Antropogene CO2 utslipp gir en ikke målbar CO2 økning

Klimanytt 174, av Jan-Erik Solheim

FNs klimapanel holder årets klimakonferanse (COP22) i Marrakesh i Marokko 7-18 november 2016. Tema er gjennomføring av Parisavtalen (COP21). Det skal forhandles om utslippsreduksjoner og klimatilpasninger. Gjennomføring av Parisavtalen er beregnet å koste 359 000 milliarder dollar innen år 2100. De antropogene utslipp til atmosfæren er imidlertid så små at de ikke er målbare i forhold til naturlige CO2 variasjoner.

Parisavtalen baserer seg på en politisk enighet om at CO2-innholdet i atmosfæren må ned for at vår klode ikke skal få en skadelig oppvarming. I tidligere klimanytt har vi vist at vi opplever en naturlig oppvarming siden slutten av den lille istid (KN 28). Oppvarmingen fører til mer CO2 i atmosfæren. Dette skjer raskt. Vi fant at CO2-økning kommer 10 måneder etter en temperaturøkning (KN14). Det er derfor sannsynlig at vi har et stort naturlig bidrag i atmosfærisk CO2. Dette kan vi ikke gjøre noe med.

Hvor stort er antropogent CO2-bidrag?
For å beregne levetiden i atmosfæren for et CO2 utslipp bruker IPCC den såkalte Bern-modellen1. Ifølge den vil 20% av et utslipp være i atmosfæren til evig tid. Naturen demonstrerer på mange måter at dette ikke kan være riktig. Vi kan finne en øvre grense for det antropogene bidraget ved å sammenligne økning av utslipp med atmosfærisk CO2 økning.

co2obsemmaFiguren viser utslipp av fossilt CO2 per år i gigatonn i perioden 1985-2013. I 11-års perioden 1991-2002 økte utslippene med 1% pr år. I perioden 2002-2013 økte utslippene med 4% per år. Det gule feltet viser hvor mye ekstra utslipp som fant sted i denne perioden i forhold til foregående 11-års periode. En økning fra 1% til 4% pr år betyr at utslippshastigheten økte med 300%.

Vi kan sammenligne dette med hvor mye CO2 innholdet i atmosfæren økte i samme tidsrom. Det er gjort i figuren nedenfor med data fra Mauna Loa2: (klikk på figurene for å se større versjon, red.anm)

co2obsemmbCO2 innholdet i atmosfæren stiger svært jevnt. I figuren har jeg lagt inn en økning på 0,45% per år som starter med toppen i 1992. En tilsvarende trend for perioden 2002-13 viser en økning på 0,55% per år. Det gule området viser forskjell mellom de to trendene. Hvis det kun er økning i fossile utslipp som bidrar til mer CO2 økning i denne perioden enn i foregående periode, må de gule feltene være like i de to figurene. Vi ser da at forskjellen i CO2-mengde er omtrent 4 ppm i 2013 i forhold til trenden 1991-2002

I den forrige figuren fant vi at utslippshastigheten økte med 300%. Ut fra dette kan vi beregne at en utslippsøkning på 1% som vi hadde i 2002, tilsvarer 4/3 = 1,3 ppm. Det betyr at det antropogene bidraget til atmosfærisk CO2 kan være av størrelsesorden 5,3 ppm, eller 5,3/400 = 1,3% i 2013 – hvis det ikke finnes andre bidrag til mer CO2. Her er det store usikkerheter. Men som følge av en temperaturøkning i øvre sjikt av verdenshavene er det sannsynlig med økt CO2 fra verdenshavene i perioden 2002-13. 1,3 % blir da en øvre grense for antropogent bidrag.

Påstanden fra IPCC om at CO2 økningen i atmosfæren skyldes utslipp av fossilt CO2 er derfor feil. Omtrent all CO2 økning kommer fra naturlige kilder.

Flere måter å beregne en øvre grense for antropogen CO2 er vist i en forelesning av Murry Salby ved University College, London 18. Juli 2016. Han konkluderer med at Parisavtalen er den verste internasjonale avtalen i menneskehetens historie, basert på ”Grønn pseudo-vitenskap”

Noter
1 IPCC AR4, WG1, Technical Summary, table 2.24
2 http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob_2013.html
3 ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt

Støtt oss ved å dele:

34 kommentarer

 1. Interessant. Hvor mye er det antropogene innslaget i atmosfæren siden 1850?

  • En grei oversikt finnes her: http://trillionthtonne.org/

   Av denne siden fremgår det at vi har sluppet ut 605,601,957,787 tonn CO2 pr. 2/11 2016 klokken 08:59. Dette tilsvarer ca. totalt 605,6 Gt.
   Det naturlige utslippet er stipulert til 203 Gt pr. år. Over de siste 165 år fra 1850 vil det si 33.500 GT.

   Prosentvis utgjør det 1,806% i dette tidsrommet. Alt etter hvilket utgangspunkt en tar vil dette variere noe.

   Et interessant moment her er at naturen, som er i perfekt CO2 balanse, har akkumulert/tatt opp 33.550 Gt i denne perioden, mens de menneskeskapte CO2 utslipp ikke er en del av CO2 kretsløpet (I følge CICERO) og er derfor akkumulert i atmosfæren og driver oss stadig nærmere klimakatastrofen.

   I følge anerkjent klimavitenskap er omtrent halvparten av utslippene forsvunnet fra atmosfæren. jeg vet ikke om tallet fra trilliontonne.org er korrigert for dette. Dette er imidlertid ikke i samsvar med Bjerknesinstituttets opplysninger om at halveringstiden for de menneskeskapte CO2 utslipp på 1000 år. (E. Jansen i en NRK debatt).

   Det ville være gunstig om CICERO, som er et slags «fasitinstitutt» for klimavitenskapen her i Norge, kunne komme med en utredning om dette spørsmålet.

   • Ja, og har man målinger som viser at de naturlige utslippene har økt slik Solheim mener? Det er ulike isotoper her, så det bør være mulig å skille?

   • Saken til dere dia- lektiske materialistene er at dere ikke bare har et alternativt material og materiebegrep, men også et alternativt ptrofesjonalitets og helse og hygienebegrep.

    Og det er hva man mest gjenkjenner dere på og stiller diagnosen og anbefaler terapien ved.

    Situasjonen er stort sett uhelbredelig og hører hjemme bak tykke og trygge hygieniske og urbane murer med gitter foran, hvor dere kan få vodka salami og kaviar på livstid som lovet av Stalin og ellers gis den efter forholdene best mulige service av særlig dyktige tjenere.

    • Hvorfor får man lov til som Carbomontanus å anonymt skrive denne typen sjikanøse og saklig sett fullstendig innholdsløse innlegg her?
     (Moderator: Man har ikke lov, men enkelte kjenner ingen grenser. Flere innlegg av Carbomontanus er nå slettet)

   • http://climate.nasa.gov/evidence/

    Kan noen forklare meg hvorfor co2 innholdet i atmosfæren på denne grafen øverst på NASA sin bevis side ikke har vært over 400 ppm før nå nylig. Det har jo vært varmere før ?

    Jeg er av oppfattning at CO2 ikke er et problem, men jeg forstår ikke hvordan dere får til at det høye CO2 innholdet ikke har menneskelig avtrykk. Det har jo vært varmere før så enten så må den grafen være feil eller så er jo ca 50ppm fra våre utslipp?

    Forklar gjerne enklest mulig 🙂

    • Jeg er nok ingen ekspert på emnet, men forklaringen er nok at all CO2, både «naturlig» og menneskeskapt» blir behandlet likt av naturen. Over tid blir CO2 gjort om til oksygen av planter og bakterier, eller CO2 synker ned i havet og bidrar til karbonsyre-likevekten der. I havet blir også mye av CO2 brukt som mat for planter og alger, og bakterier, og en del av CO2-en inngår i kalkskjelletter til dyr som bygger slike av HCO3-. Disse skjellettene faller så til havbunnen og er med på å gjøre det slik at havene har en nærmest grenseløs evne til å motstå forsuring fra CO2 i lufta.

     Siden de naturlige utslippene i perioden 1880 til i dag er så kolossalt mye større enn de menneskelige, og siden begge blir «fordøyd» av naturlige prosesser, dette kan skje umiddelbart eller etter 1000 år, men vil skje, vil innslaget av menneskelig CO2 i lufta som i havene være mye mindre enn det ville vært hvis det var noe spesielt med menneskelig CO2, som gjorde at det ikke kunne «fordøyes» av naturen.

     Det er ikke slik som klima-hysterikerne sier, at menneskeskapt CO2 blir 1000 år i atmosfæren. Menneskeskapt CO2 som all annen CO2 blir «resirkulert» og omdannet til andre former, rent kjemisk. Denne resirkulasjonstiden kan være på 1 minutt eller 20 000 år. Vi ser imidlertid av svingningene i CO2 nivåer hvert år, at resirkulasjonstiden sannsynligvis er på omlag ett år for CO2, ikke 1000 år.

     Hva er grunnen til økningen i CO2 i lufta?
     Når temperaturen på jorda øker, vil havene, som inneholder 50 ganger mer CO2 enn lufta, slippe ut CO2. Når temperaturen på jorda synker, vil havene ta opp CO2. Siden vi har vært inne i en oppvarmingsperiode siden den lille istid sluttet, i ca. 1870, øker temperaturen i havene fortsatt, så havene slipper ut mer CO2 enn de tar opp. Dette fører til en økning i CO2 i atmosfæren. Tilsvarende vil det være slik at når man er i en avkjølingsperiode, slik som fra starten til midten av den lille istid, fra ca. 1350-1600, tok havene opp mer CO2 enn de slapp ut.

     Nedkjøling av havene har dermed en trippel effekt på planteliv (og annet liv) på landjorda. Mengden CO2 avtar, og temperaturen synker. Begge fører til en vanskeligere tilværelse for alt liv på jorda, med et tørrere klima der mye av nedbøren faller som snø. Havvann bides opp i is og snø, dette gir større ørkner, mer tørke og et mindre totalt planteareal (hardere og kaldere, mer snørike vintre), og færre planter.

     Oppvarming, med varmere hav og luft, vil gi mer CO2 og varme i lufta på jorda, og fører til mer nedbør, på grunn av økt avdamping av havene, og dette gir nedbør i form av regn. Siden mer vann fordamper, vil nedbøren også spre seg til områder der det ellers er lite nedbør, for eksempel til tørre strøk og ørkener. Alle disse tingene gir bedre plantevekst, og er dermed fordelaktig for alt liv på jorda.

     • Takk for ett godt svar, mye god informajon. Det jeg fortsatt ikke forstår er hvorfor co2 nivået ikke var høyere under de tidligere varmeperiodene i nær fortid. Tenker spesielt på holocene climate optimum som er 4000-8000 år siden. Men også middelalderen.

      Det var mye varmere i så lang tid, men ingen co2 ble frigitt til atmosfæren?

     • Jeg kan legge til noen detaljer til det gode svaret du fikk,
      1) Man kan ved å måle karbonisotopene i atmosførisk CO2 fastslå at maksimalt 4% av all CO2 i atmosfæren kommer fra våre industrielle utslipp. Men dette inkluderer utslipp fra vulkaner og nnaturlige branner i kulleier (via lynnedslag). EIA i USA har et mer nøyaktig tall, 2,7% men jeg kjenner ikke til hvor pålitelig det estimatet er.
      2) Menneskeheten har målt CO2 i atmosfæren siden 1820-årene, først ved en våtkjemisk veldig nøyaktig metode som det tok noen tiår å perfeksjonere, og senere ved mer moderne metoder. Her (nederste figur i lenketeksten)kan du se atmosfærisk CO2 for det 19.århundre og opp til og litt etter krigen.
      http://www.klimarealistene.com/2015/04/20/karbonkretslopet-for-og-na/

      Dataene er samlet av Dipl.Ing Beck, hans forskning er fagfellevurdert, men IPCC-leiren later som den ikke eksisterer (sammen med tusener av andre rapporter som påpeker at det politiske FNs klimapanel tar feil).
      Merk deg at den første av to like kraftige oppvarmingsperioder i forrige århundre var ca i årene 1920-40, og her ser man svært godt at man i 1940 hadde en CO2-topp tilsvarende den i dag på ca 400 ppm. 15 år senere var den toppen borte, samtidig med at man hadde en betydelig atmosfærisk nedkjøling som varte helt til ca 1975. På slutten av 1970-tallet var det en stor grad av enighet i forskningen om at denne lange kjølende perioden hadde senket global temperatur med ca 0,3 grader Celsius.

      For årene før 1820 må man estimere atmosfærisk CO2 fra proxyer, og da øker usikkerheten. Klimapanelets folk bruker CO2-bobler fra iskjerner noen hundre tusen år tilbake, men ser helt bort ifra at det pågår et titalls kjemiske prosesser i isen før, under og etter at prøvene er tatt, slik at man ikke kan stole på disse prøvene (det ser de helt bort ifra, for de liker de politisk korrekte tallen de ser der).
      Geologene har flere figurer som viser CO2 med stor nøyaktighet over 500 millioner år. Dette er luftbobler fra eldre bergarter hvor luften er trukket ut og analysert. (se den midterste foguren i lenketeksten over),

      Det er ingen tvil om at jorda nå er inne i en av sine aller kaldeste og mest CO2-fattige epoker noensinne. (Erik Tunstad skrev litt om dette nylig i en kronikk på forskning.no, som ex-redaktør der er han den eneste som tillates å ha kjetterske meninger om klimaet på det nettstedet hvor klimastoffet elers er strengt sensurert).
      Dette med kalde og CO2-fattige epoker er noe alarmistene sterkt misliker å snakke om, så også der hagler det med bortforklaringer.

     • Her leser vi:

      «Geologene har flere figurer som viser CO2 med stor nøyaktighet over 500 millioner år. Dette er luftbobler fra eldre bergarter hvor luften er trukket ut og analysert.»

      Jeg håper redaktøren, met støre av sitt Råd, kan finne tid til å forklare litt rundt dette:

      * Hva er de geologiske prosessene som inneslutter representative prøver av atmosfæren i bergarter?

      * Hva gjør geologene når de ekstraherer gassen og måler med «stor nøyaktighet»?

