Åpent møte 17. oktober med Øystein Noreng!

Vi minner om møtet tirsdag 17. oktober kl 1900 hvor professor Øystein Noreng fra BI holder foredrag ved universitetet i Oslo, Karl Johans Gate, Urbygningen, auditorium 4. Arrangementet er åpent for alle og med gratis adgang! Noreng er statsviter med doktorgrad fra Paris og erfaring fra bl.a. Finansdepartementet og Statoil. Her er et utdrag fra hans mange kommentarer i Teknisk Ukeblad, hvor han har vært innom temaene han skal snakke om på tirsdag (foto sitert fra Teknisk Ukeblad).

Solkraft og vindkraft
I august skriver Noreng bl.a: Til tross for store fremskritt i senere år er de samlede faste kostnadene ved solkraft og vindkraft, når investeringer i infrastruktur tas med, fortsatt ikke konkurransedyktige – fordi driften og inntektene ikke er kontinuerlige. Derfor krever de støtteordninger.

Når solkraftverkene og vindkraftverkene derimot går for fullt, med minimale løpende kostnader, faller strømprisene i markedet og inntektene går ned for alle kraftprodusenter. På den måten kan solkraft og vindkraft «kannibalisere» seg selv, destabilisere kraftmarkedene og dempe investeringene, med mindre støtteordningene trappes opp.

Satt på spissen vil subsidierte investeringer i solkraft og vindkraft kunne svekke forsyningssikkerheten for elektrisitet.

Erfaringen antyder at fossilt brensel er teknisk og økonomisk robuste energikilder. Det samme kan ikke sies om solkraft og vindkraft.

Med dagens teknologi fortoner vekstpotensialet seg som begrenset. Hindringen er ustadigheten; solen skinner og vinden blåser i perioder, ofte uforutsigbart. Solkraft og vindkraft krever store grunnlagsinvesteringer, men de løpende kostnadene er lave når solen skinner og vinden blåser. Ustadigheten tilsier at de høye kapitalkostnadene vanskelig lar seg nedbetale. Derfor krever investeringer i solkraft og vindkraft støtteordninger som direkte tilskudd, garanterte salgspriser og fortrinnsrett til markedet.

De aller fleste solkraftverk og vindkraftverk i verden nyter godt av offentlig støtte ved subsidier, preferert adgang til markeder og garanterte minstepriser. Uten slik støtte ville solkraft og vindkraft knapt kunne drives.

Bløffen i Parisavtalen
Dermed er vi ved noe av bløffen i Parisavtalen, hvor Noreng i samme oppslag skriver: 
Dagens tekniske grenser for veksten i solkraft og vindkraft tilsier at målene fra Parisavtalen, i likhet med EUs mål om en storstilet nedgang i bruken av fossilt brensel, neppe er realistiske.

I stedet vil etterspørselen etter olje og kanskje særlig naturgass kunne bli høyere enn antatt. Utsiktene er at verden i overskuelig fremtid vil være avhengig av olje, naturgass og kull, kanskje også kjernekraft, som sikre strømkilder til en overkommelig kostnad

Globale energibetraktninger
President Trumps beslutning om å satse på olje, gass og kull slik at USA kan bli en ledende energieksportør, vil føre til «en ytterligere vekst i tilbudet i markeder for olje og gass som allerede er preget av overskudd, … videre prisnedgang. Lavere priser på olje og særlig naturgass vil igjen kunne svekke konkurranseevnen til fornybar energi. EU vil stå overfor valget mellom å trappe opp støtteordningene for solkraft og vindkraft av hensyn til klimaet, eller å trappe ned og foreta en energipolitisk reversering av hensyn til konkurranseevne.

Parisavtalen – et preg av teater?
I slutten av juni kom Noreng med tilsvar til besk kritikk fra våre hjemlige aktører i klimaindustrien, og skrev bl.a: Prosessen rundt Parisavtalen hadde et visst preg av teater, med god fransk regi. Trump selv er neppe ukjent med det teatralske.

Trump hadde drøftet spørsmålet om å trekke seg fra Parisavtalen med sine nærmeste medarbeidere. Presedensen er at Senatet allerede i 1997 med 95 mot 0 stemmer vedtok ikke å ratifisere Kyotoavtalen.

Et inkompetent miljødirektorat
Noreng fikk etter sitt første oppslag spørsmål fra miljødirektoratet om hvor han hadde hentet dette sitatet fra, da man i MD var totalt ukjent med at følgende stod her i hovedrapporten til FNs klimapanel:

«Vi har sett kommentaren din i Teknisk Ukeblad. Vi lurer på om du kan peke på hvor i IPCCs rapport du har hentet dette sitatet fra: «Til tross for omfattende forskning er vår kunnskap om klimasystemet fortsatt mangelfull, fordi så mange punkter er usikre. Vi vet lite om hvordan om hvordan forandringer i klimasystemet påvirker menneskene og det økologiske systemet, eller om kostnadene for samfunnet. Vår kunnskap er også mangelfull om kretsløpet for CO2 og andre klimagasser, historisk og i dagens situasjon. Mangelfull kunnskap gjør det særlig vanskelig å vurdere hvordan kretsløpene av klimagasser vil utvikle seg i en fremtid med høyere konsentrasjon av CO2 i atmosfæren og deres virkning på klimaet og økologiske prosesser.»  Du henviser til rapporten fra arbeidsgruppe 3, men har du et sidetall/kapittel? Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. Vi har dessverre ikke funnet noe sted i rapporten hvor arbeidsgruppe 3 uttrykker dette slik det er gjengitt.»
(Red.anm.16.okt kl 20: Noreng viser i TU-oppslaget til side 157-58 i IPCC-rapporten i forrige lenke, se dette TU-oppslaget for mer referansetekst.)

