Havets alkalinitet varierer

Klimanytt 95, av Petter Tuvnes

FNs klimapanel frykter for at havet blir ”surere” på grunn av økt CO2 innhold i atmosfæren, men det er mange prosesser som styrer dette. Klimanytt KN91 omtaler at alkaliniteten, pH, i havet ikke har endret seg på noen dramatisk måte de siste 100 år basert på alle tilgjengelige måledata, på tross av at klimaalarmister ofte feilaktig hevder at havet blir «surere».

Alkaliniteten i havet varierer på mange måter, bl.a. avhengig av CO2-konsentrasjonen. Alger påvirker CO2 og pH på døgn- og sesongbasis avhengig av mengde og fotosyntese-syklus. Varmt hav kan ikke inneholde så mye CO2 som kaldt hav i samsvar med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henrys lov, «soda-flaske-effekten»).

Dr.-gradskandidat Mike Wallace, har sammenlignet pH i havet med PDO (Pacific Decadal Oscillation), se vedlagte diagram. Det er en stor grad av samvariasjon. Det må understrekes at analysene fortsatt pågår.  Samvariasjonen tyder på at det er helt andre årsaker enn menneskeskapte CO2 utslipp i atmosfæren som er årsak til variasjon i havets pH. Vitenskapen er slett ikke avgjort.

KN95-ill

PDO (Pacific Decadal Oscillation) er en havstrøm i Stillehavet med 15 – 30 år lange perioder med varmere eller kaldere overflatetemperatur i nordlige Stillehav. I en positiv fase er kysten i øst varm (mot USA og Canada) og i vest kald (mot Russland og Japan). Negativ fase er motsatt.

Redaksjonen vil legge til at det er godt kjent fra faglitteraturen at pH-målinger i det vestre Stillehavet varierer mellom mindre enn 7,8 og 8,5. Laveste verdier måles ved høye breddegrader og høyeste verdier måles ved lave breddegrader, noe som henger sammen med at proptolysereaksjonens likevektskonstater er avhengig av temperaturen (Betkhe 1996)

Kilde for oppslaget: Joanne Nova: Does ocean pH shift with the PDO cycle?

Støtt oss ved å dele: