Åpent brev til Kringkastingsrådet i NRK

Av cand.real. Steinar Jakobsen

steinar-jakobsenI september sendte jeg følgende e-post til Andreas Wahl i «Folkeopplysningen» med et spørsmål om det ikke i samband med diskusjonen om klimaendringene hadde vært på sin plass å rydde litt opp i hva som er tull og hva som er fakta? Som fysiker har jeg i mange år med stigende irritasjon observert alle overdrivelsene som aktivister, politikere m.flere har bedrevet i samband med diskusjonen om klimaendringene. Her følger en liste over noen av de punktene som kunne være verd å undersøke nærmere.

 

Henstillingen til Andreas Wahl
Den var som følger: «Jeg setter stor pris på arbeidet du gjør for å fremme interessen for naturvitenskap i media. Jeg tror likevel jeg har en utfordring til deg. Hva med å dukke litt ned i dagens situasjon innenfor klimadebatten? Hva med å sjekke litt mer om hva forskerne er enige om og hva som overdrives av aktivister, politikere og media

Forslag til punkter som kan granskes
– Hva er egentlig sannheten omkring påstanden om at det er 97 %-konsensus blant klimaforskerne om at CO2 er hoveddrivkraften til økning av den globale temperaturen?

– Hvor god er korrelasjonen mellom predikasjonene til klimamodellene og den virkelig målte temperaturstigningen?

– Sentralt i teorien om CO2s påvirkning er vanndampens positive tilbakekobling. Dette skulle gi opphav til et såkalt hot-spot i atmosfæren. Hva er status angående dette hot-spotet og hvorfor er det plutselig blitt så stille om det?

Siden utformingen av FNs klimapanels rapporter for beslutningstakere i stor grad utføres av byråkrater og politikere, hvor mye kan man egentlig stole på konklusjonene (da disse ofte avviker fra det som konkluderes med i de vitenskapelige rapportene)?

– Hva kommer det av at mange forskere går ut mot den skremmende delen av CO2-teorien når de går av med pensjon?

– Hvorfor tyr media stadig til intervju av folk som i stor grad tjener til livets opphold ved å vedlikeholde CO2-overdrivelsene (miljøaktivister, politikere og medier)?

– Siden klimaforskning i stor grad er en syntese av forskjellige grener innenfor naturvitenskapen – hva med å sjekke meningene og observasjonene til geologer, paleontologer, glasiologer, oceanografer, astronomer/solforskere, biologer m.m.?

– Har vi virkelig en galopperende havstigning?

– Har vi virkelig en aksellererende, global temperaturstigning?

– Hva sier historien om tidligere tiders klima sammenlignet med dagens?

– Når begynte isbreene å smelte og hva er tilstanden i dag?

– Historiske temperaturdata utsettes i dag for noe som kalles homogenisering. Dette er en form for korrigering av eventuelle målefeil som har forekommet. Hvorfor korrigeres tidligere tiders målte temperaturer stort sett ned, slik at det ser ut som temperaturstigningen stadig blir større enn den som rådata viser til?

– Hvilken innvirkning fikk det på temperaturdata at antall målestasjoner som ble benyttet plutselig ble fjernet fra bruk i statistikkene? Dette minket tallet på aktive målestasjonene drastisk omkring 1980-tallet, der mange av de rurale stasjonene rett og slett ble kuttet ut, og de varmeste stasjonen ble igjen.

– Påstandene om økende antall tilfeller av ekstremvær, hvor godt stemmer det med statistiske data?

– Ivar Giæver fikk i 1973 nobelprisen i fysikk. Han går sterkt ut mot skremselsdelen av CO2-teorien. Hvorfor intervjuer ikke NRK ham når han er hjemme på sine årlige norgesbesøk?

– Hvorfor er media så uvillige til å sjekke status på teorien og målingene til Henrik Svensmark/CERN (v. CLOUD-eksperimentet)?

– Innenlandsisen i Antarktis og Grønland, minker den faretruende?

– Hvordan står det til med havisen i verden?

 

NRK og den objektive folkeopplysning
Dette var noen punkter som folk flest sannsynligvis ikke vet særlig mye om. Derfor skulle jeg ønske at du kunne lage et TV-program uten å blande inn aktivister og folk som lever av å opprettholde en viss grad av skremsler ( = CICERO, politikere + noen få andre personer jeg ikke skal navngi, men som NRK har benyttet til overmål).
Tar du utfordringen?

Og svaret var som følger?

«Hei Steinar,
Takk for engasjementet i Folkeopplysningen, og beklager treig respons. Jeg har sendt forslaget ditt videre til redaksjonen som lager en liste over potensielle temaer til en eventuelt ny sesong Folkeopplysningen. Om det blir mer, om klima blir ett av temaene, eller om vi lander på den konklusjonen du ønsker deg – det kan jeg ikke love.

Vennlig hilsen
Andreas Wahl»

Kringkastingsrådets rolle
NRK har i sine vedtekter et krav til objektiv og saklig journalistikk, noe som har vært fraværende i mange år på klimafeltet. Spesifikt medfører NRKs allmenkringskastingsoppdrag (§ 12 d) at:

Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes.

Det henstilles herved til kringkastingsrådet om å ta til følge denne oppfordringen som er oversendt NRK ved Andreas Wahl.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Steinar Jakobsen stiller i sitt brev til NRK meget relevante spørsmål relatert til klima-problematikk-dekningen av denne kanalen, både med hensyn til manglende saklige program og til besserwissere med tvilsom bakgrunn og personer med egne agendaer. Svaret han får av NRK/Andreas Wahl er tragisk og røper at enten er NRK ikke interessert i å få frem det mange av oss mener er nærmere sannheten, årsakene kan man gjette på, eller så er man så uvitende om spillet bak kulissene at det nærmest er komisk om det ikke hadde vært så alvorlig. Steinar Jakobsen kunne tatt dette videre og henvist til at FNs klimapanel manipulerte temperaturdata i sine rapporter. Hvorfor det?
  Så tillater jeg meg å komme med et spørsmål. Når menneskeskapt klimagass utgjør 3,6% (SINTEF 2010) av CO2-utslippene, hvordan kan variasjoner i dette tallet utgjøre en trussel relativt til de resterende 96,4% ikke-menneskeskapt CO2-utslippene og variasjonene i dette tallet? Hint: Som vanlig i slike saker, følg sporet av penger og makt.

 2. Godt og redelig argumentert, Steinar Jakobsen!
  Håper NRKs redaksjon forstår alvoret i hva som avdekkes her: Jakobsens saklige og lett dokumenterbare liste over kritiske svakheter i AGW/CO2-hypotesen fortjener selvsagt en seriøs behandling i enhver redaksjon, samme hvor mye kjernen i NRKs ukritiske varmistmiljlø vrir seg for å unngå det. En plass må jo grensen gå for lukking av øyne og ører også der. Trump-sjokket ble jo kun et sjokk fordi politiker- og massemediamakten overhodet ikke hadde vært villig til å lytte til hva både forskere og folk flest sa om at virkeligheten er i ferd med å bli tatt fra dem. NRKs systematiske fornekting av klima-virkeligheten faller inn i samme mønster, som Steinar Jakobsens punkter viser steg for steg.

 3. Ut fra norsk medias dekning av klimasaken skulle man tro vi bodde i en diktaturstat. Det er blitt sagt mange ganger før, men må dessverre gjentas: Vi har ingen fri presse i dette tilfellet. Norske journalister har sviktet totalt, og man må spørre seg om de er til å stole på overhodet, når de nekter å vedgå at det er relevant med kritiske spørsmål omkring den påståtte menneskeskapte klimakrisen. Jeg lurer på hvordan de har det med seg selv? Er hver og en av dem bare slaviske flokkdyr? Har ingen et lite stikk av dårlig samvittighet? Svelger de sitt avkall på faglig integritet med et glass av «hensikten helliger middelet»?

  Klimakrisen er hevdet å være den mest alvorlige trussel som verden står overfor. Ethvert annet tema av et slikt omfang ville blitt belyst fra flere sider, dersom man hadde en fri presse. Tror norsk media at vi lever på 1950-tallet? Ser de ikke at de graver sin egen faglige grav ved å fornekte det mangfold av kritiske røster, både i Europa og ellers i verden? Jeg tror mange av dem er fullt klar over at de har malt seg inn i et hjørne, og kjører kynisk videre med sin propaganda like mye for å dekke sine egne ynkrygger som for å «redde kloden».

  • @ Henning Nielsen,
   Ja, hva er egentlig norske presse verdt? Jeg «knep» en gang en kommune i svært alvorlige feil, under forvaltningsretten. For at kommunen skulle klare å unngå sine egne, i begynnelsen forholdsvis enkle feil og unnlatelser, ble saken efterhvert kategorisert under kriminalrett. Da avisen begynte å skrive om dette, og NRK hadde reportasje fra dette, fikk de samme også åpenbart klar beskjed om «å ligge unna», og avisenes forklaringer eller snarere bortforklaringer opp gjennem årene er blitt mer og mer vidløftige. Efter som tiden har gått, har også fylkesmannen blitt «knepet» av departementet for å manipulere og å dekke over saken, men efterhvert har også departementet måtte ty til «manglende leseevne», for å kunne bistå andre kolleger i å dekke over hva som kanskje er av de mer alvorlige forvaltningssakene i Norge; for at hverken politikere eller byråkrater på kommunenivå, fylke- og riksnivå, skal risikere «folkets øyner». Sist har en uhjemlet foreldet en forvaltningssak; – som lovmessig sett ikke kan foreldes. Så hvor er media?
   Den svenske næringsminister Bjørn Rosengren hadde nok helt rett: http://www.tv2.no/v/781111/

 4. Det står lite i Kringkastingsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127#KAPITTEL_1 ) som «sikrer noen kvalitet på hva som kringkastes, – men om en ser på lovens Kapittel 5, så finnes det en «åpning»:
  5-1. Enhver fysisk og juridisk person hvis rettmessige interesser er blitt krenket ved fremsettelse av uriktige faktiske opplysninger i et kringkastingsprogram, skal ha rett til å beriktige påstandene. Krav om beriktigelse må fremsettes for vedkommende kringkaster innen tre måneder fra den dag da programmet ble sendt. Krav om beriktigelse kan avvises dersom det ville innebære en straffbar handling eller påføre kringkasteren ansvar.

  Men som så altfor mange av norske lover; er de i mest å betrakte som skuebrød.

 5. I sin tid prøvde jeg å tipse Brennpunktredaksjonen via e-post, om at McIntyre hadde blitt intervjuet av Finsk TV om sin rolle i slaktingen av Hockeykølla. Jeg fikk ikke noe svar. Jeg skrev da på nytt til NRK og spurte om jeg hadde riktig e-postadresse – noe de bekreftet. Ny e-post ble skrevet til Brennpunktredaksjonen med en rekke lenker og vedlegg som var relevante for saken. Fortsatt ikke noe svar.
  Da skrev jeg en e-post til daværende kringkastingssjef og lurte på om det var vanlig oppførsel at en ikke fikk svar når en tipset Brennpunktredaksjonen om noe (De bad alltid om tips ved slutten av en sending). Jeg fikk raskt svar tilbake fra kringkastingssjefen om at dette skulle han undersøke nærmere. Så hørte jeg ikke mer,- fra noen i NRK, selv ikke etter purring til kringkastingssjefen.
  Senere har jeg hørt fra «noen» i NRK-miljøet at klima er forbudt diskusjonsområde i bedriften.
  Det er nok flere som går rundt der i gården med hånden foran munnen og strever med å holde inne med det de ser.
  Det man kan spekulere på, er hvem som sitter og styrer med trådene over dette dukketeateret.

 6. Til HKJ
  Er det noen spesiell grunn til at du ikke navngir daværende kringkastingssjef og brennpunktredaktør?
  Odd Olsen

  • Odd Olsen
   Daværende kringkastingssjef var Hans Tore Bjerkås. Skrev e-post til «brennpunktredaksjonen» og vet ikke hva deres redaktør het. Ingen spesiell grunn for ikke å oppgi det i forrige e-post. Tror dette temaet blir behandlet på samme måte uansett hvem som er kringkastingssjef, fordi de trolig ikke får jobben uten å ha den rette tro. Det er vel det som er interessant å undersøke nærmere – som jeg antydet.
   HKJ

   • Jeg gjør oppmerksom på at klager på programmer går til kringkastingsrådet, som formelt ledes av lederen i kringkastingsrådet. Rådet er oppnevnt av Stortinget, formelt som publikums forlengede arm. Noe mer subjektivt kan man tilføye at rådet er kjent for å opptre politisk korrekt i de fleste sammenhenger. Hvitvask forekommer ofte.

    NRKs ledelse møter i rådet, men kringkastingssjefen er ikke adressat for klager. Sakbehandlingen er forklart her, som man ser er det bukken og havresekken det meste av veien:
    https://www.nrk.no/informasjon/kringkastingsradet-1.7960576.

Kommentarer er stengt.