 2. Tidligere er det vist at menneskeskapte utslipp av CO2 ikke har noen målbar/detekterbar effekt på global temperatur, verken i den tiden man har instrumentmålinger av temperatur eller proxies:
  Lüdecke, H. J., Hempelmann, A., & Weiss, C. O. (2013).
  Multi-periodic climate dynamics: spectral analysis of long-term instrumental and proxy temperature records. Climate of the Past, 9(1), 447-452.
  http://www.clim-past.net/9/447/2013/cp-9-447-2013.pdf

  Satellitt-målinger kan heller ikke bekrefte AGW/CO2-hypotesen i følge en av verdens ledende klimaforskere; Dr. Roy W. Spencer, som har god oversikt over temaet:
  31/4-16 sendte jeg følgende mail:
  Dear Dr. Spencer
  In your book «The Great Global Warming Blunder», which I find extremely interesting, you write on pages 156-157:  «Another advantage of natural explanation for global warming is that the mechanism – an energy imbalance of the Earth caused by natural cloud variations – was actually observed by satellite.  In contrast, the cooling effect of aerosol pollution and the warming effect of greenhouse gas emission have remained too small to be measured.»
  Are these observations still valid, in particular that the warming effect of greenhouse gas emission have remained too small to be measured, considering all kinds of measurements, not only from satellites?
  If so, any references?
  Thanks in advance for a reply.
  Best regards
  Petter
  ———————————-
  Petter:
  That is a difficult question to answer.
  The AIRS instrument on NASA’s Aqua satellite is probably the closest to an actual measurement of the greenhouse effect increasing from carbon dioxide.  Since 2002 the instrument has measured the decrease in infrared radiation escaping to space in the spectral bands most affect my CO2.
  BUT…we still can’t measure the radiative energy imbalance of the Earth due to increasing CO2…the AIRS measurements suggest the imbalance is increasing, but we really don’t know its value.
  -Roy

  Og ettersom utslipp av CO2 heller ikke kan måles i forhold til total CO2 i atmosfæren da er AGW-teorien totalt tull.

  • Spencer: BUT…we still can’t measure the radiative energy imbalance of the Earth due to increasing CO2…the AIRS measurements suggest the imbalance is increasing, but we really don’t know its value.
   -Roy

   Men har noen diskutert om det er så lite som 1,8 % siden 1850…og at resten av økningen er naturlig utslipp? Han sier jo rett ut at ingen greier å måle dette helt…

 3. Merkel uten en tråd i Marokko. For nå er den tyske «klima beskyttelses » planen trukket tilbake, og Tyskland har derfor ikke med noen plan for «dekarbonisering» av samfunnet. Denne planen skulle vært stemt over i morgen i det tyske Bundeskabinett, men ble altså trukket tilbake av regjeringen i siste øyeblikk, et kraftig slag i ansiktet på den tyske miljøvernminister Hendricks fra Merkel. En av hennes partikolleger i CDU, Michael Fucks , har omtalt planen som en «sammensausing av uvitenskapelige tiltak».

  Men er ikke Paris-avtalen bindende? Og får vi høre om denne tyske kuvendingen i norsk media? ‘Allo, Ole!

  Les mer i NTZ:
  http://notrickszone.com/2016/11/01/shock-germany-comes-to-marrakesh-conference-empty-handed-withdraws-climate-protection-plan/

  • Kanskje Frau Merkel endelig har begynt å huske noe fra skoledagene vedr. Vitenskapelig Metode – utdannet fysiker, er hun ikke….?

   • Hun er det, ja. CDU sliter tungt for tiden, etter flyktningkrisen og den store oppslutningen om AfD. Å erte på seg tysk næringsliv er ikke klok politikk i øyeblikket, dersom hun ønsker å beholde makten i landet.

  • Dersom Tyskland trekker klimakrisen i tvil er det farlig for konsensusen. Da kan flere begynne å tenke.

  • Svar , Henning Nielsen.
   Takk for info om tumultene om «dekarbonisering» av samfunnet i Tyskland, Det begynner å røyne på økonomien grunnet grønne energipåfunn – og som gamle Rockefeller så viselig uttalte :» Jeg hadde mine klareste tanker da jeg var blakk» – de fleste kan underskrive på den effekten.

   I følge ABC Nyheter skal Holmenkollbakken og Eiffeltårnet belyses med grønt for å markere politikernes og kimaaktivistenes glede over at det er store ting på gang blant klimabyråkratiets symbolavtaler.-Parisavtalen trer i kraft – tenk det !
   .
   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/11/03/195254123/fra-midnatt-trer-parisavtalen-i-kraft

   Ikke rart muligheten til kommentar er fjernet hos ABC , ellers hadde godtfolk fortalt hvor og hva de kan gjøre av med hele «Parisavtalen» , grønnfargen og «forhandlerne» – Som vi ser er forøvrig «2 graders-målet» obligatorisk med.
   Vi sitter allerede med lange lysende grønne neser mens milliarden hagler ut i det reneste tøv.
   Blir interessant å se hvor langt de vil kunne gå ?

