Aftenposten – ukritisk mikrofonstativ for IPCC-leiren

Klimanytt 184, av Ole Henrik Ellestad

Carl. I Hagen har trigget IPCC-leiren og Aftenpostens debattregissør med sine uttalelser om at naturlige variasjoner dominerer klimaendringene i tråd med vitenskapelig materiale videreformidlet av Klimarealistene. Til tross for betydelig professordeltagelse dominerer politikk og svertepropaganda, uten vitenskapelig debatt. Da bortsett fra forskere fra Meteorologisk institutt som hevder at deres artikkel som ble refusert i fem vitenskapelige tidsskrifter, gir de avgjørende bevis om at deres motpart tar fullstendig feil.

Hagen og Klimarealistenes formidling er solid forankret i den omfattende, internasjonale skoleretningen som konkluderer med at naturlige klimavariasjoner, historisk og i dag, dominerer klimavariasjonene. Inkludert i dette materialet er rapportene fra Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), 2500 sider med flere tusen referanser og forfattere. Et omfattende arbeid nedlagt av en frittstående gruppe med 45 anerkjente forskere innen sentrale klimafelt. Se også tilleggsrapport i figur.

Forskergruppene og Heartlandinstituttet som har bekostet publisering av rapporten, er dermed blitt hovedmål for IPCC-leirens skyts – alltid i nedsettende vendinger. Mens man i rettsstater og ellers i opplyste demokratier har et prinsipp om å belyse en sak fra flere sider, skal ikke dette gjelde klima, vår tids mest komplekse vitenskapelige problemstilling. Der skal, som forskning.no’s redaktør skrev i Aftenposten, motforestillinger til IPCCs teorier kun bearbeides innen IPCC-leirens sfære. Ingen alternative synspunkter må legitimeres. Aftenposten har refusert innsiktsfulle innlegg i tiår, og ingen offisielle høringer avholdes som i USAs Kongress eller UKs Parlament. Det er ingen reell klimadebatt med vitenskapelig fokus, men desto mer personrettet mener folk flest. Elitens regi.

Uforståelig, fordi IPCCs vitenskapelige hovedkonklusjon er kun at mer enn 50% av endringene er menneskeskapte. Men de som er særlig opptatt av de andre inntil 50% naturlige variasjoner er bare kunnskapsløse fornektere. At naturen selv har anerkjent flere av NIPCCs konklusjoner får man skyve under teppet, som at ekstremeffekter vil domineres av naturlige variasjoner, Golfstrømmen vil ikke forsvinne, temperaturutflating siste 15-20 år osv, og selvfølgelig fortie at også IPCC har måttet akseptert det i 2012- og 2013/14-rapportene.

IPCC kan ikke forklare utflating av global middeltemperatur de siste 15-20 år. Men det har NIPCC-rapporten gode teorier for, som stemmer med observasjoner. Når IPCC-rapporten antyder at utflatingen kanskje kan skyldes vulkaner så finnes det internasjonale studier som viser at den betydningsfulle stratosfæren har vært særdeles fri for vulkanbidrag. Når IPCC antyder at varmen har gått ned i dyphavet, så har allerede NIPCC påpekt gammel viten om at det er solen som varmer opp havet. Infrarød stråling som er IPCCs fokus, trenger ikke lenger ned enn én millimeter – et stykke fra dyphavet mener også lekfolk. Og når IPCC sier at det kan være solen så er NIPCC på «hjemmebane». Det er et hovedaspekt i NIPCCs gjennomgang. Derfor har 2016 vært et interessant år med 120 publiserte vitenskapelige arbeider om solen – men dessverre uten betydning ifølge IPCC og debattdeltagerne.

Debatten ført av professorene Lena Tallaksen, Lacasce, Stordal og Etzelmüller samt Stenseth i separat innlegg i Aftenposten 16. januar følger Aftenpostens sedvanlige regi. Propagandapregede innlegg uten klimafaglig argumentasjon. De hevder riktignok korrekt at det er blitt varmere de siste par år, men svikter sin eventuelle professorale kunnskap ved ikke å påpeke at dette skyldes det velkjente naturfenomenet i Stillehavet, El Niño, med betydelige globale effekter. De kunne demonstrert ytterligere professoral innsikt ved å påpeke at overflatetemperaturen riktignok øker når varmt vann strømmer fra det vestlige Stillehav og brer seg østover over kaldt vann i enorme områder. Men det medfører ikke en varmere klode totalt sett. Tvert imot leder det til økt varmetap og avkjøling av kloden. Forholdene er kjent allerede fra Inkatiden. Det topper seg i professorenes referanse til at vitenskapen bygger på testing av hypotese mot observasjoner. Nettopp der det svikter for IPCC noe NIPCCs påpeker som det mest alvorlig.

Deres lovprising av IPCC er uten likhet med evalueringsrapporten om IPCC i 2010 som rettet sterk kritikk mot blant annet sammenblanding av politikk og vitenskap samt manglende vitenskapelige prosesser. Flere bøker om hvordan IPCC avviker fra vitenskapelige idealer, 20-åringer som ledende rapportforfattere, og «Climategate» har avslørt IPCCs alvorlige avvik fra vitenskapelige grunnprinsipper. Insinuasjoner om røyking og politiske holdninger skal svekke tilliten til motparten. Her er også Ciceros tidligere leder, Pål Presterud, på hjemmebane med et innlegg 18.1. Når Benestad og Nordli fra Meteorologisk institutt hevder (12.1) at de har falsifisert NIPCC-rapporten, vil jeg påpeke at det dreier seg om 2500 sider – og videre – at deres eget  «overbevisende» arbeide ble refusert av de fem første prioriterte journalene. De kunne heller ha nevnt at de 2500 sidene er akseptert som vitenskapelig bidrag, så interessante at det ble oversatt til kinesisk.

IPCC-leiren får det neppe like enkelt i USA som i Aftenposten. William Happer er en eminent strålingsfysiker fra Princeton som står på så god fot med Trump-administrasjonen at han allerede har vært i et møte med Trump. Happer har vært skeptisk til IPCC hele tiden.

 

Støtt oss ved å dele:

9 kommentarer

 1. Det er påfallende hvordan artikkelforfatterne i Aftenposten kun er opptatt av å diskreditere meningsmotstandere. Dette må skyldes at de ikke stoler på egen forskning. På sikt vil slik oppførsel slå tilbake på dem selv.

  • Først, takk til Ellestad som igjen setter fingeren på dette mindreverdige skuespillet. Jeg håper våre politikere klarer å lese dette uten den vanlige solhatten foran øynene. Undres om noen av våre politikere (andre enn Hagen, som synes å ha gjort mye hjemmelekse på dette) har lest den meget viktige NIPCC-rapporten på 2500 sider som Ellestad viser til?

   Og Andersen,
   du avdekker nåleskarpt selve verkebyllen i IPCC-leirens forsvarsmåte: Angripe mannen for å skjule egen sviktende argumentasjon.
   Og selvsagt vil dette slå tilbake når fagkortene før eller senere må deles på nytt iht. mer vitenskapelige prinsipper. Det er bare IPCCs institusjonelle støtte i FN-makten som gjør at vitenskapsparodien kan fortsette på denne måten – enn så lenge.

 2. Både på og mellom linjene i Ellestad sin artikkel kan en lese: Aktiviteten i IPPC-leiren rundt klimaendringer er ikke av naturvitenskapelig art. Den er politisk. Dette kan en også lese av debattformen.
  Den følger ikke vitenskapelige metoder, men metoder slik vi kjenner fra politiske debatter.
  Innen naturvitenskap tester en teorier og søker å bevise antakelsen ved hjelp av vitenskapens lover. En søker bevis for sin teori.
  I politikk søker en å få gjennomslag for ideer, som en ikke fullt ut kjenner konsekvensen av, gjennom flertallsvedtak og anvendelse av økonomiske midler. Metoden er mistenkeliggjøring av de som har andre ideer.
  Spørsmål til politikerne må bli: Hvilke motiv har de for sin politikk på klimaområdet? Ønsker de en verden med større ulikhet og mangel på en mer rettferdig fordeling fellesskapets ressurser?
  Til debatten om klimaendringer kan en slå fast:
  – en klode uten endring i vær (og dermed klima) ville være unaturlig
  – endring i værlag drives av endring i utveksling av energi mellom gassene i atmosfæren, og mellom atmosfære og jordens overflate.
  – energien kommer ikke fra CO 2, men i hovedsak fra sola. Vannet på kloden (havet) er den store akkumulator av energi.
  – CO 2 i atmosfæren som akkumulator av energi, med sine 400 ppmV, er neglisjerbar sammenliknet med akkumulering i atmosfærens høye innhold av oksygen og nitrogen.
  – å lage modeller som kan forutsi vær, og endring av vær, er nok langt mer komplisert enn det IPCC tror. .Deres forsøk blir på linje med den gamle kirkebønnen om «godt og tjenlig vær».

 3. Jeg synes det er intersant at dere hele tiden påstår at det er ingen hypotese som er riktig. men den er avhengig av det antall forklaringer som kan aksepteres. Er det da ikke et tankekors at det er 15 vitenskapsmenn i Norge som mener at N antall vitenskapsmenn in IPCC har feil?

  • Dette var underlig statistikk. For det første er det vel høyst mulig at KR har støtte fra vitenskapsmenn i Norge utover de som sitter i deres eget råd. For det andre er det underlig å sammenligne kun Norges antall med de N som IPCC referer til. De har jo bidrag fra hele verden. Hvis du er opptatt av «kjøttvekta» bør du i det minste prøve å sammenligne noe som er i nærheten av likt.

  • Hvor har du det fra. Jeg har hele tiden fått støtte fra en bråte forskere som beklager debattens slagside. De heier på meg sier de, men ikke offentlig. et kan koste dyrt og er ubehagelig. Andre sier: en debatt rundt lunsjbordet er noe annet. der er ikke CO2 noe fryktscenario. Og vanndampen dominerer.

  • Hvor har du det fra? De fleste jeg snakker med har ingen tro på IPCCs alarmteorier om CO2-oppvarming og effekter. Det har jo heller ikke IPCC. Siste rapport hadde vel 11 dementier samt en rekke tvilsomme utsagn.Men de fleste ønsker ikke å gå inn i debatten fordi det krever for mye, er ubehagelig, oppleves som at de ødelegger for ‘troende’ kolleger som søker prosjekter osv.

   • Hvor og når dette blindsporet vil ende er ikke mulig å spå. Dyktige folk med tyngre fysiker utdannelse og en lang karrière innen faget har forsøkt å komme til orde å de av oss som har valgt å følge med på disse sidene som redigeres av Geir Aaslid føler oss godt rustet til å forsvare egen oppfatning av tingenes tilstand basert på de daglige erfaringer vi møter og nyheter slik de presenteres i alle verdens media. Det er ofte vondt å lese ting som skrives og uttales muntlig av folk man skulle tro hadde bedre vett. Vet ikke om det er det det kommer an på eller at mange rett å slett liker å dilte i flokk. Velge det trygge. Klima og miljø er to forskjellige saker. Klimaet klarer seg stort sett uten at vi blander oss inn i det, – mens miljøet enten man tenker globalt eller lokalt har vi stor makt over. Tenk om vi kunne enes om dette å trekke lasset sammen til vi atter har kontrollen over overforbruk, forsøpling og likegladhet hos den enkelte.

   • Ellestad,
    Har dere referanse til en alternativ modell som underbygger KR sitt standpunkt, dvs at sola og naturlige fenomener styrer klimaet? Solaktiviteten er den laveste på lenge. Tenker spesielt på at denne i så fall må ha mekanisme som illustrerer fysikken bak at det har blitt dramatisk varmere, altså mer enn 0,1 grad pr. dekade de siste 100+år (ref. UAH-data mfl.).

Kommentarer er stengt.