Angrepene på vitenskapen

Angrepene på vitenskapen er mange og de rammer også fremstående akademikere som ikke har noen tilknytning til Klimarealistene. Vi ser i dag på to av de som blir utsatt for denne trakasseringen, og på WWF som står i fremste rekke i angrepene på vitenskap og ytringsfrihet.

Professor Lennart Bengtsson

Lennart Bengtsson (født 1935) har lenge vært en lederskikkelse innen dynamisk meteorologi med spisskompetanse på klimamodellering. Han var mangeårig leder for Max Planck-instituttet i Hamburg og ble æresmedlem i Royal Meteorological Society fra 2009. Bengtsson har lenge kritisert klimamodellenes sentrale mangler, og fra dette intervjuet siterer vi eksempelvis: «(IPCC) does not bring up the large difference between observational results and model simulations», og «It is frustrating that climate science is not able to validate their simulations correctly. Since the end of the 20th century, the warming of the Earth has been much weaker than what climate models show».

(Red.anm: lagt til datoer og en setning nederst i avsnittet, 12. sept. 2019) Da han 30. april 2014 sluttet seg til GWPF’s rådgivende vitenskapspanel, ble det regissert en hatkampanje og en heksejakt mot Bentsson fra IPCC-leiren som førte til at han 14. mai gav opp tilknytningen til GWPF. Bengtsson var også skeptisk mot den økende politiseringen av meteorologien. Her er tidslinjen for det som skjedde, med hans skeptiske intervjuer, reaksjoner og motreaksjoner.

Fra Expressen, 4. mars 2019.

Illustrasjonen er fra Sveriges VG, Expressen. Avisen gjorde i mars i år noe som er nærmest utenkelig for de fleste medier i Norden, de intervjuet Bengtsson (red: anm: bak betalingsmur).

Budskapet hans er særdeles klart og levner lite ære til Sveriges (og Norges) klimapolitikk. Donald Trump er svært kompetent sier Bengtsson, og viser da egentlig til at han er den eneste statslederen i vesten som lytter til klassisk naturvitenskap; meteorologer, geologer, fysikere, biologer og solforskere.

Økende ensretting av mediene i Norge

De som er aktive på klimafeltet får nesten alltid spalteplassen de ønsker i media forutsatt at man er enig med FNs klimapanel. Dissidenter på klimafeltet slipper derimot sjelden eller aldri til, og selv en Nobelpris i fysikk gir deg ikke mer enn en enkelt gjesteopptreden på nesten 10 år i avisen som ikke lenger har solid bakgrunn for egne meninger.

Professor Tor A. Benjaminsen

Norge har en del frittalende akademikere, men de forvises i økende grad til medie-bakevjene etter hvert som den politiske korrekthet fortrenger seriøs, gravende journalistikk i etablerte medier. Et godt eksempel på slike smutthull er Bistandsaktuelt, som i mars hadde et grelt eksempel på hvordan WWF trakasserer kritikere.

Benjaminsen skriver i Bistandaktuelt at to ganger etter hans mediedebatt med WWF «skrev daværende leder i WWF-Norge brev til våre ledere for å få stoppet vår forskningsformidling og kritikk av WWF.»

Det uvanlige her er at forfatteren, professor Tor A. Benjaminsen, er hovedforfatter i FNs klimapanel og at han avslører enda flere skitne triks fra WWF, etter å ha dokumentert at WWF i over 30 år har vært involvert i tortur, drap og voldtekter i fattige land. Den siste av flere skandaler kom tidligere i år da Buzzfeed skrev om forholdene, med en rekke sterke eksempler hentet fra fire ulike land. Mediestormen ble så sterk at WWF satt musestille i flere uker i håp om at mediene ville glemme saken.

WWF blant verstingene

Det viser seg at WWF er blant verstingene både i angrepene på demokratiet og i trakasseringen av vitenskapen. WWF, World Wildlife Fund, ble opprettet i 1961 som en internasjonal stiftelse med det edle mål å bevare truede dyre- og plantearter og å motarbeide uvettig utnyttelse av bevaringsverdig natur. WWF Norge, ble opprettet i 1971 med Rasmus Hansson som generalsekretær til 2012, Nina Jenssen til 2018 og deretter Bård Vegar Solhjell. Når disse lederne påstår de ikke kjenner til WWFs tortur, drap og voldtekter av sivilbefolkningen ved ulike naturparker som er militarisert av WWF, så er det liten grunn stole å stole på disse uttalelsene. Selektiv hukommelse i politiske miljøer når man konfronteres med mafiøse forhold er ikke et nytt fenomen.

WWF mottok i 2016 54 millioner kroner i bistandsmidler fra den norske staten, og parlamentet i London ber bistandsministeren undersøke om britiske bistandsmidler via WWF kan ha bidratt til alvorlige brudd på menneskerettighetene. Benjaminsen spør om det ikke er på tide med en slik granskning i Norge også.

Hva med å sette i gang en granskning av WWF også i Norge?

Professor Tor A. Benjaminsen, Bistandsaktuelt, mars i år.

WWF truer ytringsfriheten

WWF bruker skitne metoder for å verne eget omdømme, og beskytte pengestrømmen fra privatpersoner og offentlige givere. Trakassering av og skittkasting mot journalister og forskere for å kneble dem later til å være vanlig praksis. Det trues også med rettssak og Benjaminsen viser hvordan daværende WWF-leder Rasmus Hansson kom med usannheter som svar på kritiske spørsmål på NRKs Dagsnytt18.

Et NRK dominert av grønne journalister og snart finansiert over skatteseddelen, hvor man stadig sjeldnere tillates å kritisere de mange løgnene fra WWF og deres likesinnede.

Hva gjør en mann som deg på et sted som dette?

Dette spørsmålet er stilt før, når redelige forskere treffer på hverandre i Klimapanelets hovedkvarter i Sveits eller på deres årlige klimakonferanser. Det mest pikante i striden mellom Benjaminsen og WWF er at WWF sammen med klimapanelets hovedforfattere tradisjonelt har utgjort et samrøre hvor bukken passer havresekken.

Neste vers i sagaen om professor Benjaminsen og WWF får vi utvilsomt når han som hovedforfatter oppdager hvordan WWF har infiltrert Klimapanelet med student-aktivister som forfattere, og at disse knapt nok er tørre bak ørene og har et svært lemfeldig forhold til virkeligheten når de forfatter tekster til Klimapanelets hovedrapporter.

Donna Laframboise har i sin utmerkede bok om FNs klimapanel avslørt en liten flik av det som foregår.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

 1. Vedrørende WWF og «bistand» har jeg nylig hatt et innlegg annetsteds om et par punkter.

  Hvor bl.a. følgende ble skrevet om administrasjon av ca. 30 milliarder årlig til «bistand» – med eksempel fra WWF`s bruk av bistandsmidler:

  «En skulle tro at snart 50 år med merkverdigheter skulle føre til endring; norsk «bistand» til nesten 160 land – inklusive Kina!

  https://www.dagbladet.no/kultur/de-siste-55-arene-har-norge-gitt-mer-enn-20-tusen-kroner-i-minuttet-i-bistand-til-naermere-160-land/66162040

  Miljøorganisasjonen WWF-Norge fikk et tilskudd på 49 millioner kroner over sin Norad-samarbeidsavtale i 2010.

  Organisasjonen brukte 17 prosent av Norad-tilskuddet til utgifter i Norge.
  70 prosent gikk til landkontorene i samarbeidslandet og 10 prosent til «Sør-partner. WWFs landkontorer jobber i stor grad direkte med prosjektene.
  WWFs pengebruk i Norge varierer mye på ulike prosjekter. Ved ett prosjekt ble det brukt 13 prosent i Norge, ved et annet hele 50 prosent.
  WWF har på det meste hatt 11 ansatte i Oslo som har vært lønnet over prosjektmidler.

  https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2013/norad-for-mye-bistand-blir-igjen–i-norge/

  Normalt ville man forventet at Riksrevisjonen hadde gode råd om pinlig nøyaktighet ved forvaltning av andres penger. Fordi denne type bruk av bistandsmidler undergraver tilliten til alle humanitære organisasjoner -. også for de som ikke har luksuskontorer i Geneve.

  I tillegg er WWF involvert i styringen av Norge – fant 174 saker hvor denne klubben er høringsinstans – bl.a. om innblanding i hvor Norge skal lete etter olje! Pluss lotteriloven!

  https://www.regjeringen.no/no/sok/id86008/?term=høringer+wwf+hørings

  Oljepenger må til – ikke minst for fortsatt å finansiere pågående og frekke organisasjoner.
  Vi må nok ha flere letekonsesjoner for å holde tritt med miljølobbyens evindelige mas om penger.

  For eksempel kampanjen mot Lennart Bengtsson og mange liknende kampanjer – så ser alle at dette er organisert – og så omfattende at det nødvendigvis krever penger -hvor kommer ressursene fra?
  Ut fra redigeringen av Lennart Bengtssons Wikipediaprofil kan man tydelig lese hvilken dato aktiviteten to seg kraftig opp – en periode sto det øverst på profilen at han var «klimafornekter» som viktigste opplysning om en mann som har vært direktør for Max Planck Instituttet !

  https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lennart_Bengtsson&action=history

  Som vi ser var våren 2014 en sterk periode for omfattende negativ omtale på Lennart Bengtssons Wikipedia profilside.

  Hvorfor?
  Det kan jo tenkes at kunne Lennart Bengtsson med sin faglige tyngde gå i mot det som har utartet seg i IPCC, så kunne også andre finne på å gjøre det samme – og da spøker det for 97% konsensus og den ganske troverdighet.