 4. Beklager, men jeg har store problemer med å følge med på regnestykket til Jan-Erik Solheim, og at det kan si noe om total mengde antropgent CO2 i atmosfæren, men er enig i at mesteparten av CO2-økningen må skyldes øket overflatetemperatur i havet.

  Det eneste jeg kan få ut av de to grafer for perioden 2002-2013, er at økningen av CO2 i atmosfæren i denne periode er ca 45% av den total mengde antropogent CO2-utslipp i samme periode, hvilket er omtrent som for de foregående tiår (det såkalte «missing sink*),

  Jeg formoder at det eneste som man kan si noe om mengden av antropogent CO2 i atmosfæren er måling av karbon isotoper, henholdsvis endring i C14-innhold og i C12/C13-forholdet. Mottar gjerne syn på dette, og linker til relevante studier.

  Når det gjelder Bern-modellen, trodde jeg den var død for lenge siden. De aller fleste studier (ca 80%) viser en gjennomsnittlig levetid av CO2 molekyl i atmosfæren på under 10 år. I henhold til .Klimapanelets egen karbonsyklusmodell i AR5 er gjennomsnittlig levetid bare ca 4 år.

  • Dersom det meste av økning i atmosfæren er naturlig, lurer jeg på hvilken effekt det vil ha å stoppe fossile brensler i det hele tatt…

  • Jeg foretrekker å klare meg uten den «hjelp» pseudonymet Carbomontanus tilbyr nedenfor. Maken til rotete, forvirret og injurierende innlegg har jeg til gode å se. Han har åpenbart et horn i siden til Solheim fra sistnevntes tid som professor i Tromsø. Ikke rart han opptrer under pseudonym.

   Når det er sagt, må jeg erkjenne at jeg idag har gjort et nytt tappert forsøk å skjønne Solheims tankegang og regnestykke, men uten å lykkes. Jeg tillater meg å spille djevelens advokat her. Mitt inntrykk er at Solheim i noen grad sammenligner epler med pærer. Jeg kan ikke med beste vilje skjønne at de to grafene kan si noe om antropogent bidrag til CO2 i atmosfæren, enten Solheim mener totalt postindustrielt eller kun for perioden 2002-2013 (det siste er litt uklart).

   Derimot kan grafene si noe om størrelsen på økningen av mengden av CO2 i atmosfæren sammenlignet med mengden av antropogent utslipp. Jeg har nedenfor satt opp et enkelt regnestykke for perioden 2002-2013, basert på grovmålinger på grafene. Som utgangspunkt for sammenheng mellom mengde CO2 uttrykt som Gt (gigatonn) masse og som andel ppm (parts per million) har jeg tatt utganspunkt i IPCC AR5 karbonsyklus modell, som for 2012 anslår at det er 829 Gt rent karbon i atmosfæren. Omgjort til masse CO2 blir det: 829 x 3.67 = 3042 Gt CO2. Andel CO2 var i 2012 ca 396 ppm. Følgelig representerer: 1 ppm = 3042/396 = 7.68 Gt CO2.

   For 11 årsperioden 2002-2013 er::

   – Årlig utslipp CO2 økt fra ca.25 til ca 36 Gt, dvs totalt utslipp er ca: (25+36)/2 x 11 = 336 Gt

   – CO2-innholdet i atmosfæren økt fra ca 376 til 398 ppm, dvs en økning på ca 22 ppm. I masse gir dette en økning på ca: 22 x 7.68 = 169 Gt.

   Dette vil si at forholdet mellom økning av masse CO2 i atmosfæren og økning av masse CO2 utslipp er omtrent: 169 / 336 = 0.50 , dvs ca 50%. De resterende 50% er den såkalte «missing sink». (en liten justering her fra mine tall igår)

   Men at økningen av CO2 i atmosfæren er ca 50% av utslippene betyr ikke at disse 50% er menneskeskapt. Det kan de åpenbart ikke være med den korte gjennomsnittlige levetid til et CO2 molekyl i atmosfæren (iht til IPCC AR5 karbonsyklusmodell ca 4 år, som følger: Mengde CO2 i atmosfæren 829 Gt, årlig utskiftning 203 Gt (80Gt hav og 123 Gt vegetasjon), 829/203 = 4.1 år.). På den annen side kan jeg ikke med beste vilje se at grafene i KN174 kan si noe om hvor stor del av de økningen av CO2 i atmosfæren er antropogent.

   Jeg har noe sted (er det fra Tom Segalstad?) sett at det totale innhold av antropogent CO2 i atmosfæren er estimert til ca 4%, basert på isotopmålinger (av C14?). Hvis 4% er riktig og man aksepterer den noe tvilsomme påstand fra IPCC at preindustrielt nivå var 280 ppm, så blir regnestykket:
   Menneskapt bidrag: 0.04 x 400 = 16 ppm, som i forhold til økningen av CO2 i atmosfæren blir : 16 / (400-280) = 0.13, dvs 13% av den totale økning. For meg høres det litt mer realistisk ut enn 1.3%.