Noreng kommenterer
FNs klimapanel fremhever her begrensningene i vår kunnskap om klimaet. Påfallende kommer dette til uttrykk i en flere hundre siders lang hovedrapport, ikke i de politiske sammendragene som blir publisert i forkant. Mens de politiske sammendragene ofte er kategoriske og dramatiserer en klimatrussel, vektlegger de vitenskapelige hovedrapportene usikkerheten og tar forbehold overfor kategoriske slutninger. Dette viser hvordan FNs klimapanel blander sammen politikk og vitenskap.

Bemerkelsesverdig synes Miljødirektoratet på dette punkt ikke å ha satt seg inn i den vitenskapelige hovedrapporten.

Bakgrunnen kan være slurv eller latskap, det er mange sider å lese, eller kanskje et bevisst ønske om å delta i dramatiseringen av klimaspørsmålet for på den måten å befeste sin egen makt og fremme sine egne politiske kjepphester.

Norengs avslutning er både velformulert og knallsterk
Dersom Miljødirektoratet virkelig skulle være så selektiv i sin faglige oppdatering som denne saken kanskje kunne gi inntrykk av, ville det være et tegn på slett forvaltningsskikk, noe som den ansvarlige statsråd snarest burde rydde opp i.

Det kan også tenkes at Miljødirektoratet i bunn og grunn føler seg usikker i sak, og derfor for å styrke sin stilling i offentligheten bevisst velger å overse forbehold og i stedet satser på å bekjempe enhver tvil, i god tradisjon fra en fordums statsministers formaninger.

Fra en legmanns ståsted fortoner det seg som om presteskapet kanskje ikke har kjennskap til Skriften.

Konklusjon
Som man ser av ovenstående utdrag fra TU, kan det ligge an til et usedvanlig interessant foredrag på tirsdag. Det anbefales derfor at man stiller opp på dette foredraget.

 

Tillegg 26.oktober:
Videoen fra møtet er nå lagt på You Tube, her.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. For de av oss som ikke har anledning til å overvære foredraget, ville det selvsagt være flott om teksten eller kanskje en video kunne gjøre det tilgjengelig.

  • Flott kveld med godt oppmøte. Men de fleste av oss var nok pensjonister. Jeg tror mange av oss kunne nikke gjenkjennende til de påstander og scenarioer som foredragsholderen la fram. Jeg så at det ble tatt opptak av møte.

  • Det ble gjort et videoopptak av foredraget som vil bli lagt ut på nettet med link fra vår webside etter redigering og godkjenning. Det var over 100 fremmøtte tilstede og mange spørsmål og kommentarer fra salen etter foredraget, men kun foredraget vil bli lagt ut på nettet.

 2. Hei. Dette med miljø og krav om 2grader eller 1.5 grader er noe alle miljø folk begynner å skjønne at dette er bare tull og tøys. Om folk i Norge hadde hatt et lite snev av tanker om det er riktig i lille Norge så hadde ikke Valg i Norge sammen med MDG komme med historisk nederlag på 3.2%

  Så nå må Norge begynne se nytt og eller tenke gode løsninger enn å dille og dulle med Europa!

  Når Kina ble ropet frem som vinner med sine miljø satsning da hadde de ikke forsette i samme tempo frem til 2030 å etter det skal de stenge klima verstinger. Bare tull og tøys!

  Å vis KrF hadde ment at det er viktig å verne Lofoten og Vesterålen å Senja. Da hadde de gått sammen med Høyre, Venstre, KrF og Frø for å sikre dette. Men neida de velger tro før denne olje bremsen.

  Dette betyr at det er masse feil i rapport fra Paris avtalen som ikke tåler dagens lys!!

  Det er skammelig at Verden bruker så mye prestisje i Paris avtalen at folk dør i sult og krig som alle i verden mener de ikke kan hjelpe på grunn av at de må eller satse på klima avtalen.

  Skammelig!!!

 3. Geir,
  Kan du vennligst svare på spørsmålet til Nordeng fra Miljødirektoratet: «Du henviser til rapporten fra arbeidsgruppe 3, men har du et sidetall/kapittel? Miljødirektoratet er nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel. Vi har dessverre ikke funnet noe sted i rapporten hvor arbeidsgruppe 3 uttrykker dette slik det er gjengitt».
  Hvilken side i IPCC-rapporten står (den engelske versjonen av) sitatet på?

  • Referasen i oppslaget er noe knapp, jeg har nå redigert inn følgende:
   Noreng viser i TU-oppslaget til side 157-58 i IPCC-rapporten i forrige lenke, se dette TU-oppslaget for mer referansetekst. Se også detaljene i den vitenskapelige hovedrapporten IPCC selv viser til.

 4. Står ikke dette i Solheims åpenbaring, kapittel 12 – 14, punkt 3. Eller var det Al gore evangelium kapittel 9. 3. I det nye IPPC testamentet ?

Kommentarer er stengt.