  PS – off topic –
  Vet ikke om dere er oppmerksom på at bistandsmidler brukes i norsk valgkamp – dokumentert her i forbindelse med at Den Norske Kirke i forbindelse med «Klimavalg2013″ allierte seg med Besteforeldrenes Klimaaksjon hvor finansiering og aktiviteter ble evaluert Borson – Marsteller – Evalueringsrapport – Klimavalg 2013.
  På side 3 finner vi følgende:

  » Den norske kirkes nord-/sør-informasjon har en fireårig rammeavtale over Norads støtteordning til
  frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, Folkeopplysning i en ny tid.
  I retningslinjene for tildelingen står det at støtten skal «bidra til at aktørene kan ivareta rollen som
  pådrivere i den offentlige utviklingsdebatten» og at det er «forventet at tilskuddsmottakerne setter
  dagsorden og deltar i det offentlige ordskiftet om disse spørsmålene». Støtten skal videre «bidra til
  at frivillige organisasjoner kan representere et kritisk korrektiv til myndighetenes politikk og ivareta
  rollen som pådrivere og vaktbikkjer i utviklingspolitiske beslutningsprosesser». Ordningen skal også
  videreutvikle kompetansen i organisasjonene, både når det gjelder informasjonsfaglige spørsmål og
  utviklingsspørsmål. Med bakgrunn i dette vurderte Den norske kirkes nord/sør informasjon det som
  hensiktsmessig å bidra aktivt med ressurser til Den norske kirkes gjennomføring av
  kampanjearbeidet.»

  https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/kr_56_1_13_evalueringsrapport_klimavalg2013.pdf

  Slik skal det gjøres for å lirke ut litt bistandspenger til politisk agitasjon. Vi har fått en del politiske biskoper og kirken her er erklært grønn – og noe særlig mer «bærekraftige»stunts så ser ikke jeg noen grunn til å være medlem i kvasipolitisk kirke – ruinene etter Statskirken..
  Jeg ser heller ikke for meg Jesus som klimakvote-grosserer – Bibelen inneholder tydelig omtale og advarsel om avgiftsoppkrevere. De ble også lempet ut av tempelet såvidt jeg erindrer fra mine glansdager på skolebenken.

 2. Vi er dessverre vitne til at demokratisk uskolerte klimaaktivister gjør gjentatte forsøk på å argumentere for et epistokrati, altså prinsippet om at en «kunnskapselite» skal styre over de mindre kunnskapsrike. Og den «kunnskapseliten» er da dem som mener de sitter på Den Rette Klimalære. Jfr. den siste norske pinlighet på området, da 25 norske klimafanatikere i et famøst oppslag i Aftenposten krevde å bli tildelt et «råd» som skal bestemme om hva som er «riktig» politikk. Uten at jeg mistenker denne gruppen for å ha den ringeste historiske eller forvaltningsmessige kjennskap til at det egentlig var et demokratitruende epistokrati de lanserte; de skjønte åpenbart ikke at slike (utenomparlamentariske) «råd» var hovedkjennetegnet i bl.a. den nazistiske maktovertakelsen. Her et utdrag fra det skandaløse skriv:
  «Når myndighetene og loven ikke kan garantere tilstrekkelig beskyttelse av etterslektens livsbetingelser, er det borgernes rett å forsøke å gjenopprette et ansvarlig folkestyre og fremskynde de løsningene som er nødvendige for å avverge katastrofen. Det er ikke bare vår rett, men vår plikt å gjøre opprør.
  Vi krever å bli hørt. Med dette erklærer vi samfunnspakten for å være brutt, ugyldiggjort av myndighetenes vedvarende mangel på nødvendig handling. Vi oppfordrer enhver prinsippfast og fredelig borger til å gjøre ikkevoldelig opprør sammen med oss.
  Vi krever å bli hørt; vi krever at gjennomtenkte løsninger på de pågående økologiske krisene raskt blir iverksatt. Og vi krever at det dannes et råd som skal føre tilsyn med at tiltakene som er nødvendige, blir gjennomført, slik at vår nåværende katastrofale kurs endres.»
  Link: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Mg4pMM/25-kulturpersonligheter-og-akademikere-Vi-stotter-skolestreiken

  Heldigvis finnes det fremdeles demokratisk siviliserte mennesker igjen i dette landet, som raskt rykket ut og fikk informert om hvor på demokratiskalaen dette befant seg. For denne selvopphøyde og demokratisk betenkelige maktkrafsingen gir uhyggelige assosiasjoner til bedrevitenheten man for ikke lenge siden utfoldet i både nazismens og kommunismens diktaturer. I vår tid ser vi imidlertid at utskeielsene i retning epistokrati ofte følger av at politikere lar seg lede av demokratisk uskolerte «forskere» med fanatiske kjepphester.

 3. Angrepene på vitenskapen i klimaets navn er også et angrep på demokratiet i sin videre konsekvens, og kan kanskje formuleres så enkelt som dette
  – Når endel klimaekstremister mener vi må «sette demokratiet på vent for å redde jorda», så er dette er en meget farlig utvikling.

Kommentarer er stengt.