   • Nei, «De resterende 50%» er ikke den såkalte «missing sink».

    Vitenskapen er klar på at disse 50% fordeler seg i havet og i biosfæren – man måler økende CO2 og økende surhet i havet.

    Årsaken til begrepet er at man ikke hadde uavhengig bestemmelse av hvor i biosfæren den delen var blitt av – det er dette som tidligere ble benevnt «the missing sink».

    Se David Archers lettleste bok «The Long Thaw» fra 2009 (som fås for en rimelig penge fra norske nettbokhandlere), side 105.

    Ifølge Archer går mye av det som tidligere ble benevnt «the missing sink» til det nordlige barskogbeltet. Se også denne.

    Ved å hevde at økningen ikke er menneskeskapt, får man både en større «missing sink», og man får en «missing source». Og den kan vel ikke være havet – man måler jo økende CO2 i havet!

    Skal man begrunne at økningen i atmosfæren ikke er mennnskeskapt må man kunne si noe om denne «missing source»!

    • Raaen,
     Jeg skrev «den såkalte *missing sink*». Med det trodde at man ville skjønne at jeg selvfølgelig ikke mente at differensen mellom antropogent utslipp og økningen i atmosfæren av CO2 var tryllet vekk, men tvert imot at differensen selvfølgelig var opptatt i havet eller av vegetasjonen på land (hvor ellers?). Hvor meget som forsvinner hvor er høyst usikkert. Karbonsyklusmodellen til IPCC AR5 viser omtrent like meget begge steder, hvilket trolig er ren gjetning og sannsynlig bare tull.

     Jeg har faktisk kopi av boken av David Archer: «The long Thaw», som du referer til. Leste den for 4-5 år siden, uten å bli særlig imponert eller klokere, men jeg plukket den opp igjen idag. Side 105, som du refererer til, gir i beste fall en teori, men absolutt intet bevis, Når han hevder at mye er tatt opp av barskogsbeltet på nordlige halvkule, så tror jeg at han faktisk han i stor grad har rett, men det er litt for enkelt. Også Sahel-beltet har blitt vesentlig grønnere de senere tår. Faktum er at all plantevekst har fordel av mer CO2 i atmosfæren, også matplanter. Å skulle prøve å redusere CO2-innholdet i atmosfæren må jo være det samme som å si at det er OK å sulte i hjel en stor del av verdens befolkning. Hvis vi ikke ønsker det, burde vi gjøre vårt beste for å øke CO2-innholdet i atmosfæren, men dessverre, jeg tror at våre CO2 utslipp ved å brenne olje,gass og kull ikke betyr stort i denne sammenheng. Jeg har til gode å se at noen kan dokumentere overbevisende hvor mye av våre CO2-utslipp blir i atmosfæren, eller opptas av havet og av vegetasjonen på land. Når det gjelder havet, er det langt fra bare et spørsmål om Henrys lov eller Revelle faktor , men hvor mye av CO2 som opptas direkte av planteplankton i havet gjennom fotosyntesen. Jeg tror at mesteparten av CO2 økningen i atmosfæren skyldes temperaturøkning i havoverflaten, iht Henrys lov og pga.økt sollys/reduser skydekning. Økt overflatetemperatur i havet kan vanskelig skyldes refleksjon av infrarødt lys opptatt av CO2 i atmosfæren, siden infrarødt lys har null inntrengning i vann, i motsetning til sollys, som kan trenge et par hundre meter ned i havet før det er helt absorbert

     Raaen, du og jeg har diskutert dette tema før. Du har tydeligvis en god del kunnskap, men vi er uenig på vesentlige punkter. Hva vi er trolig er enige om er at mer antropogent CO2-utslipp øker mengden av CO2 i sirkulasjon mellom atmosfære, hav og vegetasjon. Uenigheten går på hvor meget ender hvor. Jeg foreslår at vi la denne diskusjonen ligge, i hvertfall i denne sammenheng, for jeg kan ikke se at at den har noe relevans for tema i KN174.

     • Jeg foretrekker fullstendige historier.

      Så når noen forteller at økningen i CO2 i atmosfæren ikke skyldes våre utslipp, men en «naturlig» strøm som dermed må være mye større, så lurer jeg på hvor denne naturlige strømmen kommer fra og hvor den blir av.

      Og det spørsmålet synes jeg har stor relevans for KN174!

 5. Nøkkelen til å forstå Solheims argumentasjon er antagelig det gule feltet i figur 1. Det totale utslippet er naturligvis hele arealet under den øverste kurven kurven, helt ned til 0 på y-aksen – Solheim fokuserer på en liten del av dette.

