkant var konsis i sin kritikk, så har Hustad en imponende oversikt over den samlede molbopolitikken på energi- og klimafeltet.

Det absolutte bunnivået i partilederdebatten, inntraff ifølge Nettavisen-kommentator Kjell Erik Eilertsen da Støre og Solberg indignert trakk solidaritet-med-EU-kortet sammen med moralkortet. Det såkalt «næringslivsvennlige» partiet Høyre skjønner tilsynelatende ingenting av problemstillingen, samtidig som Eilertsen samtidig må erkjenne at Rødt er det eneste partiet som har hatt rett og på riktig grunnlag i strømdebatten, fra A til Å.
Var denne partilederdebatten den pinligste vi har opplevd i Norge i moderne tid ???

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

 1. Hr Redaktør ,

  Vi skal passe oss for å bli partipolitisk engasjert på dette nettstedet . Likevel er det vel slik at selv trofaste Senterparti velgere er blitt frustrert over sin partileder og finansminister når han greier ut om regnestykker for «vanlige folks kommende inntektsøkning» og det han tror er viktige samfunnsøkonomiske sammenhenger .

  I siste kategori havner det forfatter her omtaler som frykt for at økt strømstøtte kan gi økt kjøpekraft som så dreier en inflasjonsspiral. Som finansministeren ganske riktig påpeker kan medføre press for økte renter det er et politisk mål å beskytte vanlige folks kjøpekraft mot .

  Men dette med forhold inflasjon – rentenivå er så den eneste rette sosialøkonomisk sammenheng finansministeren klarer å finne i disse sammenhenger . Deretter går det fullstendig i ball .

  For situasjonen rundt kamp mot økte priser på energi ( strøm og drivstoff) og inflasjon er stikk motsatt av hva finansministeren har forstått: For : Dess MER vi sørger for at energi ikke stiger i pris , dess færre inflasjonsdrivere produseres. Støtte til rimelige energi for alle i det økonomiske system er inflasjonsDEMPENDE ( og dermed rentedempende) og ikke omvendt.

  La oss ta et søkt eksempel : Om melk stiger25 pct i pris vil det gå ut over barnefamilier som kan legge et lønnspress for småbarnsforeldre og press for økt barnetrygd . Så vil all ost bli dyrere og kanskje også litt dyrere med pizza . Men her stopper så stort sett inflasjonsdrivere for melkeprisen . Da er det lettere om appelsinsaft stiger i pris , for her blir inflasjonsdrivere mer begrenset til fruktdisken , syltetøy og marmeladeproduksjon . Men : Litt vanskelig å legge slik prisøkning til grunn for økte lønninger .

  Begge disse produktene kan vi derfor slå fast at har en noe begrenset inflasjonsdrivende effekt .

  Men for ENERGI som strøm og drivstoff blir inflasjons ( og rente) konsekvenser langt verre . For strøm og diesel griper inn i alle forhold hos både konsument og produsent og medfører at begge parter får et stort behov for å kompensere , med krav om økte lønninger for konsumenten , og fabrikantene må ha økte priser for fabrikasjon og transport av alle produkter. Pluss den lønns-spiral han vil møte fra sine ansatte som jo også har konsumentens samfunns rolle.

  Sistnevnte forhold er årsaken til at SSB kvantifiserte strømstøtten alene til å ha en inflasjonsdempende effekt på 2 pct .

  Så er det jo også et gedigent tilleggspoeng at strømstøtte og eventuell avgiftslettelse for drivstoff er et fenomen som ikke fører til økt kjøpekraft , men til mindre reduksjon av denne når settingen jo er at dette skjer innenfor en generell prisstigning for disse produktene . Som med slike ordninger da blir gjort noe mindre .

  Likevel står altså Vedum og Støre og snur verden opp ned når de forteller oss at strømstøtte kan ha en rentedrivende effekt . Bevare oss vel . At en finansminister av alle kan tulle-rote med slike elementære sammenhenger foran hele folket og media UTEN å bli åpent ledd ut og korrigert sier mye om kunnskapsnivå i media og befolkning .

  Så vet vi at det ikke minst innen mer opplyste kretser i Senterpartiet er en økende frustrasjon mot disse forhold og denne kommentaren må derfor ikke ansees å ha noen partipolitisk målsetting

  Mathias B.Dannevig
  Statsviter

  • Gode innlegg Sætre, men jeg kan tillegge noen opplysninger om øyer i Stillehavet og det indiske hav. Mange av de store øyene i Stillehavet er vulkanske. «Ingen» øyer varer evig, øyer eroderer og jordskorpen under den avkjøles, krymper og synker. Millioner av år fra nå, vil f.eks. Hawaii-øyene forsvinne når kanten av stillehavsplaten som støtter dem glir under den nordamerikanske platen og går tilbake til mantelen (subduksjons). Slik vil nye øyer dukke opp og gamle forsvinne for alltid. Nyere forskning har vist også at når det blir endrete havforhold rundt mange koralløyer endrer øyene seg helt naturlig med å omforme massene rundt øyene slik at målt landmasse blir høyere / større.
   Rundt øyene på Maldivene har myndighetene hentet opp enorme masser fra sjøbunnen som var en naturlig buffersone mot øy-erosjon. Disse massene har blitt brukt for å øke landmassen på Maldivene. Når den naturlige buffersonen forsvinner er det helt naturlig at Maldivene blir mer utsatt for erosjon og ikke «menneske påvirket» hav stigning. Myndighetene på Maldivene ber for sin «syke mor» og skylder selvfølgelig på menneskeskapt hav stigning.
   Til slutt nevner jeg øy-gruppen Seychellene hvor hovedøyene stort sett har en landmasse bestående av den tunge bergarten granitt. Således synker Seychellene helt naturlig med noen få millimeter pr. år og ikke hav stigning slik klima»forskerene» påstår.

Kommentarer er stengt.