  Figuren viser med andre ord at Solheim argumenterer for at det er endring i rate som driver CO2 nivået i atmosfæren – altså at det hurtig oppstår en likevekt ved konstant utslippsrate.

  Dette er konsistent med Klimarealistenes påstand om at en mengde CO2 som injiseres i atmosfæren har en levetid på få år, kanskje 4-5 år.

  Det er klart at med en slik levetid vil de menneskeskapte utslippene på rundt 2 ppmv per år bare kunne bidra til omtrent 10 ppmv økning i atmosfæren.

  CO2 i atmosfæren har økt med over 80 ppmv siden 1959. I Solheims modell må den uspesifiserte naturlige utslippsraten ha økt med en minst 16 ppmv siden 1959 – for naturlige utslipp adlyder vel samme lover som menneskeskapte.

  Solheims modell reiser altså 3 minst spørsmål:

  * Hvor kommer dette jevnt økende naturlige utslippet fra?
  * Hvor blir det av?
  * Og hvorfor i

  • Siste punkt ble kuttet:
   * Og hvorfor i all verden er denne naturlige økningen så synkron med våre utslipp?

 6. Klimarealistene har ingen egen teori, men referer ulike publikasjoners resultater (noen produsert av medlemmene), og de skiller seg fra IPCCs valg og hypoteser. Det kan være greit å oppsummere noen forhold. Man kjenner menneskelig produksjon fra fossilt brensel. Karbonsyklusens ulike faktorer og tilhørende kvantifisering av disse er ikke kjent på et nivå som gir avklaring. Men noe er kjent. Henrys lov om løselighet i vann og partialtrykk i atmosfæren (men ikke hvor langt fra likevekt man er). Halveringstid i atmosfæren fra 36 studier (ca 5 år), at ved målinger endres, T først og så kommer CO2, at når CO2- mengden er på «topp» greier ikke drivhuseffekten å holde temperaturen oppe når andre endringer inntrer, og at når T synker avtar også CO2. Videre observeres de høyeste konsentrasjoner av atmosfærisk CO2 over eneorme regnskogområder og kun små industriområder. Jorda er blitt 20% grønnere siden 1980 (men hvor mye CO2 binder det?. Vil minne om en beregning basert på atm. som «stirred tank reactor». Den beregner rundt 5 år som levetid i troposfæren, men 200 år i høyere sfæriske lag. Det betyr ikke noe fordi CO2 i de lag har en avkjølende effekt mhp. såvel utstråling som innstråling.
  Mot dette har man IPCCs høyst sannsynlige «manipulering av de 200 år ned i troposfæren» samt Bern-modellen som er ufullstendig og som langt fra stemmer med 14C-målingene.
  Men det man vet er at CO2 og T gjennom historien har variert på en måte som ikke gir den korrelasjon som er nødvendig for å hevde en dominerende korrelasjon. Interesssant å prøve å «tviste» mer forståelse ut av de endringer som skjer kontinuerlig.
  IR-teorien tilsier heller ikke det. Det er vanndamp med skyer som dominerer den delen totalt.

 7. Regnestykket til Solheim gir ikke mening og jeg klarer heller ikke å forstå nøyaktig hva det er han har misforstått, sånn sett mislykkes han i å formidle hva han mener.

  Jeg har tatt utgangspunkt i CO2-konsentrasjonen målt på Mauna Loa (ML) i perioden 1960-2013 og globale utslipp i samme periode (begge årlig midlet). Dersom vi antar at konsentrasjonen på ML er representativ for atmosfæren som helhet kan vi regne ut endring i CO2-innhold i atmosfæren i kliogram fra år til år og sammenstille dette med årlige utslipp fra antropogene kilder (atmosfærens masse er anslått til 5.15e18 kg). Figur 1 viser dette.

  Figur 1: https://raw.githubusercontent.com/hansbrenna/CO2_growth_rate/master/co2_emissions_vs_growth_rate.png

  Forholdet mellom disse er vist i Figur 2

  Figur 2: https://github.com/hansbrenna/CO2_growth_rate/blob/master/co2_emissions_growth_rate_ratio.png?raw=true

  I alle år siden 1960 har økningen i CO2-innhold i atmosfæren vært mellom 15% og 70% av antropogene utslipp (og det er ikke noen trend i forholdet mellom dem). Den åpenbare tolkningen av disse dataene er at økningen i atmosfærisk CO2 drives av antropogene utslipp. Andre deler av jordsystemet fungerer som sluk for varierende deler av atmosfærens CO2-innhold hvert år, slik at akkumulasjonen fra år til å blir mindre enn de globale utslippene. Jeg mener derfor at Solheim tar feil i regnestykket presentert over.

  Dataene og Python-koden som har blitt brukt til å lage figurene ligger her: https://github.com/hansbrenna/CO2_growth_rate

  Datakildene er referert i Python-koden.

 8. Solheim hevder, kvalitetssikret av de 19 andre i Klimarealistens vitenskapelig råd at økningen i CO2 i atmosfæren ikke skyldes menneskelige utslipp.

  Men ingen av dem synes så langt å være opptatt av forklare hvor CO2-økningen kommer fra i deres «modell».

  Mens vi venter kan vi vel tenke litt på hvor CO2en ikke kommer fra:

  * Den kan neppe komme fra havet; enkle overslag basert på Henrys lov viser at det krever mye større temperaturendring. Og det finns målinger som viser at CO2 i havet øker, og at havet blir surere.
  * Den kan neppe komme fra biosfæren, jorden blir jo grønnere.
  * Den kan neppe komme fra vulkaner; det ville gitt en utvikling i C12/C13 forholdet som ikke stemmer med observasjoner.

  Livet er vel i grunnen enklere for den som naivt(?) tenker at når CO2-innholdet i atmosfæren har øket med omtrent halvparten av våre utslipp, så trenger man ikke lete etter annen forklaring.

  • Du kan jo dvele litt ved det faktum at CO2 økningen kommer etter temperaturøkningen, og ikke omvendt. Kanskje du finner noe av svaret der.

   • 1) Jeg har aldri satt fram noen påstand om at CO2-økningen i atmosfæren i industriell tid ikke er menneskeskapt. Så jeg trenger ikke svare på spørsmålet. Det er det Solheim og hans kvalitetsikrere som må gjøre.

    2) Diskusjonen i denne tråden er om hvor CO2-økningen i atmosfæren kommer fra. Eventuell temperatur-effekt blir dermed irrelevant/sekundært.

    3) Det er riktig at det finns klare eksempler på at CO2-endring kommer etter temperatur-endring, som f.eks i forbindelse med istidssyklene. Å hevde, uten forbehold, at dette er et generelt faktum er det ikke grunnlag for; det finns rimelig solide moteksempler.

    • Vi har stilt spørmålet til Presterud m.fl. Om han kan vise til målinger der CO2 kommer først. Det har han ikke svart på. Kan du Raaen. Kan du henvise til dine moteksempler?
     Det kan ikke være lett siden CO2 er en svak drivhusgass der mesteparten av varmepotensialet er «tatt ut». Så hvilken følgeeffekt skulle den betydelige varmen komme fra?

  • Det er vel IPCC som har søkt å gjøre «livet enkelt» – for enkelt. Og da ligger det i vitenskapen at man må søke en bedre forståelse. Det har Murry Salby bidratt med på flere klimaområder, inklusive CO2. Solheim bidrar med forklaringer, og Klimarealistenes nettside fomidler. Raaen er åpenbart fanget av IPCCs konsensusteorier og kan åpenbart ikke tenke seg at vitenskapelige resultater kan formidles av enkeltpersoner uten konsensus i miljøet. Han om det.
   Satellittbilder viser at CO2 konsentrasjonen er størst over enorme regnskogsområder i ekvatorialt belte samt noen bitte små industriområder. Det stemmer dårlig med IPCCs rapporter. Åpenbart er det mye i IPCCs syklusteori som ikke stemmer. Sykluskunnskap er viktig for forståelsen, men har ingen betydning for det faktum at CO2 er en svak drivhusgass, så ytterligere økning har liten effekt på T-økningen. Det sier jo også IPCC. Det skal jo være vanndampen som gir 3-6 ganger forsterkning. Den trenger de for sine skrekkscenario. Påfallende nok er det mindre vanndamp (spesifikk fuktighet) der IPCC-teorien hevder det er forsterkning – oppe i troposfæren. Men IPCC-leiren holder krampaktig fast ved å bruke teoretisk verdi realtert til relaiv fuktighet.Det er her det skal diskuteres knyttet til oppvarming, ikke om karbonsyklusens komplisere forhold som langt fra er helhetlig forstått.
   Mindre basisk hav (som er den korrekte betegnelse) måles ved diffeanse mellom nåverdi og tidligere verdier. Forskjellen er så liten at man må være forsiktig med tolkningen. Tidligere verdier var mer usikre pga av måleteknikk og muligheter for store målefeil. Og pH kan endre seg 1.5 enheter på et par dager viser visse målinger. Store forskjeller mellom morgen og kveld, for endring i temperatur mm. Dette var innsigelser fra biologiforeninger til EPAs rapport for vel ti år siden, Forholdene er også mye omtalt i NIPCC, volum 2, 2013/14.

  • Det er kanskje på sin plass med en liten beklagelse/oppklaring her. Dessverre mangler mitt innlegg lenker til støtte for argumentene.

   Årsaken er som følger:

   Innlegget over er 2. versjon.

   Første versjon med lenker ble stopped av spam-filteret i WordPress, og lå med status «Your comment is awaiting moderation» i et drøyt døgn før det stille forsvant.

   Jeg repostet derfor uten lenker.

Kommentarer er stengt.